sobota 28. února 2015

Mezinárodní seminář k digitalizaci rozhlasového vysílání v ČR - 5.3.2015 Praha

Program semináře k digitalizaci rozhlasového vysílání

Český rozhlas vás srdečně zve na seminář o digitalizaci rozhlasového vysílání, kterou pořádá ve spolupráci s Volebním výborem Poslanecké sněmovny PČR.
Seminář s názvem „DAB není budoucnost, DAB je současnost“ se bude konat ve čtvrtek 5. března 2015 v Galerii HAMU na Malostranském náměstí. Více informací naleznete v pozvánce
Program

Seminář zahájí generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan a poslanec PČR Martin Kolovratník, který nad seminářem převzal záštitu. 
Po nich vystoupí generální ředitel Radio United Broadcasting Martin Hroch a také náměstci generálního ředitele Českého rozhlasu Michal Koliandr a René Zavoral jako zástupci vysílatelů.


Další blok bude patřit hostům ze zahraničí, konkrétně předsedovi EBU New Radio Group Matsi Åkerlundovi a Jørnu Eriku Jensenovi, který předa své zkušenosti z digitalizace v Norsku. 
V posledních dvou blocích vystoupí mimo jiné předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák a také tři ředitelé firem zajišťujících provoz vysílání.  

čtvrtek 26. února 2015

Ochrana digitálního vysílání před LTE

K diskuzi nad využitím kmitočtového pásma pro televizní vysílání a případně pro další mobilní broadbandové služby vyšel další dokument z CEPTu, ve spolupráci s technickou komisí EBU. Jedná o stanovení technických ochran před stále větším zarušením digitálního televizního vysílání ze strany rozvíjejících se broadbandových sítí LTE. 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) zveřejnila zprávu CEPT 53 k "harmonizovaným technickým podmínkám pro pásmo 694 -790 MHz (" 700 MHz ").CEPT mj. uvádí kompromisním ochrannou hranici -42 dBm / 8 MHz pro LTE700 UE za použití pásma 10 MHz pro ochranu digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T .
Dokument je v PDF zde

Gratulace kolegovi Jurajovi Oravcovi!


25. 9. 2014 na spoločenském večeru IT GALA získal Ing. Juraj Oravec ocenění za celoživotní přínos v oblasti telekomunikácí

IT GALA 2014 
Na spoločenskom večere IT GALA sa vo štvrtok 25.9. 2014 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2014 (http://www.zive.sk/clanok/98931/rozdali-pocitacovych-oskarov-vitazom-resco-ci-sef-antiku). Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku. V tomto roku bolo po prvýkrát udelené ocenenie za celoživotný prínos v oblasti telekomunikácií. Ocenenie získal Ing. Juraj Oravec, vedúci Divízie rádiokomunikácií Výskumného ústavu spojov, n. o. v Banskej Bystrici. Ing. Juraj Oravec sa dlhodobo podieľa na príprave strategických dokumentov v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 


Přístup k rozhlasové digitalizaci ve středoevropských zemích V4 - informace z konference na SlovenskuPRÍSTUPY K DIGITALIZÁCII ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA V KRAJINÁCH V4 (TZ)

Po úspešnom prechode z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v celej strednej
Európe sa v blízkej budúcnosti očakáva podobný proces aj pri rozhlasovom vysielaní. V snahe
harmonizovať tento proces v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4), sa štyri výskumné a vedecké organizácie z týchto krajín, konkrétne Výskumný ústav spojov (VÚS) Banská Bystrica,
Český metrologický inštitút (ČMI), Vedecká spoločnosť pre infokomunikácie (HTE) z Maďarska
a Výskumný ústav spojov () z Poľska rozhodli zorganizovať medzinárodnú konferenciu
"Prístupy k digitalizácii rozhlasového vysielania v krajinách V4”. Konferenciu podporil
Medzinárodný vyšehradský fond (IVF).

Akcia sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 18. – 19. februára 2015 za účasti 110 zástupcov
vysielateľov, prevádzkovateľov sietí, verejnej správy, regulátorov, univerzít atď., celkovo z 9
európskych krajín. Okrem prednášajúcich z krajín V4 svoje príspevky predstavili aj významní
zástupcovia medzinárodných organizácií a to WorldDMB, Konzorcia DRM, EBU s spoločnosti
GatesAir.

Sprievodným programom konferencie bola výstava o pionieroch rádiokomunikácií, najmä
o Jozefovi Murgašovi, ktorý uskutočnil prvé vysielanie ľudského hlasu na svete a ktorý sa
narodil v Tajove neďaleko Banskej Bystrice.

Na začiatku konferencie bolo konštatované, že krajiny V4 predstavujú trh so 63,4 miliónmi
obyvateľov.

Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií:
·  Prečo je potrebné prejsť na digitálne vysielanie?
·  Legislatíva, regulácia
·  Ekonomické aspekty digitalizácie
·  Úloha verejnoprávnych vysielateľov pri zavádzaní digitálneho vysielania

Pri moderovaní sekcií sa vystriedali zástupcovia z každej krajiny V4.
V rámci 1. sekcie informoval prezident WorldDMB o zavádzaní vysielania DAB/DAB+ v Európe
a o výhodách tohto systému. Marketingový riaditeľ Konzorcia DRM predstavil štandard DRM,
jeho možnosti a vlastnosti a perspektívu zavádzania tohto systému. Zmienil sa aj o dostupnosti
prijímačov. Zástupca EBU vysvetlil kľúčové faktory zavádzania digitálneho rozhlasového
vysielania a odporúčané prístupy pri digitalizácii v zmysle dokumentu EBU „Nástroj pre
digitálne rádio“, ktorý bol publikovaný v decembri 2014. V prednáškach boli predvedené aj
možnosti doplnkových dátových služieb pri vysielaní DAB/DAB+.

V 2. sekcii prezentovali zástupcovia regulátorov stav legislatívy v jednotlivých krajinách V4
a niektoré podrobnosti, napr. Digitálny zákon, Zákon o vysielaní, postupy pri udeľovaní licencií
2 atď. Hoci sa stav legislatívy týkajúci sa digitálneho vysielania líši, bolo konštatované, že vo
všetkých krajinách sú potrebné značné vylepšenia.
Ak má digitalizácia prebehnúť úspešne, ekonomické aspekty tohto procesu patria medzi
najdôležitejšie. Tieto aspekty vysvetlili operátori sietí. Zástupca spoločnosti GatesAir predstavil
veľmi podrobnú analýzu a porovnanie investičných a prevádzkových nákladov na analógové
FM vysielanie a na digitálne vysielanie DAB+. Samozrejme, digitalizácia má vplyv nielen na
vysielanie, ale aj na stranu prijímaciu, vrátane automobilového priemyslu.
Vo 4. sekcii vrcholoví zástupcovia verejnoprávnych vysielateľov prezentovali súčasný stav
vysielania v jednotlivých krajinách V4. Bolo konštatované, najväčšie pokrytie obyvateľstva
vysielaním T-DAB+ bolo dosiahnuté v Poľsku, pričom na Slovensku sa T-DAB/DAB+ vôbec
nevysiela. Na druhej strane je však Slovensko jedinou krajinou zo skupiny V4, kde existuje
vysielanie DRM+.

Už v priebehu konferencie účastníci vysoko hodnotili úroveň prezentácií, obsahovú bohatosť
informácií a logistickú podporu akcie. Svoje postrehy, pripomienky a návrhy môžu vyjadriť na
WEB stránke www.vus.sk/v4/responses, ktorá bola zriadená po skončení konferencie.
Vzhľadom na závažnosť záverov konferencie sa organizátori rozhodli prijať uznesenie, ktoré
bude zaslané o. i. najvyšším vládnym orgánom a parlamentom jednotlivých krajín V4.

Organizačný výbor:

Juraj Oravec, VÚS, Slovensko

Čeněk Pavelka, ČMI, Česká republika

Péter Nagy, HTE, Maďarsko

Dariusz Więcek, IŁ, Poľsko

středa 25. února 2015

ČR je v "digitalizaci" uprostřed evropského žebříčku

 

Evropská komise zveřejnila statistiky digitální transformace členských zemí.Digitální odvětví nabízí velký potenciál. Obyvatelé EU mohou nakupovat a studovat online, platit přes internet účty nebo využívat elektronické veřejné služby – s internetem jde všechno rychleji. Směřítko přináší i tzv index DESI (digitální ekonomika a společnost), jež vytvořila Evropská komise a jehož aktuální hodnoty dnes zveřejnila. 

Situace se v jednotlivých zemích liší. Státní hranice jsou nadále překážkou pro fungování skutečného jednotného digitálního trhu, které je jednou z hlavních priorit Junckerovy Komise.

Tento nový nástroj, který dnes Komise prezentuje, poskytuje ke každé zemi přehled týkající se konektivity (jak rozšířené, rychlé a cenově dostupné je širokopásmové připojení), internetových dovedností, využití internetu uživateli (od zpráv po nakupování), klíčových digitálních technologií (elektronických faktur, cloudových služeb, elektronického obchodování atd.) a digitálních veřejných služeb, jako je elektronická veřejná správa a elektronické zdravotnictví. Použité údaje pocházejí většinou z let 2013 až 2014. Na jejich základě byl sestaven žebříček jednotlivých zemí.

Hlavní závěry, ke kterým se na základě indexu DESI dospělo:

stupeň digitalizace se v jednotlivých zemích liší, takže mezi digitálně nejvyspělejší zemí, Dánskem (známka 0,68 z maxima 1), a zeměmi s horší výkonností (např. Rumunsko, známka 0,31) jsou citelné rozdíly. Podrobné informace najdete v přehledech k jednotlivým zemím.

 

– většina Evropanů využívá internet pravidelně: v roce 2014 to bylo průměrně 75 % (72 % v roce 2013), nejvíce (93 %) v Lucembursku, nejméně (48 %) v Rumunsku.
– Evropané rádi využívají audiovizuální obsah online: 49 % všech Evropanů, kteří používají internet, už hrálo hru nebo si hru, obrázek, film či hudbu stáhlo, 39 % domácností, které mají televizi, využívá video na vyžádání.
– při zavádění elektronického obchodování čelí malé a střední podniky (MSP) problémům: pouze 15 % malých a středních podniků online prodává – a z těchto 15 % méně než pouhá polovina realizuje přeshraniční prodej.
digitální veřejné služby jsou v některých zemích každodenní realitou, ale v jiných členských státech téměř neexistují: 33 % evropských uživatelů internetu využívá online formuláře a zasílá jejich pomocí informace veřejným orgánům, nejvíce v Dánsku (69 %), nejméně v Rumunsku (6 %). 26 % praktických lékařů v Evropě využívá elektronické zdravotní záznamy a posílá lékárníkům předpisy v elektronické podobě, v jednotlivých zemích je ale praxe velmi různá (nejrozšířenější je v Estonsku, kde tento postup využívají všichni lékaři, naproti tomu na Maltě jej nevyužívá žádný).


Index DESI má velký význam zvláště v této době, neboť Evropská komise připravuje strategii jednotného digitálního trhu, která má být zveřejněna letos v květnu. Cílem strategie je vytvořit správné podmínky pro evropské občany a podniky, aby lépe využívaly přeshraničních příležitostí, které digitální technologie nabízejí.

Český rozhlas členem digitální rozhlasové asociace WorldDMBČeský rozhlas se začátkem letošního roku stal členem prestižního World DMB, globálního fóra pro digitální rádio. Fórum sdružuje vysílatele, firmy a další organizace z Evropy, Asie a oblasti Pacifiku. Český rozhlas díky členství bude mít možnost sdílet know-how s ostatními členy, být v kontaktu s uznávanými odborníky na digitalizaci, získat jedinečné technické či obchodní informace.
„Český rozhlas svým vstupem do fóra WorldDMB dává opět najevo, že bere digitalizaci velmi vážně a chce být v České republice jejím přirozeným lídrem. Naše členství nám pomůže získat zejména vstup do důležitých technických databází, map pokrytí a můžeme tím aktivně sledovat průběh rozhlasové digitalizace v ostatních zemích Evropy a celého světa. Získáme kontakty na odborníky zabývající se digitalizací. Budeme mít k dispozici také nejnovější informace o jednotlivých zemích, regulaci, vývoji přijímačů, čipů či o klíčových novinkách z oblasti automobilového průmyslu,“ uvedl Michal Koliandr, náměstek generálního ředitele pro správu a provoz.

Zástupci Českého rozhlasu se mohou zapojit do různých výborů WorldDMB a získat přístupy do globálních on-line databází. Budou mít také možnost nominovat své odborníky na digitální rádio a otázky regulace, technologií či marketingu, kteří budou využívat výhody členství ve WorldDMB.
„WorldDMB nabízí množství prezentací a výzkumu z pera odborníků na digitální rádio. Má také mimo jiné úzké pracovní vztahy s automobilovým průmyslem a pracuje na rozvinutí dialogu mezi automobilovým a vysílacím odvětvím. Právě automobilový průmysl bude hrát při rozvoji digitálního rádia jednu z důležitých rolí,“ dodal náměstek Koliandr.
Každý rok pořádá WorldDMB Automobilový workshop, který je příležitostí pro to, aby se zástupci obou sektorů setkali a diskutovali o nejnovějších tématech. Kromě toho pořádá organizace každoročně řadu mezinárodních workshopů, které se věnují tématům, jako jsou on-air služby, multimédia, pokrytí, regulace, vypnutí analogu, datové služby v automobilech, multistandardní čipy pro automobilový průmysl či navigace.
Více informací o WorldDMB je možné najít na internetových stránkách organizace.
(TZ ČRo)

pátek 13. února 2015

Novela zákona o Českém rozhlasu míří ze Sněmovny do Senátu

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila návrh zákona o Českém rozhlasu, 

Hlasování proběhlo na konci aktuální schůze PSP. 3. Čtení proběhlo 13. 2. 2015 na 25. schůzi.

Plány ČTÚ na rok 2015 počítají s rozvojem digitálního rozhlasu

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací a podpora rozvoje zemského televizního a rozhlasového vysílání.

I nadále bude úřad podporovat rozvoj NGA sítí a v rámci tohoto cíle  spolupracovat s MPO na přípravě  výzev k programu na podporu projektů  zaměřených na budování sítí nové generace.


V tomto roce chce ČTÚ uskutečnit výběrové řízení na příděly zbylých kmitočtů z aukce v pásmech  1800 a 2600 MHz a výběrové řízení  na příděly kmitočtů v pásmu 3600 až 3800 MHz.


V rámci podpory terestrického vysílání spolupracuje ČTÚ s MPO na přípravě materiálů k rozvoji zemského  digitálního TV vysílání, postupu  migrace na DVB-T2 a možnostem uvolnění pásma 700 MHz.


Více v aktuální  měsíční zprávě ČTÚ a dalších zdrojích

sobota 7. února 2015

"V Norsku hrozí velké rozhlasové DAB fiasko…"…alespoň tak někteří publicisté a aktivisté hrozí v reakci na poměrně jasný směr a cíl – naplánované ukončení analogového rozhlasového vysílání, které bylo s předstihem dohodnuto a většinou účastníků je tento plán naplňován. A hlavně, digitalizace je většinově akceptována posluchači. Ve svých článcích  kritici varují před rozhlasovým tichem, zejména pak  v autech „miliónů“ turistů ( podle min. kultury navštívilo Norsko v roce 2012 3.900.000 turistů s vlastními auty a 215  000 řidičů zahraničních nákladních vozů), kteří by nemuseli od roku 2017 být technicky vybaveni na zásadní změnu (přes fakt, že drtivá většina evropských automobilek buď automaticky nebo fakultativně vybavuje nová auta příslušným vybavení, nehledě na možnost doplňkového a poměrně snadného řešení pro digitální příjem..). Zemi tak podle kritiků díky absenci dopravních zpráv hrozí množství automobilových nehod a karambolů… Mediální vlna předcházela jednání parlamentního Výboru pro kulturu, kde se pak kritika objevila z úst některých politiků, doplněná požadavkem na odklad termínu ASO  pro analogový rozhlas  - argument od riziku některých zahraničních řidičů byl údajně při rozhodování o harmonogramu a podmínkách přechodu na digitální rozhlas „zamlčen“… Je zřejmé, že jde i v Norsku o využitelné politické téma, realitě navzdory.