čtvrtek 26. února 2015

Přístup k rozhlasové digitalizaci ve středoevropských zemích V4 - informace z konference na SlovenskuPRÍSTUPY K DIGITALIZÁCII ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA V KRAJINÁCH V4 (TZ)

Po úspešnom prechode z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v celej strednej
Európe sa v blízkej budúcnosti očakáva podobný proces aj pri rozhlasovom vysielaní. V snahe
harmonizovať tento proces v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4), sa štyri výskumné a vedecké organizácie z týchto krajín, konkrétne Výskumný ústav spojov (VÚS) Banská Bystrica,
Český metrologický inštitút (ČMI), Vedecká spoločnosť pre infokomunikácie (HTE) z Maďarska
a Výskumný ústav spojov () z Poľska rozhodli zorganizovať medzinárodnú konferenciu
"Prístupy k digitalizácii rozhlasového vysielania v krajinách V4”. Konferenciu podporil
Medzinárodný vyšehradský fond (IVF).

Akcia sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 18. – 19. februára 2015 za účasti 110 zástupcov
vysielateľov, prevádzkovateľov sietí, verejnej správy, regulátorov, univerzít atď., celkovo z 9
európskych krajín. Okrem prednášajúcich z krajín V4 svoje príspevky predstavili aj významní
zástupcovia medzinárodných organizácií a to WorldDMB, Konzorcia DRM, EBU s spoločnosti
GatesAir.

Sprievodným programom konferencie bola výstava o pionieroch rádiokomunikácií, najmä
o Jozefovi Murgašovi, ktorý uskutočnil prvé vysielanie ľudského hlasu na svete a ktorý sa
narodil v Tajove neďaleko Banskej Bystrice.

Na začiatku konferencie bolo konštatované, že krajiny V4 predstavujú trh so 63,4 miliónmi
obyvateľov.

Program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií:
·  Prečo je potrebné prejsť na digitálne vysielanie?
·  Legislatíva, regulácia
·  Ekonomické aspekty digitalizácie
·  Úloha verejnoprávnych vysielateľov pri zavádzaní digitálneho vysielania

Pri moderovaní sekcií sa vystriedali zástupcovia z každej krajiny V4.
V rámci 1. sekcie informoval prezident WorldDMB o zavádzaní vysielania DAB/DAB+ v Európe
a o výhodách tohto systému. Marketingový riaditeľ Konzorcia DRM predstavil štandard DRM,
jeho možnosti a vlastnosti a perspektívu zavádzania tohto systému. Zmienil sa aj o dostupnosti
prijímačov. Zástupca EBU vysvetlil kľúčové faktory zavádzania digitálneho rozhlasového
vysielania a odporúčané prístupy pri digitalizácii v zmysle dokumentu EBU „Nástroj pre
digitálne rádio“, ktorý bol publikovaný v decembri 2014. V prednáškach boli predvedené aj
možnosti doplnkových dátových služieb pri vysielaní DAB/DAB+.

V 2. sekcii prezentovali zástupcovia regulátorov stav legislatívy v jednotlivých krajinách V4
a niektoré podrobnosti, napr. Digitálny zákon, Zákon o vysielaní, postupy pri udeľovaní licencií
2 atď. Hoci sa stav legislatívy týkajúci sa digitálneho vysielania líši, bolo konštatované, že vo
všetkých krajinách sú potrebné značné vylepšenia.
Ak má digitalizácia prebehnúť úspešne, ekonomické aspekty tohto procesu patria medzi
najdôležitejšie. Tieto aspekty vysvetlili operátori sietí. Zástupca spoločnosti GatesAir predstavil
veľmi podrobnú analýzu a porovnanie investičných a prevádzkových nákladov na analógové
FM vysielanie a na digitálne vysielanie DAB+. Samozrejme, digitalizácia má vplyv nielen na
vysielanie, ale aj na stranu prijímaciu, vrátane automobilového priemyslu.
Vo 4. sekcii vrcholoví zástupcovia verejnoprávnych vysielateľov prezentovali súčasný stav
vysielania v jednotlivých krajinách V4. Bolo konštatované, najväčšie pokrytie obyvateľstva
vysielaním T-DAB+ bolo dosiahnuté v Poľsku, pričom na Slovensku sa T-DAB/DAB+ vôbec
nevysiela. Na druhej strane je však Slovensko jedinou krajinou zo skupiny V4, kde existuje
vysielanie DRM+.

Už v priebehu konferencie účastníci vysoko hodnotili úroveň prezentácií, obsahovú bohatosť
informácií a logistickú podporu akcie. Svoje postrehy, pripomienky a návrhy môžu vyjadriť na
WEB stránke www.vus.sk/v4/responses, ktorá bola zriadená po skončení konferencie.
Vzhľadom na závažnosť záverov konferencie sa organizátori rozhodli prijať uznesenie, ktoré
bude zaslané o. i. najvyšším vládnym orgánom a parlamentom jednotlivých krajín V4.

Organizačný výbor:

Juraj Oravec, VÚS, Slovensko

Čeněk Pavelka, ČMI, Česká republika

Péter Nagy, HTE, Maďarsko

Dariusz Więcek, IŁ, Poľsko

Žádné komentáře: