pátek 20. prosince 2013

Aukce skončila schválením dohody o rozdělení bloků kmitočtů

Vítězní účastníci aukce kmitočtů se dohodli na rozdělení abstraktních bloků

Schválením dohody všech vítězných účastníků o rozdělení úseků rádiového spektra (abstraktních bloků) skončila aukce kmitočtů pro sítě LTE. 

Praha, 20. prosince 2013 – Schválením dohody všech vítězných účastníků o rozdělení úseků rádiového spektra (abstraktních bloků) skončila aukce kmitočtů pro sítě LTE.
Poté, co byla uzavřena elektronická aukční fáze, ČTÚ vyzval vítězné uchazeče k předložení dohody o rozdělení jimi získaných rádiových kmitočtů v jednotlivých kmitočtových pásmech. Takovou společnou dohodu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., a Vodafone Czech Republic, a.s., předložily úřadu v závěru stanovené doby, dne 19. prosince 2013. ČTÚ ji posoudil a s ohledem na naplnění principu maximální celistvosti přídělů rádiových kmitočtů ji přijal.

V další fázi výběrového řízení úřad rozhodne o zamítnutí žádostí o rádiové kmitočty neúspěš-ných účastníků výběrového řízení. Následně vyzve vítězné uchazeče k zaplacení ceny jimi získaných kmitočtů a po provedené úhradě jim vydá rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů.

neděle 15. prosince 2013

ICT UNIE - Digitální Česko nemá kdo řídit, Rada vlády pro konkurenceschopnost a IS je nefunkční...

ICT UNIE na konferenci Digitální výzvy 2013

Sekce digitální ekonomiky Ministerstva průmyslu a obchodu uspořádala v pátek 6. prosince konferenci Digitální výzvy. Vystoupil na ní i prezident ICTU Svatoslav Novák. Ve své prezentaci shrnul činnost expertní skupiny v rámci ICT UNIE, která se zabývá identifikací problémů spojených s budováním vysokorychlostních přístupových sítí NGA a připravila návrhy, jak tuto výstavbu v zájmu rozšíření rychlého internetu a splnění cílů strategie Digitální Česko 2.0 usnadnit. Mezi hlavní problémy patří nejednotný výklad příslušných právních norem, nedodržování správních lhůt stavebního řízení, vysoké správní a místní poplatky, chybějící metodika výpočtu výše úhrady za omezení vlastnických práv nebo nedostatečná deklarace veřejného zájmu pro stavby elektronických komunikací. 


Svatoslav Novák upozornil na to, že tempo výstavby sítí NGA je v ČR velmi pomalé a Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, jež má při realizaci Digitálního Česka 2.0 hrát řídící a koordinační roli, je v současné době paralyzovaná a nefunkční.

Prezentaci prezidenta ICTU najdete ZDE.

čtvrtek 5. prosince 2013

Bílých míst je v ČR drtivá většina - vysokorychlostní internet chybí

Český telekomunikační úřad  zahajuje veřejnou konzultaci výsledků průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (dále jen „Průzkum“), který provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Do veřejné konzultace je předkládána indikativní mapa tzv. bílých, šedých a černých míst napříč celou ČR a podrobnější zobrazení v rozdělení dle jednotlivých krajů s barevným označením základních sídelních jednotek (viz geografické členění Průzkumu v konzultačním dokumentu) a tabulka s barevným označením všech základních sídelních jednotek a agregovanými získanými informacemi o počtu účastnických přípojek pro jednotlivé kraje. Předmětem veřejné konzultace je současně textový dokument Výsledky průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu, který popisuje východiska provedeného průzkumu, jeho průběh a následně celkové vyhodnocení.

V rámci zpracování dat sebraných v Průzkumu Úřad přistoupil k vymezení „barevného“ charakteru základních sídelních jednotek podle parametru procentuálního pokrytí domácností disponibilními účastnickými přípojkami. Takové vymezení v souladu s Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Sdělení Komise 2013/C 25/01 ze dne 26. ledna 2013) umožňuje přesněji identifikovat místa vhodná pro poskytnutí případné podpory na budování NGA infrastruktury. Úřad považuje veřejnou konzultaci za velmi důležitý nástroj, který slouží nejen k verifikaci získaných dat, ale taktéž k jejich kontrole a případnému doplnění. Veřejná konzultace poskytuje prostor pro vyjádření všech dotčených subjektů včetně těch, které nereagovaly na výzvu k poskytnutí údajů nebo jimi odevzdané údaje byly nepřesné.

Výsledky Průzkumu budou sloužit jako indikativní podklady pro rozhodování o poskytnutí podpory na budování přístupové infrastruktury v rámci připravovaného programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace. Z tohoto důvodu Úřad apeluje na všechny subjekty, které disponují informacemi o příslušné infrastruktuře a nezúčastnily se Průzkumu, aby tyto informace poskytly Úřadu v rámci této veřejné konzultace tak, aby výsledná data Průzkumu v maximální možné míře reflektovala reálný stav v České republice.

Termín pro odevzdání připomínek či podání podnětů je stanoven na 24. ledna 2014. Po ukončení veřejné konzultace budou připomínky vypořádány a Úřad zveřejní konečnou verzi dokumentu i jeho příloh.

Mapa české digitální pustiny: Opravdu rychlý internet mají jen 3 procenta lidí (ihned.cz)