pondělí 28. února 2011

Product Placement nyní zcela legálně i ve Velké Británii

Od 28.února 2011 mohou televizní pořady vytvořené pro britské TV publikum obsahovat prvky tzv. Product Palacementu, v souladu s pravidly regulačního orgánu OFCOM.
Product placement mohl být dosud jen ve filmech a mezinárodních programech , vyrobených v zahraničí a primárně určených pro jiné trhy.

Pravidla OFCOMu pro Product placement jsou tady (pdf)

Programy využívající prvky PP musí být označeny logem:

Pravidla OFCOMu platí pro všechny televizní programy vysílané v rámci licencovaných TV kanálech. Seznam TV stanic s licencí je zde.


čtvrtek 24. února 2011

DVB-3DTV specifikace schválena a zveřejněna, čeká se jen na formální administraci u ETSI

Dne 17. února Řídící výbor DVB projectu schválil DVB-3DTV specifikaci, která byla právě zveřejněna jako Bluebook A154 (v PDF . Kompatibilní Plano-stereoskopické 3DTV vysílání DVB-3DTV. Specifikace bude zaslána Evropskému ústav pro telekomunikační normy (ETSI) pro formální normalizaci.

Specifikace specifikuje podmínky pro kompatibilní plano-stereoskopické 3DTV služby umožňujícívyužít stávající infrastrukturu HDTV tak, aby byly současně i kompaibilní se všemi 3d zobrazovacími systémy na trhu.

Finální pravidla by měla zajistit využití set-top box pro poskytování 3DTV služeb přes HDMI připojení, a pro systémy zobrazovačů 3DTV "ready" s možností využití věstavěného tuneru či dekodéru.

sobota 19. února 2011

Díky digitalizaci dostala každá druhá žádost finanční podporu od Fondu kinematografie

Příjmy z reklamy po dobu digitalizace ukládá ČT na zvláštní účet, ze kterého jsou mandatorně financovány potřeby českého filmu prostřednictvím pravidelných finančních odvodů Státnímu fondu kinematografie (150 mil. Kč ročně bez ohledu na objem příjmů z reklamy).

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie v roce 2011 rozdělil téměř 225 milionů korun; podporu získala téměř každá druhá žádost. Celkem jich členové rady fondu projednali 268. Letos může být rozděleno 200 milionů korun, výhled na další roky je z důvodu nestabilního financování fondu kinematografie složitý.

Vyplývá to ze zveřejněné statistiky činnosti fondu v roce 2010. (PPS)

Žádosti podané k projednání byly rozděleny do pěti tematických okruhů: tvorba (27 podaných žádostí - z toho 17 podpořených), výroba (124 podaných žádostí - z toho 66 podpořených), distribuce (27 podaných žádostí - z toho deset podpořených), propagace (41 podaných žádostí - z toho 25 podpořených) a technický rozvoj (49 podaných žádostí - z toho 39 podpořených).

V roce 2011 může Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie rozdělit žadatelům podpory ve výši 200 milionů korun, což je téměř o 25 milionů korun méně než v roce předešlém. Výhled na další roky je z důvodu nestabilního financování Fondu české kinematografie složitý.

Digitální dividenda po česku, už brzy

Vláda ČR dne 26. ledna 2011 projednala a schválila materiál Postup ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu. Vláda v rámci tohoto materiálu schválila určení kmitočtů digitální dividendy v ČR od ledna 2012 pro celoplošné poskytování mobilních služeb vysokorychlostního přístupu k Internetu. Vláda souhlasila se záměrem ČTÚ provést výběrové řízení na držitele přídělů kmitočtů formou aukce. ČTÚ bude veřejně diskutovat konkrétní kritéria účasti ve výběrovém řízení i podmínky budoucího využití nabízených kmitočtů.

Schválený text je zde

V materiálu „Postup ČTÚ při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012“ předložil ČTÚ vládě České republiky ucelenou informaci o postupu při přidělení významného rozsahu kmitočtů v současné době již uvolněných v pásmu 1800 MHz (1710–1785/1805–1880 MHz) v pásmu 2,6 GHz (2500–2690 MHz), a dále kmitočtů v pásmu 800 MHz (790–862 MHz), které budou uvolněny v souvislosti s procesem přechodu na zemské digitální televizní vysílání (tzv. Digitální dividenda).

a) určení kmitočtů v pásmu 790–862 MHz (Digitální dividenda) pro poskytování služeb elektronických komunikací vysokorychlostního přístupu, a to od 1. ledna 2012.
b) provedení výběrového řízení formou aukce (dále jen „aukce“), v jehož rámci budou nabídnuty kmitočty z pásma 790–862 MHz (Digitální dividenda), pásma 1800 MHz a kmitočty z pásma 2,6 GHz.

Uvedeným postupem bude zájemcům zpřístupněno k využití rádiové spektrum v úhrnném rozsahu 300 MHz pro rozvoj nových služeb elektronických komunikací zejména mobilního charakteru poskytovaných prostřednictvím celoplošných rádiových vysokorychlostních sítí.
Nabídkou ucelených úseků z dotčených kmitočtových pásem budou vytvořeny podmínky pro technologickou inovaci. To bude mít významně pozitivní vliv na prohloubení hospodářské soutěže v oblasti mobilních služeb s dopadem na celý trh elektronických komunikací, což ve svém důsledku bude znamenat přínos pro koncové uživatele. Postup výběrového řízení (aukce) se bude řídit podmínkami, které budou zákonu o elektronických komunikacích upraveny v rámci jeho připravované „implementační“ novely.

V přijatém usnesení k předloženému materiálu vláda schválila navržený postup ČTÚ ve správě kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra s podporou poskytování služeb vysokorychlostního přístupu a současně také schválila navržené určení kmitočtů v pásmu 790–862 MHz (Digitální dividenda) pro poskytování služeb elektronických komunikací vysokorychlostního přístupu, a to od 1. ledna 2012.

Vláda dále uložila ministru průmyslu a obchodu, aby ve spolupráci s předsedou Rady ČTÚ zajistil zohlednění schváleného určení kmitočtů Digitální dividendy při realizaci státní politiky Digitální Česko. Předsedovi Rady ČTÚ vláda uložila zahájit proces výběrového řízení podle schváleného postupu do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona, kterým bude ČTÚ umožněno provádět výběrové řízení formou aukce, tj. od účinnosti implementační novely zákona o elektronických komunikacích. ČTÚ předpokládá, že návrh podmínek aukce bude před vyhlášením výběrového řízení (aukce) předložen k veřejné konzultaci.

čtvrtek 17. února 2011

ARO pomůže domácím rádiím

TISKOVÁ ZPRÁVA: Český rozhlas, Lagardère Active ČR a Londa založily ARO
Praha 9.2.2011 Společnost Český rozhlas, Lagardère Active ČR a Londa se sdružily v nové Asociaci rozhlasových organizací (ARO) v České republice.

Předmětem činnosti sdružení ARO je především podpora rozvoje rozhlasových stanic v analogovém a digitálním vysílání, zejména prostřednictvím realizace výzkumů trhu a koordinace přechodu na digitální vysílání, dále zadávaní výzkumů spojených s rozhlasovým vysíláním, garance realizace těchto výzkumů a využívání práv spojených s vlastnictvím a distribucí výsledků těchto výzkumů, to vše s cílem efektivnějšího vynakládání finančních prostředků do rozhlasového vysílání.

Pro členy sdružení ARO budou za účelem výměny zkušeností a odborných materiálů organizovány školící kurzy, semináře a konference, cílem je i spolupráce na mezinárodní úrovni.

ARO se chce v budoucnu zaměřit na oblast elektronického měření poslechovosti celoplošných stanic zejména pro programové účely a zkvalitnění obchodních produktů pro klienty.

Jedním z klíčových zájmů ARO je také samoregulace v oblasti rozhlasového vysílání a řešení témat s ní spojených.

"Vítám vznik podobné instituce. Mám zato, že se zde nabízí unikátní možnost spolupráce mezi rozhlasem veřejné služby a komerčními stanicemi. Vzájemná užší komunikace bude určitě přínosná pro všechny zúčastněné," těší se na spolupráci v ARO prozatímní ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

"Nová asociace má ambici být významnou platformou pro spolupráci celoplošných rozhlasových stanic a koordinaci jejich zájmů," říká president Lagardère Active ČR Michel Fleischmann k založení organizace.

„Bereme asociaci jako místo výměny názorů odborníků jak z oblasti veřejnoprávního tak i soukromého vysílání. Doufáme, že v diskusích vyjdou najevo konkrétní body,kde se na naše zájmy prolnou, přitom očekáváme, že výsledek bude z dlouhodobého hlediska přínosem nejen pro udržení stávající role rádia jako media ve veřejném prostoru, ale i také přínosem pro hledání nových možností rozhlasového vysílání,“ uvedl Jiří Hrabák, generální ředitel Londa.

Fotbal je pro média událostí zásadního významu, podle EK a nyní i evropského soudu

Evropský soud (The General Court EGC) rozhodl o sledované kauze sporu kolem zařazení finálových zápasů mezi tzv. události zásadního významu v médiích. Kauza vznikla stížností a žalobou FIFA a UEFA proti rozhodnutí Evropské komise, která odsouhlasila Belgii a V.Británii, že televize v těchto zemích vysílali přenosy s finále MS a ME ve fotbale na základě definování jako „události zásadního významu“ jako „neplacené služby“ v souladu s evrospkými zákony.

Jde o podobný systém , který státy dle evropské legislativy využívají například při přenosech z Olympijských her. Jde o aplikaci evropské audiovizuální směrnice - (AVMS) Audiovisual Media Services Directive – konkrétně článku 14 (česky zde ).

Jde o případy, vedené pod označením:
Cases T-385/07 a T-68/08 (FIFA/COdkazommission), nebo v případě T-55/08 (UEFA/Commission)
Jeden z rozsudků je například zde


Tribunál “The General Court (EGC)” je jurisdikční instance Soudního dvora Evropské unie. Od svého vzniku k 1. lednu 1989 byl znám spíše jako „ The Court of First Instance (CFI) - Soud prvního stupně (SPS).

Od května má v EU fungovat celoevropský systém mobilní satelitní služby, chybí "jen" legislativa

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu, "naléhavě" vyzvala dvacet jedna zemí EU, aby urychleně zavedly veškerá legislativní opatření nezbytná pro celoevropské zavedení mobilních satelitních služeb, které by bylo možno využívat pro vysokorychlostní internet, mobilní televizi a rozhlas či tísňovou komunikaci se spotřebiteli a podniky v EU. Podle harmonogramu schváleného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady ministrů EU v roce 2008 by měly být mobilní satelitní služby zavedeny ve všech členských státech EU nejpozději do května 2011 (MEMO/09/237).

Komise již dříve navrhla pro mobilní satelitní služby vytvoření jednotného výběrového a povolovacího řízení na úrovni EU, které usnadní vznik jednotného trhu mobilních satelitních služeb a maximálně využije jeho potenciál ku prospěchu spotřebitelů a podniků. To později schválil jak Evropský parlament tak i Rada ministrů EU dne 30. června 2008, tedy ž výběrové řízení pro mobilní satelitní služby bude uspořádáno na celoevropské úrovni. Nakonec E.Komise 13. května 2009 vybrala společnosti Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited jako operátory mobilních satelitních služeb pro celou EU (MEMO/09/237).

středa 16. února 2011

Další setkání se starosty měst a obcí k digitalizaci

V průběha března proběhne další série setkání se starosty měst a obcí z oblastí, kde bude letos ukončeno analogové televizní vysílání. Mezi hlavní akce bude počátkem března patřit seminář pro zástupce obcí Vysočiny a Jižní Moravy - 10.3.2011. Další větší akcí bude seminář v Trutnově 22. března 2011.

Také letos proběhne prezentace a diskuzní blok k digitalizaci na celorepublikové akci ISSS v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. dubna 2011.

1.března bude rovněž "startovní" tisková konference v Jihlavě na Krajském úřadu k zahájení finální fáze regionální informační kampaně.

V současnosti je také dokončována souhrnná zpráva NKS pro vládu, která se mj. zabývá i některými důležitými problémy, které je nutné v závěrečné etapě přechodu na digitální TV vysílání dořešit. Rozbíhají se realizační kroky i v rámci projektu Digitální Česko, který v lednu schválila česká vláda - podrobnosti později.

úterý 15. února 2011

NOVELA ZEKu v Parlamentu - prezentace ICT

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Hospodářský výbor
6. volební ob­dobí­
2011

Podvýbor pro elektronické komunikace A ICT PRŮMYSL
P O Z V Á N K A na 2. schůzi,která se uskuteční nve čtvrtek 24. února 2011 od 9.00 hodin
v zasedací místnosti hospodářského výboru č. 306 (Sněmovní 1)

program:
1. Zahájení a schválení programu schůze
2. Prezentace návrhu novely zákona o elektronických komunikacích MPO a ČTÚ
3. Seznámení se stavem a hodnocením agendy ICT na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu průmyslu a obchodu na základě došlých odpovědí – přerušení bodu a přizvání ministry navržených zástupců na další zasedání
4. Různé
5. Návrh termínu a programu příští schůze podvýboru


Jan HUSÁK v.r. předseda podvýboru pro elektronické komunikace a ICT průmysl

Smlouva o ochraně investic se možná změní...

Počátkem ledna česká vláda odložila projednávání materiálu o změnách ve smlouvě o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a USA. Důvod? Přílet amerického ambasadora Normana Eisena do Prahy. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg nechtěl, aby vypovězení takto důležité smlouvy bylo prvním tématem, které bude Eisen řešit. Zahraničněpolitické důvody pro stažení tohoto bodu z lednové schůzky kabinetu potvrdilo rovněž ministerstvo financí. Vláda se k projednávání této smlouvy vrátí až v květnu.(více na www.ceskapozice.cz)

pondělí 7. února 2011

NOVA navrhována na státní vyznamenání...

Poslední dny jsou média plná reakcí na "jarní" programovou ofenzívu obou hlavních komerčních televizí, opakované hrozby arbitráží a vůbec výhledy na jejich další fungování. Objevuje se spousta komentářů i návrhů řešení - jeden z nich - návrh na státní vyznamenání za významný příspěvek k sociálnímu smíru pro TV NOVA přetiskl týdeník Týden (č.6):

neděle 6. února 2011

Norsko jako první zcela skončí s analogovým FM rozhlasem, alespoň podle vládních plánů…

Norská vláda, resp. tamní ministerstvo kultury představilo komplexní plán na ukončení analogového rozhlasového vysílání do roku 2017.

Zatím jde o veřejný závazek připravit odpovídající legislativu. Norsko je v určitém předstihu při přechodu na digitální rozhlas oproti ostatním evropských zemím (Norsko není členem EU…).

Digitální rozhlas byl po technicko-formální stránce v Norsku přijat již dříve a nyní dosahuje 80% pokrytí celého území. Cílem je vystavět takové sítě, které zajistí identické pokrytí jako v současnosti. Nové sítě mají menší vysílací výkony.

Plán je v norštině zde. (TZ tady)

Zpráva vyvolala nadšení například u představitelů WorldDMB Forum, zatímco například švédský mediální konzultant Christer Hederström na Ideosphere napsal poměrně skeptický komentář, zejména kvůli nákladnosti přechodu u malých rozhlasových stanic, kde předpokládá pokračování analogového vysílání i po stanoveném datu..

EURO: Turecká telenovela na burze potopila CME

"...Největší propad o 2,4 % postihl mediální společnost CME. „V průběhu týdne se totiž objevily zprávy o přesunech podílů v akcionářské struktuře. A TV Nova představila změny v programu nasazením turecké telenovely na pět večerů v týdnu, navíc v hlavním vysílacím čase. Zatím není jisté, jak tuto novinku, která se CME osvědčila na Slovensku, přijmou diváci v Česku,“ vysvětlil analytik Milan Lávička z Atlantiku FT...."

čtvrtek 3. února 2011

Radio Praha i přes konec pokračuje na krátkých vlnách z Miami

Dne 31. ledna letošního roku ukončilo zahraniční vysílání ČRo - Radio Praha své krátkovlnné přenosy z České republiky. Nicméně díky dohodě mezi ČRo Radio Praha a WRMI umožňuje další omezené krátkovlnné vysílání do Karibiku a Latinské Ameriky a to prostřednictvím rozhlasu Miami International - v angličtině a španělštině. Od 1. února je tento časový plán pro vysílání

0630-0700 UTC Denně (španělsky)
0700-0730 UTC Denně (anglicky)
0930-1000 UTC Denně (španělsky)
1000-1030 UTC pondělí-pátek (v angličtině)
1930-2000 UTC sobota-neděle (v angličtině)
0300-0330 UTC Denně (španělsky)
Tento plán zůstane v platnosti až do odvolání. Všechna vysílání lze zachytiti na 9955 kHz s 50 kW z Miami.

Podobně tamtéž vysílá i Radio Slovensko.