pátek 21. srpna 2015

Konzultace k evropské směrnici o audiovizuálních mediálních službách

EU 33/15- Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci ke Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21. století. Cílem této konzultace je získat zpětnou vazbu na to, které části uvedené směrnice v současné době svému účelu vyhovují, a shromáždit podklady a odborná stanoviska o budoucnosti politiky mediálních služeb.

Konzultace se zaměřuje zejména na konkrétní otázky jako například: Jak dobře pracuje současný audiovizuální rámec, měl by se nějak zlepšit? Jakou roli a odpovědnost by měli mít hráči na trhu (TV účinkující, sdělovací operátoři, internetové služby). Jak nejlépe můžeme chránit diváky, zejména děti, před reklamou v audiovizuálním online světě? Cílem této konzultace jsou konkrétní zkušenosti a zpětné vazby od zúčastněných stran a také od diváků samotných jako uživatelů audiovizuálních médií jako například televizních programů a online služeb Netlflix, iTunes, YouTube, DailyMotion, HBO a tak dále. Komise posoudí přidanou hodnotu zásahů ze strany EU v této oblasti, a jaký byl stávající rámec efektivity doposud. Z hlediska oblasti působnosti se směrnice vztahuje zejména na subjekty televizního vysílání.

Na základě výsledků této veřejné konzultace Komise určila, že při provádění hodnocení a přezkumu směrnice bude třeba zohlednit následující otázky:
1. zajištění rovných podmínek pro audiovizuální mediální služby;
2. zajištění optimální úrovně ochrany spotřebitelů;
3. ochrana uživatelů a zákaz nenávistných projevů a diskriminace;
4. podpora evropského audiovizuálního obsahu;
5. posílení jednotného trhu;
6. posílení svobody a plurality sdělovacích prostředků, přístupu k informacím a dostupnosti obsahu pro osoby se zdravotním postižením. 

Oblast působnosti směrnice se ale vztahuje i na subjekty televizního vysílání a služby na požádání jako například Netflix, ale netýká se internetových služeb. Budoucí trendy je možné spatřovat v nárůstu internetu a také internetové reklamy. Nárůst zaznamenala také video reklama.
Regulace na tomto poli má přímý dopad na občany a byznys. Každodenně sledujeme média za účelem získání informací či jen pro zábavu. Audiovizuální média mají zároveň velký potenciál růstu.
Poprvé je nabídnuta respondentům širší škála možností pro lepší vypovídací schopnost. Kromě toho mohou zaslat své vlastní náměty jak zlepšit legislativu a poskytnout Komisi své vlastní osobní zkušenosti týkající se audiovizuálních médií.


Termín pro připomínky od 06.07.2015 do 30.09.2015


Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

čtvrtek 20. srpna 2015

Vláda schválila plnění projektu "Digitální Česko 2"

979/15 
Druhá zpráva o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“ a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR (ČTK)

Loňské vyhodnocení je zde

pátek 7. srpna 2015

Více než 50% britských domácností je vybaveno DAB rádiem, analog na historickém minimuVíce než 50% britských domácností je vybaveno  DAB rádiem, analog na historickém minimu.

Poprvé podle průběžných statistik (RAJAR)dosáhla penetrace domácností digitálními přístroji s DAB ve Velké Británii  více 50%  -  tzn. že cca  více než polovina všech britských domácností  (cca 27 milionů dospělých posluchačů)má nyní přístup k digitálnímu rozhlasovému vysílání v DAB. 


Nejnovější údaje RAJAR také ukazují, že poslech přes DAB vzrostl meziročně o 13%.
Poslech analogového rozhlasu klesl na nové minimum 53,7% a digitální poslech v automobilech vzrostl o 48% meziročně - nyní tvoří téměř 17% všeho poslechu v autech.