středa 28. září 2011

Ve Francii se očekává zrušení bonusových digitálních TV licencí ze strany EK

Podle deníku La Libre je již Evropská komise ve finále se svým rozhodnutím označit dřívější rozhodnutí francouzské vlády o udělení tzv. "bonusových" licencí pro digitální terestrické vysílání. V roce 2007 bylo rozhodnuto o jejich udělení třem hlavním tehdejším provozovatelům analogového TV vysílání (TF1, M6 a Canal +) jako kompenzace za přechod na digitál s předčasným vrácením analogových licencí.

EK argumentuje mj. „nepřiměřeností“ výše kompenzace… V případě tamními médii očekávaného negativního stanoviska EK by zřejmě bylo nutné aktualizovat francouzskou legislativu a provést další , dosud nejasná opatření…

Rusko se rozhodlo pro DVB-T2

Ruská vládní komise na návrh Ministerstva telekomunikací schválila používání DVB-T2 jako hlavní standard pro zemské digitální vysílání.

Aktuální rozhodnutí se týká nových regionálních televizních sítí, které budou již sestavováno s využitím technologií pro DVB-T2 a současné sítě budou „upgradovány“..

pondělí 26. září 2011

Italská digitalizace se v závěru politizuje a komplikuje

Italská politická opozice hlasitě nesouhlasí se současným vládním plánem na nové rozdělení digitálních televizních licencí. Jde o proces udělení nových licencí v rámci nově naplánovaných 5 digitálních multiplexů,které budou k dispozici po ukončení analogového televizního vysílání v roce 2012.

Vláda se rozhodla o přidělení těchto kmitočtů (podle FT) formou i u nás dříve dobře známou metodou "soutěže krásy. Hlavní argumentem politické opozice je fakt, že v případě aukcí by vlády mohla získat až 1,5 mld €. Další vážnou výtkou je, že podmínky nahrály veřejnoprávní televizi RAI a skupině televizí MEDIASET. Soutěže se zúčastnilo 10 mediálních skupin s celkem 17 projekty, ale nikdo ze zahraničí. Finální rozhodnutí bude v rukou vládní komise. Zdroj (Finacial Times)

neděle 25. září 2011

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací v ČR (2005-2010).

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal 19. září 2011 Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací. Ve zprávě ČTÚ přináší informace o vývoji sektoru elektronických komunikací v České republice v letech 2005–2010.

ČTÚ tak navázal na rok 2009, kdy bylo zahájeno vydávání zpráv o vývoji trhu elektronických komunikací, při kterém ČTÚ využívá data ze systému elektronického sběru dat (ESD) prostřednictvím portálu https://monitoringtrhu.ctu.cz. Zpráva o vývoji trhu přináší doplňující pohled na vývoj trhu elektronických komunikací a doplňuje informace, které ČTÚ o trhu poskytuje prostřednictvím analýz relevantních trhů, svých měsíčních monitorovacích zpráv a zpráv o vývoji úrovně cen.

Vydaná zpráva ve své první kapitole mapuje základní trendy ve vývoji odvětví jako celku (tržby, investice, zaměstnanost) a poté se v dalších kapitolách podrobněji zabývá hodnocením trhu podle jednotlivých rozhodujících služeb.


Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách ČTÚ.

Aukce kmitočtů "na spadnutí", novela ZEKu se blíží ve Sněmovně do finále

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 347/ prošel v Poslanecké Sněmovně II. čtením a po dohodě došlo ke zkrácení lhůty mezi II.a II. čtením.

Závěrečné třetí čtení proběhne již v úterý 27. 9., návrh je zařazen jako 1. bod odpoledne.
Mediálně sledované aukce volných kmitočtů pro nové služby ale i v případě dalšího pozitivního vývoje schvalování připadají v úvahy nejdříve kolem poloviny roku 2012. MPO již spolu s ČTÚ vydaly upřesňující konzultaci k výběrovým/rozvojovým kritériím .

sobota 24. září 2011

Nový Zákon o kinematografii (audiovizi) připraven

Ministerstvo kultury předložilo v závěru uplynulého týdne do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o audiovizi (dříve znám spíše jako zákon o kinematografii). Po dokončení meziresortu a vypořádání připomínek (ty je možné podat do 24.10.2011) by měl být finální návrh předložen vládě a následně, v případě pozitivního stanoviska, i do Parlamentu k projednání.

Dosud ale není ze strany prezidenta schválen návrh zákona o České televizi (schválený Sněmovnou se senátními úpravami), s úpravou vysílání reklamy a i zdrojů pro Fond kinematografie.

Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) se předkládá na základě usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 2010 č. 871 o Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu v letech 2011 až 2016 a podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2011.

V průběhu přípravných jednání se ukázalo, že nejvhodnějším koncepčním řešením je proti dosavadnímu stavu vytvoření pouze jednoho zákona s uplatněním všech zkušeností s příprav i praktického naplňování současných norem.

Zákonem o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů tak má dojít k úpravě:
1) povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl,
2) postavení a činnosti Národního filmového archivu, a
3) postavení a činnosti Státního fondu kinematografie, jeho financování a poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie.

V návrhu zákona se nově upravuje mj. například i struktura orgánů Fondu tak, aby mohl samostatně vykonávat všechny jemu svěřené činnosti. Radě Fondu je ponecháno rozhodování o poskytnutí prostředků Fondu. Rada je zároveň orgánem Fondu, který stanovuje strategii, koncepci a cíle Fondu. Kancelář Fondu zajišťuje administrativně činnost Fondu. Rada má 9 členů, kteří jsou jmenování a odvoláváni Poslaneckou sněmovnou z kandidátů vybraných ministrem kultury z osobností navržených profesními organizacemi působícími v oblasti kinematografie. Zcela nově je v návrhu zákona ustaven Dozorčí výbor s cílem aby byl zajištěn dohled nad účelným a hospodárným vynakládáním prostředků Fondu. Členové Dozorčího výboru jsou jmenování a odvolávání Radou Fondu, a to z kandidátů navržených poplatníky. Rovněž návrh zákona zavádí, za účelem odborného hodnocení žádostí, experty. Tyto experty, obsahové a ekonomické, jmenuje ministr na základě návrhů profesních organizací působících v oblasti kinematografie. Návrh zákona dále upravuje u jednotlivých orgánů počty jejich členů a délku jejich funkčního období. Oproti stávající právní úpravě zániku členství v Radě Fondu se přesně vymezují podmínky, za nichž dochází k zániku funkce členů orgánů. Podmínky fungování orgánů Fondu, jako např. svolávání jejich zasedání, usnášeníschopnost a hlasování, stanoví statut Fondu.
V současném znění zákona č. 241/1992 Sb. je státní rozpočet uveden pouze jako jeden z možných zdrojů. Nová právní úprava navrhuje mezi příjmy Fondu nejen dotaci ze státního rozpočtu ale i příspěvek státu na správní výdaje Fondu. Tento příspěvek bude transferován z rozpočtu ministerstva kultury, a to včetně platů zaměstnanců Kanceláře Fondu. Navrhovaná právní úprava obsahuje širší spektrum zdrojů, které omezí závislost Fondu na podpoře ze strany státního rozpočtu. Mezi tyto zdroje patří poplatek z vysílání reklamy, poplatek z kinematografického představení, poplatek poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, poplatek z převzatého televizního vysílání, příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob, splátky z návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům, úroky z prostředků Fondu uložených v bance, odvody včetně penále za porušení rozpočtové kázně, dary a dědictví pro Fond, příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie, příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena, příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce, příjmy z nakládání s věcmi movitými a nemovitými, s nimiž Fond hospodaří, správní poplatky, další zdroje stanovené jinými právními předpisy a příjem ze sjednaných podílů Fondu na příjmech z podpořených projektů.

Návrh systému poplatků do Fondu vychází z principu solidarity všech subjektů, které využívají filmová díla při své obchodní činnosti, při podpoře rozvoje původní filmové tvorby.

Doposud byl Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie bez zaměstnanců a o jeho provoz se staral odbor MK. Návrh předpokládá, že Fond bude mít vlastní zaměstnance, vedoucího Kanceláře Fondu a Radu Fondu a značně rozšířenou působnost, což bude vyžadovat poměrně rozsáhlé administrativní a organizačně technické změny. Dojde k převedení zaměstnanců z MK do Fondu, zřízení pozice vedoucího Kanceláře Fondu a zabezpečení fungování Fondu (včetně Rady), a to prostřednictvím státního rozpočtu (tzn. provoz Fondu bude de facto dotován a tím pádem bude moci veškeré vybrané prostředky využít na podporu kinematografie). Náklady spojené s chodem Kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu jsou financovány ze státního rozpočtu, kapitoly ministerstva kultury.

V rámci administrativních úspor není podle textu návrhu vhodné osamostatnění Fondu vidět jako vznik kompletní instituce (samostatná budova, kancelářské vybavení, administrativa a účetnictví apod.)

Nový Fond bude mít 7 zaměstnanců, včetně vedoucího, roční náklady za všechny pracovníky se v návrhu plánují v průměru cca 3 mil Kč/rok.

úterý 20. září 2011

ČT o projektu NKS na podporu osob se zdravotním postižením v procesu digitalizace

Dnes v rámci pořadu KLÍČ uvedla Česká televize na programu ČT2 reportáž o projektu NKS, realizovaném od počátku přechodu od analogového televizního vysílání v rámci informační kampaně - jde o asistenční a informační projekty při přechodu na digitální vysílání , včetně specializovaných seminářů a specifických informačních nástrojů

Zde záznam - od času 05:56
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/211562221700013/


Více také na http://www.digitalne.tv/ nebo na doprovodném speciálu http://www.ozp-digitalne.cz/

pondělí 19. září 2011

Novela ZEKu i s aktuálními změnami před II. čtením ve Sněmovně

Zítra na 23. schůzi PSP je na programu dlouho odkládaná transpozice evropské směrnice pro elektronické komunikace, která bude v každém případě přijata po lhůtě.

Návrh novely ZEKu prošel přes léto procedurou projednávání pozměňovacích návrhů, jejichž konsensuální souhrn je zde. Návrh bude projednán v rámci II. čtení, kde se formálně "načítají" PN, o nich i o celém zákonu se pak rozhodne v rámci III.čtení.

Do návrhu by se dle dohody něměly promítat aktuální obnovené plány na problematiku kontroverzních plateb a úschovy dat z provozu el. komunikací...

Novela upřesňuje mj. i podmínky pro připravované aukce kmitočtů, uvolněných s koncem analogové TV:

“§ 21 Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů
(1) Je-li počet práv k využívání rádiových kmitočtů plánem využití rádiového spektra omezen, vyhlásí Úřad výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů57a) a stanoví, zda budou žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů hodnoceny podle kritérií uvedených v odstavci 3, nebo zda budou jediným kritériem hodnocení žádostí výsledky aukce. Před vyhlášením výběrového řízení Úřad konzultuje podmínky účasti, kritéria a způsob hodnocení žádostí a podmínky výběrového řízení podle § 130.

(2) Podmínky účasti ve výběrovém řízení stanoví Úřad s přihlédnutím ke splnění cílů obsažených v § 5 odst. 2 až 4 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Podmínky účasti mohou zahrnovat zejména finanční, technické a odborné předpoklady podnikatele pro využívání přidělených rádiových kmitočtů. Pokud žadatel nesplní podmínky účasti ve výběrovém řízení, Úřad rozhodne o jeho vyřazení z další účasti na řízení. Podání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Kritéria hodnocení žádostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v případě výběrového řízení formou hodnocení žádosti stanoví Úřad s přihlédnutím ke splnění cílů obsažených v § 5 odst. 2 a 3 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Kritéria mohou zahrnovat zejména
a) finanční, technické a odborné předpoklady podnikatele pro využívání přidělených rádiových kmitočtů,
b) dobu zahájení využívání rádiových kmitočtů, harmonogram rozvoje využívání rádiových kmitočtů v závislosti na pokrytí území nebo obyvatel a způsob využívání rádiových kmitočtů,
c) předpokládanou výši investičních nákladů na výstavbu a rozvoj sítě elektronických komunikací.

ČT o asistenčním digitálním projektu NKS pro sociální a zdravotní ústavy v ČR

Téma televizní digitalizace a projekt systémové podpory NKS pro sociální a zdravotní ústavy v ČR bude tématem pořadu KLÍČ na ČT2 zítra - v úterý 20. 9. od 16:50 hod.
(Reprízy v sobotu 24. 9. v 5 hodin ráno a v pondělí 26. 9. ve 13:10).

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/

Po odvysílání se tento díl objeví tradičně i na ivysilani - zde je archív.

Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil nezákonost německých dotací pro DVB-T.

Evropský soudní dvůr (ESD) potvrdil, že podpora, kterou vláda v Německu vydala v roce 2005 na podporu přechodu na digitální vysílání v Berlíně-Brandenburg, byla poskytována „nezákonně". Evropský soudní dvůr potvrdil dřívější rozhodnutí Tribunálu (viz IP/05/1394), proti kterému se německá vláda odvolala.

Soud dále odmítl argumentaci Německa, že by zásady tzv. „technologické neutrality“ neměly hrát roli v analýze státní podpory. Účetní dvůr zjistil, že se jedná o obecné zásady (zakotvené ve sdělení Komise z roku 2003 o přechodu na digitální vysílání), které mj. nedovolují státní podporu pouze pro některé TV platformy (Výjimkou by byla podpora v prostředí s „narušenou“ hospodářskou soutěží, to se v Německu nepodařilo prokázat…).

Podobně soud rozhodl letos v případě italského Mediasetu (soudí věc C-403/10 P).

neděle 18. září 2011

11.11.11

V souvislosti s koncem analogového televizního vysílání dle TPP (s výjimkou dvou zbývajících oblastís ASO 30.6.2012)) pořádá Český telekomunikační úřad dne 11. listopadu 2011 kolokvium k ukončení zemského analogového televizního vysílání na většině území ČR.

Obsahem kolokvia za účasti NKS a dalších bude shrnutí a prezentace poznatků z přípravy a realizace procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální.

Součástí kolokvia bude mj. i informace o probíhajícím dlouhodobém experimentu v systému DVB-T2 a diskuse k předpokládanému budoucímu rozvoji digitální terestrické televize. V současnosti pokračuje také práce na dokončení aktualizace tzv. D-Boooku pro systém DVB-T2 v rámci Technické skupina NKS.

čtvrtek 8. září 2011

TZ: ICT Unie varuje před odkladem elektronizace státní agendy

Tisková zpráva ICT UNIE PRAHA, 7.9.2011 –

Představitelé ICT Unie varují, že více než roční odklady implementace projektů elektronizace státní správy a samosprávy ohrozí dokončení projektu eGovernmentu. Může tím dojít ke značným finančním ztrátám na straně státu, ale i k růstu byrokratické zátěže občanů a firem.

„Pokud se naplánované projekty nedokončí a nepropojí se navazující systémy, pak jsou zcela ztraceny všechny související investice,“ upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Jak dodal, oblast informačních technologií má svá specifika, která znemožňují aplikaci tzv. salámové metody, běžně používané například při stavbě silnic a dálnic. „Projekty – stavby v IT, pokud mají plnit svou naplánovanou finální úlohu, se musí dokončit v rozumném horizontu, neboť nelze zprovozňovat jen části – torza budovaného systému. Jejich finalizaci nelze odkládat. Už vůbec ne v řádu let,“ řekl Svatoslav Novák.
V této souvislosti se konkrétně zmínil například o návrhu novely zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Ten obsahuje mimo jiné pasáž o elektronické spisové službě. Zatímco platná verze zákona počítá s převodem všech úředních dokumentů do elektronické podoby k 31.7.2012, novela tento termín posouvá o plné 3 roky, tedy až na 31.7.2015!

„Takovýto posun, např. v rámci úsporných opatření vlády, ohrozí úspěšné dokončení celého projektu eGovernmentu. Nedostaví se tím potřebná efektivita státní správy a ve svém důsledku to ohrozí i konkurenceschopnost ČR. Zůstává otázkou, jak se budou realizovat navazující projekty jako portál datových schránek, státní digitální archiv, elektronická sbírka zákonů nebo funkčnost základních registrů. Ohrožena tím může být i elektronická komunikace přes datové schránky,“ vypočítává možné negativní dopady novely výše zmíněného zákona prezident ICT Unie.

Upozornil také na skutečnost, že velká část projektů je spolufinancována z fondů EU a může být ohroženo jejich další financování. „Chápu, že pro udržování systémů v chodu je třeba mít naplánované provozní prostředky. Pokud však vláda chce šetřit tak, že se realizace omezí legislativním způsobem, pak je to cesta ‚do pekel‘,“ uvedl Svatoslav Novák. Stát se tím podle jeho slov zbavuje možnosti využívat nástrojů, které by ve výsledku přinesly skutečné dlouhodobé úspory a významné snížení státní byrokracie

úterý 6. září 2011

Novela zákona o ČT se změnou reklamy a dalšími ustanoveními schválena v PSP v senátní verzi

Poslanecká sněmovna dnes bez diskuze přijala "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 27/4/" - vrácený Senátem se Senátem schválenými změnami. (ze 177 přítomných 137 PRO, 24 proti)