pátek 21. prosince 2012

Opatření na zmírnění cen telefonování - zatím návrh

Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala na svém zasedání dne 19. prosince návrh analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích a souhlasila s jeho předložením k veřejné konzultaci

Provedení analýzy tohoto nového relevantního trhu je, společně s probíhající aukcí volných kmitočtů a posílením ochrany koncových uživatelů mobilních služeb, jednou z nejvýznamnějších regulačních aktivit ČTÚ v oblasti mobilních služeb v České republice“, konstatuje u příležitosti zveřejnění návrhu analýzy Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ a dodává: „Návrhu analýzy předcházel dlouhodobý proces zahájený už v roce 2011.
ČTÚ tehdy na základě průběžného vyhodnocování národního mobilního trhu a jeho porovnávání s obdobnými trhy v jiných evropských zemích shledal, že hospodářská soutěž na tomto trhu stagnuje. A to zejména v souvislosti s dlouhodobou absencí velkoobchodních nabídek, které by umožnily působení mobilních virtuálních operátorů.
Úřad proto ještě v roce 2011 zahájil proceduru, která v dubnu 2012 vyústila ve stanovení velkoobchodního trhu mobilního přístupu a originace regulace a k jeho zařazení do seznamu analyzovaných a regulovaných trhů, na nichž lze uplatnit specifickou sektorovou regulaci ex ante. ČTÚ bezprostředně poté zahájil zpracování analýzy tohoto trhu.
Úřad následně na pracovním setkání 1. listopadu tohoto roku seznámil dotčené operátory se svými závěry včetně výsledků hodnocení existence společné významné tržní síly a s návrhem zvažovaných nápravných opatření.
Podněty a připomínky z tohoto pracovního jednání pak ČTÚ vyhodnotil a v odůvodněných případech je zapracoval do dnes zveřejněné verze návrhu analýzy pro účely veřejné konzultace.

Hlavní výsledky zveřejněného návrhu analýzy:

Vymezení trhu

Trh je vymezen jako velkoobchodní trh služeb přístupu jak k hlasovým, tak k SMS a datovým službám, a služeb původu volání (originace), zahrnující veškerá mobilní volání (veřejně dostupná telefonní služba) poskytované v mobilních sítích GSM a UMTS. ČTÚ trh vymezil na celé území České republiky.

Existence společné významné tržní síly

V rámci analýzy ČTÚ neshledal dostatečné důkazy svědčící o existenci podniku se samostatnou významnou tržní silou. Nalezl však dostatečné důkazy, že na relevantním trhu existují podniky se společnou významnou tržní silou. Podle závěrů ČTÚ tři současní mobilní operátoři Telefónica, T-Mobile a Vodafone na tomto trhu disponují společnou významnou tržní silou, přičemž ČTÚ neshledává žádný faktor, který by mohl toto konstatování v době, na kterou je analýza zpracována (2 roky), změnit. A to i přesto, že vzal do úvahy i předpokládané dopady probíhající aukce kmitočtů.

Uvažovaná nápravná opatření

Vzhledem ke dlouhodobé neexistenci komerčních dohod o vzniku mobilních virtuálních operátorů jsou navržená nápravná opatření zaměřena právě na podporu vstupu dalších soutěžitelů na mobilní trh. Navržené povinnosti by měly zejména zajistit dostupnost velkoobchodní nabídky služeb pro MVNO a nabídku přístupu k síti, včetně propojení sítí pro účely originace mobilního volání.
ČTÚ si je vědom důležitosti této analýzy a proto stanovil pro uplatnění připomínek lhůtu až do konce ledna příštího roku. Poté bude následovat detailní vyhodnocení uplatněných návrhů, dopracování návrhu analýzy, jeho projednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a notifikace s Evropskou Komisí.
ČTÚ obě instituce – ÚOHS i EK – o svých postupech průběžně informuje.

Zájemci naleznou návrh analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání ve veřejných mobilních telekomunikačních sítích – trh mobilní originace zde.

Žádné komentáře: