čtvrtek 30. května 2013

Roaming v EU má skončit….Eurokomisařka pro digitální agendu - Neelie Kroesová - plánuje zrušení roamingových poplatků v telekomunikačním sektoru.

Podle aktuálního návrhu by tak země  EU měly být vedeny jako jeden společný telekomunikační trh. Své plány prezentovala komisařka v rámci svého vystoupení v Evropském parlamentu. Podle současného stavu návrhu se ale již nepočítá s jediným celoevropským regulátorem, který by měl podle původních úvah nahradit 27 národních regulačních orgánů.

Nejen Kroesová vyjádřila mj. i obavu, že Evropa začíná propadat v kvalitě a rychlosti širokopásmového připojení a mobilních sítí a zaostávat za dalšími významnými trhy – včetně USA, Japonska, Jižní Koreji ad.

Předpokládá se, že nový „telekomunikační balíček by ve finále mohl platiti již od roku 2015.

Výnosy z aukcí i kmitočtů, uvolněných digitalizací, by měly jít na podporu broadbandu....

Ondřej Malý (ČTÚ): Z peněz za kmitočty by se měl postavit broadband do vesnic

úterý 28. května 2013

Digitálně- televizní skandál ve Španělsku


Na základě vyhrocení soudního sporu se 17 televizních digitálních licencí ve Španělsku, provozovaných v rámci digitálního vysílání v DVB-T, v současnosti  nachází v právním vákuu, když legálnost jejich udělení byla soudem zpochybněna. 

Na základě žaloby skupiny „Infraestructuras y Gestion 2002“  rozhodl před měsícem  Nejvyšší soud, že přidělování licencí DVB-T 9 služeb ze strany vlády v roce 2010 bylo v rozporu se zákonem. Podle Soudního dvora byly tyto licence přiděleny, aniž by se o ně mohli ucházet další provozovatelé. Provozovatelé televizního vysílání na základě těchto „udělených“  licencí i přes výzvu k pozastavení dále vysílají a spor tak graduje. Do soudního přezkumu se tak dostalo ještě dalších 8 licencí. Nyní se všechny dotčené strany obracejí na vládu, aby situaci „vyřešila“….

Problémem nyní také je fakt, že vláda aktuálně připravuje plán přerozdělení kmitočtového spektra ve prospěch dalších telekomunikačních služeb a  hrozí i riziko omezení terestrického vysílání v původním rozsahu, kapacitně souvisejícím s provozem nyní soudně zpochybněných televizních digitálních licencí.

neděle 26. května 2013

EP přijal komplex 44 usnesení k situaci na evropském mediálním trhuEvropská unie by podle úterního usnesení Evropského parlamentu měla každoročně monitorovat změny mediálních zákonů členských států, které usnadňují vládní zásahy do práce médií. 

Aktuální usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2013 o Chartě EU: standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU ( 2011/2246(INI) ), řeší obecně řadu současných potíží privátních i veřejnoprávních médií  i jejich uživatelů, diváků a posluchačů ( i novinářů…)

EP pak mj. i:

-  vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky mají zásadní význam coby „veřejní strážci“ demokracie, neboť umožňují občanům, aby uplatňovali své právo na informace, kontrolu a posouzení opatření a rozhodnutí osob využívajících nebo majících moc nebo vliv, zejména při volebních konzultacích; vzhledem k tomu, že mohou také plnit úlohu při formování veřejné agendy na základě autority, které požívají jako strážci informací, v důsledku čehož přispívají k vytváření veřejného mínění;


-  vzhledem k tomu, že svoboda projevu ve veřejné sféře se ukázala jako jeden z formativních prvků demokracie a právního státu jako takového a je zásadní pro jejich existenci a přetrvání; vzhledem k tomu, že svobodné a nezávislé sdělovací prostředky a svobodná výměna informací hrají rozhodující úlohu v procesech demokratické transformace, které probíhají v nedemokratických režimech, a proto se Komise žádá, aby pečlivě monitorovala situaci v oblasti svobody a pluralismu sdělovacích prostředků v přistupujících zemích a aby věnovala dostatečnou pozornost úloze svobodných sdělovacích prostředků při podpoře demokracie po celém světě;


-  vzhledem k tomu, že EU disponuje pravomocemi v oblasti sdělovacích prostředků, pokud jde o vnitřní trh, audiovizuální politiku, hospodářskou soutěž, včetně státní podpory, telekomunikace a základní práva; vzhledem k tomu, že Parlament uvedl, že na tomto základě by měly být stanoveny základní minimální standardy s cílem zajistit, zaručit a prosazovat svobodu informací a odpovídající úroveň plurality sdělovacích prostředků a nezávislé řízení sdělovacích prostředků(17) ; vzhledem k tomu, že Komise pověřila Středisko pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků Evropského univerzitního institutu, aby provedlo analýzu o rozsahu pravomoci EU v oblasti svobody sdělovacích prostředků;


-  vzhledem k tomu, že technologické změny, které přinesl internet, osobní výpočetní technika a nejnověji pak mobilní výpočetní technika, výrazně změnily informační infrastrukturu takovým způsobem, který měl vliv na obchodní model tradičních sdělovacích prostředků, zejména pokud jde o jejich závislost na reklamě, a tím ohrozily existenci některých mediálních titulů, které plní důležitou občanskou a demokratickou úlohu; vzhledem k tomu, že je proto povinností orgánů veřejné moci na úrovni členských států i na úrovni Unie vytvořit soubor nástrojů, které by byly k dispozici v tomto přechodném období a které by pomohly zajistit přežití těchto hodnot a úkolů vykonávaných nezávislými sdělovacími prostředky, a to bez ohledu na to, jakou technologickou platformu si nyní nebo v budoucnu zvolí; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby uskutečnila studii o dopadech technologických změn na obchodní model sdělovacích prostředků a jejich důsledcích pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků;

přijal souhrn výzev a úkolů pro EK i členské státy jako takové:EP pak ve svém souhrnném usnesení  mj. vyzval Evropskou komisi a členské státy, aby uplatňovaly pravidla hospodářské soutěže a pravidla pro oblast sdělovacích prostředků, a zajistily tak hospodářskou soutěž s cílem řešit a problematiku dominantního postavení některých subjektů a předcházet ji, a to například stanovením nižších prahových hodnot v oblasti hospodářské soutěže než je tomu u jiných trhů, dále aby zajistily přístup nových subjektů na trh, zasahovaly v případě přílišné koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků a pokud je jejich pluralita, nezávislost a svoboda ohrožena, aby bylo zajištěno, že všichni občané EU budou mít přístup ke svobodným a různorodým sdělovacím prostředkům ve všech členských státechDále pak EP například   vyzývá členské státy, aby přijaly právní předpisy, které by zamezily pronikání příslušníků zpravodajských služeb do redakcí zpravodajství, jelikož tyto praktiky do velké míry ohrožují svobodu projevu, protože umožňují dohled na redakcemi zpravodajství a vytvářejí atmosféru nedůvěry, brání získávání informací a ohrožují zachování důvěrnosti zdrojů a ve svém důsledku svádí k šíření dezinformací a k manipulaci veřejnosti a poškozují důvěryhodnost sdělovacích prostředků;Současně EP vyzývá členské státy, v nichž je pomluva trestným činem, aby ji co nejdříve dekriminalizovaly…EP doporučil Komisi, aby prověřila, zda členské státy udělují své vysílací licence na základě objektivních, transparentních, nediskriminačních a vyvážených kritérií – což je v ČR díky zavedení digitalizace a přijetí příslušné legislativy v televizní branži plně zavedeno.;EP pak dále  vyzývá Komisi i k tomu, aby do hodnocení a přezkumu směrnice audiovizuálních médiích zahrnula rovněž ustanovení o transparentnosti vlastnictví sdělovacích prostředků, jeho koncentraci, o pravidlech týkajících se střetů zájmů s cílem předcházet nepřiměřenému vlivu politických a ekonomických sil na sdělovací prostředky a o nezávislosti orgánů dohledu nad sdělovacími prostředky.


Usnesení bylo přijato 539 hlasy pro, 70 členů EP se zdrželo hlasování , proti bylo 78.


čtvrtek 16. května 2013

Chile omezilo zahraniční investice do DVB-T

Chilský  Senát přijal novou legislativu, která mj. omezuje zahraniční investice v rámci tamního digitálního televizního trhu DVB-T. Tato nová legislativa nedovoluje společnostem, , jeiichž vlastníci v nich drží více jak 10% podíly, aby získaly licence pro digitální televizní vysílání. (výjimkou je pouze stav, kdy zahraniční vlastníci pocházejí ze zemí, kde mají chilské firmy možnost podílet se na televizním bussinesu, mohou po stejnou dobu  se podílet na TV vysílání v Chile).


Digitální licence v Chile obsahují, podobně jako tomu bylo kdysi u nás, i  právo na užívání frekvencí.

Internet v televizi - televize na internetu

Evropská Komise hledá odpověď na otázku, jak rychle sblížit audiovizuální svět:
 
Dne 24. dubna 2013 vydala Evropská komise Zelenou knihu pod názvem „Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu: růst, tvorba a hodnoty“.  Cílem této Zelené knihy je podle Evropské komise zahájit rozsáhlou veřejnou diskusi o důsledcích probíhající přeměny prostředí audiovizuálních médií, které se vyznačuje stále větší konvergencí mediálních služeb, a o způsobu, jakým jsou tyto služby poskytovány a využívány.

Tuto konvergenci lze chápat především jako propojování tradičního televizního vysílání a internetu, tj. poskytování obou těchto služeb prostřednictvím jediného technického prostředku – televizoru propojeného s internetem (CONNECTED TV).

Ve světle uvedeného technologického propojení se nabízí celá řada otázek na regulaci takto propojených audiovizuálních služeb, které Evropská komise shrnula v uvedeném dokumentu.
Prostřednictvím této Zelené knihy očekává Evropská komise zpětnou vazbu, a to jak od příslušných regulačních orgánů členských států, tak od odborné, popř. laické veřejnosti.

Příspěvky k tématům uvedených v zelené knize lze adresovat Evropské komisi
do 31. 8. 2013

Česká verze GREEN BOOK v PDF je zde, originál tady

TZ:
Miliony Evropanů sledují své oblíbené televizní seriály na smartphonu cestou do práce, prohlížejí internetové stránky v televizi ve svém obývacím pokoji či na internet vkládají vlastní obsah. V Evropě je více než 40,4 milionu televizí propojených s internetem a do roku 2016 by je mohla v EU vlastnit většina domácností. Tyto změny stírají tradiční hranice mezi spotřebiteli, audiovizuálními sdělovacími prostředky a internetem. Komise hodlá prozkoumat, co by mohla tato konvergence technologií a obsahu znamenat pro hospodářský růst Evropy a inovace, kulturní rozmanitost i spotřebitele (zejména pro ty, kteří mohou potřebovat ochranu, např. děti).
 
Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise k tomu uvedla: „Televize s internetem je dalším velkým počinem v tvůrčím a digitálním světě. Konvergence obou těchto odvětví znamená, že lidé mohou mít širší výběr ohromného obsahu — dochází však také k rušením a problémům. Abychom mohli těmto změnám pomoci, potřebujeme společnou a celoevropskou diskuzi. Jen tak můžeme pomoci rozvíjet podnikání, podporovat kreativitu a chránit naše hodnoty“.

Zelená kniha, kterou dnes Evropská komise přijala, žádá zainteresované strany i širší veřejnost, aby do konce srpna 2013 vyjádřily své mínění např. k těmto otázkám:
  • Pravidla hry. Posilování vhodných podmínek pro dynamické podniky v EU, aby obstály v mezinárodní hospodářské soutěži (zejména s USA). V tomto případě je třeba zohlednit, že soutěžící podniky mohou podléhat různým pravidlům.
  • Ochrana evropských hodnot (včetně svobody sdělovacích prostředků) a zájmů uživatelů (např. ochrana dětí či přístup pro uživatele se zdravotním postižením). Očekávají občané vyšší ochranu u televizních programů než u obsahu internetu? A kudy by měla vést hranice?
  • Jednotný trh a normy. Některé přístroje zřejmě ve všech členských státech nefungují stejným způsobem. Jak můžeme podpořit správné technologické prostředí?
  • Financování. Jak ovlivní konvergence a měnící se spotřebitelské chování způsob financování filmů, televizních pořadů a dalšího obsahu? Jakým způsobem přispívají různí účastníci v novém hodnotovém řetězci?
  • Otevřenost a pluralita médií. Měla by mít veřejnost vliv na předem definované filtry – např. vyhledávače? Ovlivňují stávající postupy týkající se na velkoobchodní úrovni prémiového obsahu – například významných sportovních událostí a nedávno distribuovaných úspěšných filmů – přístup na trh a udržitelnost podnikání? Jsou platformy dostatečně otevřené?
O této nové realitě se již jedná v několika v několika zemích EU a v Evropském parlamentu. Názory na to, jak je třeba reagovat, se značně liší. Některé strany vyžadují okamžité změny pravidel a předpisů, některé jsou prozatím se stávající situací spokojeny a jiné podporují samoregulaci či společnou regulaci. Zelená kniha nepředjímá žádné opatření, ale po vyhodnocení odpovědí by Komise mohla prozkoumat regulační a politické reakce, včetně samoregulace.

úterý 14. května 2013

Podaří se zachránit kmitočtové pásmo 700 MHz pro televize?S časem se prohlubuje rozpor mezi snahou poskytnout významnou část kmitočtového pásma, dosud užívané pro televizní vysílání (i v digitální éře) , pro „nové“ telekomunikační služby – zejména pro broadband.
Zejména asociace veřejnoprávních a dalších médií EBU se aktivně snaží zvrátit návrhy na jiné využití v rámci nově vytvářených celoevropských pravidel pro telekomunikace.
V současnosti jde zejména o připomínky k návrhu inovované „politiky“ rádiového spektraRadio Spectrum Policy Group “ (RSPG), které je připravováno v souladu se zadáním Evropské komise k posouzení nových možností využití spektra.

Jde zejména  o pásmo 800 MHz (tj. 790 - 862 MHz), kde zatím propagátoři nového využití nedokázali podle EBU a dalších doložit reálný celoplošný zájem telekomunikačních společností  a skutečný ekonomický přínos po případném vyčlenění tohoto pásma mimo tradiční vysílací služby. Podle generální ředitelky EBU Ingrid Deltenre digitální pozemní televizní vysílání umožňuje pro širší publikum efektivnější využívání rádiového spektra, než mobilní širokopásmové připojení.

Na základě rozhodnutí Evropské rady z letošního března pokračují práce na vytvoření jednotného trhu pro informační a komunikační technologie jako jedné z „politických  priorit“. Evropská komise by měla dokončit připomínkování strategického materiálu a předložit jej na zasedání rady již letos v říjnu.