pátek 30. května 2014

10 otázek pro Petera Duhana / Ten questions for Peter Duhan

EBU PROJECT - Ten questions for Peter Duhan (Director General, Czech Radio)
"I believe that the number of listeners will grow because in my opinion people will start to realize more and more just how important public service media are in their lives." P. Duhan, Director General, Czech Radio

Peter Duhan has been Director General of Czech Radio since 2011. Previously, between 1991 and 1992, he was the Director General of the now defunct Czechoslovak Radio.
During a long and distinguished career, Mr Duhan has held a number of high profile editorial and leadership roles, in both television and radio.

PDuhan.jpg
1. Describe your job in as close as possible to 10 words.
In thirteen verbs: direct, decide, order, evaluate, supervise, provide, suggest, monitor, consult, contact, dismiss, listen – and listen to the stations, too.

2. How would your colleagues describe you?
That man with a pipe, who is quite strict but also fair, kind and communicative and there’s a tobacco scent around him.

3. What are you reading at the moment?
A great book, Meister Eckhart & Medieval Mysticism by the Czech author Jan Sokol. For me, Eckhart is the super star of medieval thinkers.

4. What is your favourite radio programme?
“Twenty minutes with Martin Veselovský” on Czech Radio – Radiožurnál, for the uncompromising nature of the presenter, the uneasiness of the politicians, and our original radio production.

5. What is your favourite smartphone or tablet app?
The application with Czech Radio streams (iRadio CR). Wherever there is a wireless available, this app always gives me quick access to the broadcast of all our stations including the digital ones. I also use the app CR News on my iPad.

6. Facebook or Twitter?
Twitter, because unlike Facebook it does not filter the newsfeed of the accounts I follow. Occasionally I log into Facebook.

7. How important is social media in your life outside the office?
In my private life I prefer personal meetings. Social media mostly represent a business tool for me. Thanks to them I can keep an eye on the responses from the public to our broadcast, as well as on topics that are currently hot in Czech society.

8. What’s the best idea that you ever had?
Having children. Job-wise: launching a talk radio station.

9. What’s the biggest mistake that you ever made in your professional life?
Having let myself be talked into having two business cell phones.

10. How will people consume media 10 years from now?
Last November we asked the listeners of Czech Radio a similar question in a project called Česko 2023 (in 2023 Czech Radio will celebrate 100 years of launching a regular broadcast). Almost eight thousand of them answered and most of them agreed that there would be no radical changes ahead.
For instance: public service radio will not lose its listeners and the number of them will stay the same in the Czech Republic, that is 2.5 million weekly listeners. However, I believe that the number of listeners will grow because in my opinion people will start to realize more and more just how important public service media are in their lives.
Only public service media can offer completely balanced and objective information and deliver non-mainstream content.

čtvrtek 29. května 2014

Členem Rady ČTÚ byl jmenován bývalý šéf ÚOHS Josef Bednář

Vláda ve středu jmenovala nového 5.člena Rady ČTÚ. Stal se jím Josef Bednář, který kdysi jako první  stál v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Předsedou rady ČTÚ je Jaromír Novák, dalšími radními jsou Pavel Dvořák, Ondřej Malý a Ondřej Filip ( a nikoliv náměstek předsedy rady Marek Ebert, jak chybně uvádní ihned.cz).
sobota 24. května 2014

Nová evropská filmová strategie

Nová evropská filmová strategie by měla podpořit kulturní rozmanitost a konkurenceschopnost v digitální éře. Podle údajů EK  téměř2/3 filmů uváděných v kinech v EU pochází z Evropy, ale přitom se prodá jen cca  třetina celkového počtu vstupenek.  

I přes fakt, že se počet filmů vyrobených v Evropě zvýšil z přibližně 1100 v roce 2008 na 1300 v roce 2012, je většina evropských filmů promítána pouze v zemi, ve které byly vyrobeny, a jen zřídka jsou distribuovány do zahraničí. 

Nová strategie EU , kterou najdeme pro ZDE (evropský film v digitální éře PDF  EN)“ by měla tento problém řešit...


„Nejdůležitější, a to nejen z hlediska hospodářského, ale také pokud jde o rozmanitost, je zlepšit mezinárodní distribuci evropských filmů," uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a mnohojazyčnost. „Zároveň jde o jeden z cílů našeho dílčího programu Kreativní Evropa MEDIA a oblast, v níž přinášíme skutečnou přidanou hodnotu na evropské úrovni. Je však zjevné, že zvýšení počtu diváků, kteří sledují filmy vyrobené v Evropě, a zlepšení přeshraniční spolupráce si vyžádá větší úsilí. Těším se, že budu moci o této nové strategii v nadcházejících dnech vůbec poprvé promluvit se zástupci filmového průmyslu na filmovém festivalu v Cannes.“

Strategický dokument Komise přináší návrh, aby se veřejné financování více soustředilo na rozšíření publika evropských filmů a na podporu vývoje, propagace a mezinárodní distribuce. V současnosti se takřka 70 % veřejných prostředků využívá na výrobu filmů spíše než na rozšíření publika. Dokument dále doporučuje větší flexibilitu, pokud jde o to, jak a kdy jsou filmy promítány, jelikož stále stoupá popularita videa na vyžádání a stahování filmů.

Strategie podpoří novou formu dialogu – takzvané Evropské filmové fórum – vybízející k výměně nápadů, jak zvýšit vzájemnou doplňkovost vnitrostátních, regionálních a evropských politik v oblasti audiovizuální tvorby a jak reagovat na výzvy, jako je digitalizace a obtíže řady filmových společností při jejich úsilí získat financování.

Počínaje květnovou konferencí na filmovém festivalu v Cannes se budou fóra účastnit odborníci Evropské komise, členských států, národních a regionálních filmových fondů a další zástupci tohoto odvětví. Semináře, sběr údajů a mezinárodní výměna v rámci fóra budou podporovány prostřednictvím programu Kreativní Evropa

Základní údaje:
  • Evropské filmové fondy každoročně podpoří evropské odvětví audiovizuální tvorby částkou 2,1 miliardy eur (zdroj: Evropská audiovizuální observatoř, Veřejné financování filmových a audiovizuálních děl v Evropě). Tato částka zahrnuje přibližně 110 milionů eur ročně z podprogramu Kreativní Evropa MEDIA.
  • V roce 2012 bylo v EU vyrobeno přibližně 1 300 filmů, zatímco ve Spojených státech to bylo něco přes 800.
  • Pouze 8 % evropských filmů se promítne v kinech mimo EU.
  • V roce 2012 bylo 60 % filmů uváděných v kinech v EU evropské provenience, avšak pouze třetina vstupenek byla prodána na evropské filmy. Americká produkce pro srovnání představovala 20 % uváděných filmů a na počtu prodaných vstupenek se podílela 65 %.
  • Na distribuci se obvykle utratí méně než 10 % rozpočtu filmu.
  • Nejrozšířenější platformou pro sledování filmů zůstává televize. V roce 2011 bylo více než 40 % ze 122 000 celovečerních filmů vysílaných v televizi v EU evropské provenience (8 % tvořila národní produkce, 15 % bylo vyrobeno v jiných evropských zemích a takřka 20 % představovaly filmy, které vznikly v částečně či výlučně evropské koprodukci).
  • V roce 2012 zaznamenal trh s videem na vyžádání v Německu nárůst o 60 % a ve Francii o 15 %.
  • Průměrný rozpočet na výrobu filmu v EU osciluje mezi takřka 11 miliony eur ve Spojeném království či 5 miliony eur v Německu a ve Francii a 300 000 eur v Maďarsku a Estonsku. Průměrný rozpočet filmu vyrobeného ve Spojených státech je 15 milionů amerických dolarů (11 milionů eur).

K autorskému právu v éře digitalizace....Opatření č. 11 Strategie DIGI Česko 2.0.: Ministerstvo kultury ustaví a povede Pracovní skupinu pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí.


Termín pro realizaci tohoto opatření byl stanoven na 30. června 2013. Ke splnění tohoto úkolu, v intencích jeho bližšího rozvedení v textu kapitoly 5.1 Digitálního Česka 2, Ministerstvo kultury (dále jen „MK“) koncem června minulého roku oslovilo všechny subjekty i jednotlivce, kteří se podíleli na práci podskupiny pro autorské právo v rámci implementace původního dokumentu Digitální Česko 1. Subjekty a jednotlivci, kteří potvrdili svůj zájem na práci v nově ustavené pracovní skupině, MK pozvalo na 1. zasedání Pracovní skupiny pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí, které se konalo 9. ledna 2014


Na programu tohoto zasedání byla mj. vzájemná výměna informací členů pracovní skupiny o aktuálních zkušenostech z praxe a MK poskytlo účastníkům relevantní informace ze zahraničí. V rámci tohoto bodu proběhla i diskuze k předem zaslanému dokumentu, který MK zpracovalo z podkladů získaných Ministerstvem zahraničních věcí na základě průzkumu provedeného v zemích OECD k tématu legálních nabídek digitálního obsahu. Na uvedeném jednání pracovní skupiny byly rovněž formulovány konkrétní úkoly k naplnění jejího poslání, mj. zpracování přehledu o legálních nabídkách digitálního obsahu zejména v oblasti hudby, filmu a e-knih aj. dostupných v ČR.

Vláda schválila Zprávu o plnění strategie Digitální Česko 2.0 a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČRHlavní cíle stanovené dokumentem Digitální Česko 2:
a) posílení digitální ekonomiky odlišným regulačním přístupem s důrazem na samoregulační mechanizmy vzhledem ke specifičnosti internetového prostředí, které fakticky nezná hranice a na něž nelze pohlížet stejnou optikou jako na tradiční ekonomiku,
b) podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti v souladu s cíli Digitální agendy 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností,
c) efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, k čemuž má vést Strategie správy rádiového spektra,
d) zvyšování dostupnosti informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení nebo zdravotní postižení a podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti,
e) svoboda přístupu k internetu,
f) přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím generovaným veřejným sektorem,
g) podpora legální nabídky audiovizuálních služeb a zajištění rovnováhy mezi svobodou podnikání a svobodou šíření a přijímaní informací a ochranou osobních údajů,
h) garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání.

Tyto cíle jsou realizovány prostřednictvím 17 opatření, na jejichž plnění se podílí kromě MPO některá další ministerstva a orgány státní správy. Cílem této zprávy je tedy shrnout aktivitu provedenou v rámci jednotlivých opatření.      

----------------------------------------
Zpráva je členěna na dvě části. První část informuje vládu o plnění opatření aktualizované státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 a byla vládě předložena na základě usnesení vlády č. 203 ze dne 20. března 2013. Z této části vyplývá, že dosud nebyla provedena některá klíčová opatření státní politiky Digitální Česko 2 a u dalších opatření došlo ke zpoždění jejich plnění. Druhá část materiálu informuje vládu o aktuálním stavu plnění strategie Evropské komise Digitální agenda pro Evropu v České republice a má rovněž posloužit jako podkladový materiál pro Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS), která na základě výše zmíněného usnesení vlády společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzala gesci pro koordinaci digitální agendy.

Vláda ve svém usnesení ministrovi Mládkovi uložila, aby do 30. června 2015 předložil další zprávu o plnění všech opatření aktualizovaného Digitálního Česka 2.

Zároveň bylo schváleným usnesením vlády uloženo předsedovi Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu předložit vládě do 31. prosince 2014 zprávu o  stavu realizace opatření Digitální agendy pro Evropu.
 
 Závěr a shrnutí

ČR aktivně podporuje cíle Digitální agendy, které považuje za hlavní nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti EU, rozvoje trhu, zvyšování nabídky služeb a ochrany spotřebitele. K cílům Digitální agendy se Česká republika přihlásila i v aktualizované Státní politice v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice.
Na základě posouzení aktuálního stavu realizace jednotlivých opatření Digitální agendy v ČR se jeví jako vhodné, aby se RVKIS zaměřila na následující průřezové oblasti:
 
    a) koordinaci výzkumu a vývoje v oblasti ICT, neboť tato oblast má značný potenciál a koordinovaný přístup posílí efektivitu pozitivních dopadů na rozvoj informační společnosti a růst digitální ekonomiky,
     
    b) stanovení komplexní pozice ČR v oblasti koordinované podpory rozvoje moderních vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR bez ohledu na skutečnost, zda jsou určeny pro veřejnou správu nebo soukromou sféru,
 
   c) zlepšení normalizace v oblasti ICT prosazováním lepšího využívání norem a posílením interoperability prostřednictvím koordinace,
    d) zvyšování důvěry spotřebitelů ve využívání elektronického obchodování zejména s ohledem na bezpečnost online platebních systémů a kvalitu doručování zásilek.

Vzhledem k tomu, že danou problematiku je třeba i nadále sledovat a identifikovat případné problematické oblasti Digitální agendy, ve kterých hrozí, že ČR nedosáhne stanovených cílů, je vhodné, aby RVKIS ve spolupráci s MPO předložila vládě do 31. prosince 2014 zprávu o stavu realizace opatření Digitální agendy, jež jsou významná pro Českou republiku a návrh případných dalších opatření, která podpoří rozvoj informační společnosti a posílí růst digitální ekonomiky.

středa 21. května 2014

Sněmovní podvýbor pro ICT začíná pracovat ....

Na posledním zasedání podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment (pod Hospodářským výborem) v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 15. května vystoupil prezident ICT UNIE  Svatoslav Novák s přednáškou Klíčová témata ICT průmyslu v ČR

Dalšími vystupujícími byli hlavní architekt eGovernmentu a digitální šampion ČR Ondřej Felix, který přiblížil současný stav tuzemského eGovernmentu, nebo Alena Kučerová, náměstkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, jež prezentovala téma ochrany soukromí v kontextu nadnárodních společností.
 
Účastníci jednání byli informováni také o aktuálně projednávaných legislativních normách - zákoně o kybernetické bezpečnosti a novele zákona o elektronických komunikacích. Nechyběla ani diskuse k jednotlivým tématům.
 
Prezentace Svatoslava Nováka je ke stažení ZDE

Podvýbor pro ICT průmysl a eGovernment - info  ZDE.

Strategie DIGI Česko 2.0 vyhodnocena a pokračuje....

Zpráva o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice“ a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR
č.j. 493/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády 21.5.2014: Schváleno.

úterý 20. května 2014

Britská vláda uklidnila provozovatele digitálního televizního vysílání


Vláda Velké Británie potvrdila podporu pro DVB-T platformu. Stanovisko tlumočil britský ministr komunikací Ed Vaizey na summitu DTG 2014. A potvrdil, že digitální terestrické vysílání nebude z éteru vytlačeno při reformě využití kmitočtového spektra.


Reagoval tak i na nedávné oficiální  obavy vyjádřené předsedkyní sdružení u Digital UK  Caroline Thomson, která si stěžovala na přednost,  kterou podle ní dostávají  mobilní operátoři  ve snazším přístupu k uvolňovaným či dosud využívaným kmitočtům. K možnosti rušení terestrického TV vysílání  provozem LTE  bylo potvrzeno, že regulátor OFCOM provede důsledné měření i zhodnocení rizik, což by mělo vést k  minimalizaci případných dílčích negativních dopadů na DVB-T.