sobota 24. května 2014

Vláda schválila Zprávu o plnění strategie Digitální Česko 2.0 a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČRHlavní cíle stanovené dokumentem Digitální Česko 2:
a) posílení digitální ekonomiky odlišným regulačním přístupem s důrazem na samoregulační mechanizmy vzhledem ke specifičnosti internetového prostředí, které fakticky nezná hranice a na něž nelze pohlížet stejnou optikou jako na tradiční ekonomiku,
b) podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti v souladu s cíli Digitální agendy 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností,
c) efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, k čemuž má vést Strategie správy rádiového spektra,
d) zvyšování dostupnosti informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení nebo zdravotní postižení a podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti,
e) svoboda přístupu k internetu,
f) přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím generovaným veřejným sektorem,
g) podpora legální nabídky audiovizuálních služeb a zajištění rovnováhy mezi svobodou podnikání a svobodou šíření a přijímaní informací a ochranou osobních údajů,
h) garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání.

Tyto cíle jsou realizovány prostřednictvím 17 opatření, na jejichž plnění se podílí kromě MPO některá další ministerstva a orgány státní správy. Cílem této zprávy je tedy shrnout aktivitu provedenou v rámci jednotlivých opatření.      

----------------------------------------
Zpráva je členěna na dvě části. První část informuje vládu o plnění opatření aktualizované státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 a byla vládě předložena na základě usnesení vlády č. 203 ze dne 20. března 2013. Z této části vyplývá, že dosud nebyla provedena některá klíčová opatření státní politiky Digitální Česko 2 a u dalších opatření došlo ke zpoždění jejich plnění. Druhá část materiálu informuje vládu o aktuálním stavu plnění strategie Evropské komise Digitální agenda pro Evropu v České republice a má rovněž posloužit jako podkladový materiál pro Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS), která na základě výše zmíněného usnesení vlády společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu převzala gesci pro koordinaci digitální agendy.

Vláda ve svém usnesení ministrovi Mládkovi uložila, aby do 30. června 2015 předložil další zprávu o plnění všech opatření aktualizovaného Digitálního Česka 2.

Zároveň bylo schváleným usnesením vlády uloženo předsedovi Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu předložit vládě do 31. prosince 2014 zprávu o  stavu realizace opatření Digitální agendy pro Evropu.
 
 Závěr a shrnutí

ČR aktivně podporuje cíle Digitální agendy, které považuje za hlavní nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti EU, rozvoje trhu, zvyšování nabídky služeb a ochrany spotřebitele. K cílům Digitální agendy se Česká republika přihlásila i v aktualizované Státní politice v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice.
Na základě posouzení aktuálního stavu realizace jednotlivých opatření Digitální agendy v ČR se jeví jako vhodné, aby se RVKIS zaměřila na následující průřezové oblasti:
 
    a) koordinaci výzkumu a vývoje v oblasti ICT, neboť tato oblast má značný potenciál a koordinovaný přístup posílí efektivitu pozitivních dopadů na rozvoj informační společnosti a růst digitální ekonomiky,
     
    b) stanovení komplexní pozice ČR v oblasti koordinované podpory rozvoje moderních vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v ČR bez ohledu na skutečnost, zda jsou určeny pro veřejnou správu nebo soukromou sféru,
 
   c) zlepšení normalizace v oblasti ICT prosazováním lepšího využívání norem a posílením interoperability prostřednictvím koordinace,
    d) zvyšování důvěry spotřebitelů ve využívání elektronického obchodování zejména s ohledem na bezpečnost online platebních systémů a kvalitu doručování zásilek.

Vzhledem k tomu, že danou problematiku je třeba i nadále sledovat a identifikovat případné problematické oblasti Digitální agendy, ve kterých hrozí, že ČR nedosáhne stanovených cílů, je vhodné, aby RVKIS ve spolupráci s MPO předložila vládě do 31. prosince 2014 zprávu o stavu realizace opatření Digitální agendy, jež jsou významná pro Českou republiku a návrh případných dalších opatření, která podpoří rozvoj informační společnosti a posílí růst digitální ekonomiky.

Žádné komentáře: