úterý 29. prosince 2015

Britské analogové rozhlasové licence budou prodlouženy


Velká Bruitánie dokončila legislativní změny, které mj. umožní prodloužení dosavadních analogových rozhlasových licencí o dalších 5 let (vč. stanice, které  již vysílají i digoitálně v systému DAB)

Legislativní reforma "Order 2015" (PDF) se dostala do závěrečného schvalování. Návrh byl již  9. prosince schválen v obou britských sněmovnách a v úplatnost vstoupila v platnost 15. prosince.  Tyto nové změny přináší doplnění k ustanovení o rádiových licencích, které bylo původně stanoveno ve vysílacím zákou z roku 1990. Regulátor Ofcom upřesní podmínky a plánovaný časový harmonogram pro obnovení po Vánocích.pondělí 28. prosince 2015

Konec středních rozhlasových vln (i) v Německu

31. prosinece 2015 definitivně utichne analogový provoz středovlnného rozhlasového vysílání v Německu (od roku 1922). Budocnost je digitální...

Zde je pěkná časová kronika

pondělí 21. prosince 2015

Novela zákona o ČT a ČRo v roce 2016 nakonec bude - podle plánuVláda před týdnem schválila nový Legislativní plán na rok 2016 i s výhledem implementačních prací na další léta.
Nově je, proti přechozím návrhům,  zařazeno jako úkol pro Ministerstvo kultury předložení novely Zákona o ČT a ČRo a to již do dubna 2016 (do vlády).
Ministerstvo kultury neplánuje pro rok 2016 ani další období  ve svém resortu žádné zásadní  implementace evropských  směrnic a nařízení z mediální oblasti.

MPO 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012 (13555/13)
Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalších právních předpisů 

pondělí 14. prosince 2015

Francie má nový digitální rozhlasový plánFrancouzský regulační orgán CSA oznámil nový národní plán zavádění digitálního rozhlasu ve Francii. 
Francouzskýkonvergovaný regulátor CSA zveřejnil nový  časový harmonogram pro zavedení zemského digitálního rozhlasového v celé  Francií. Na svém plenárním zasedání dne 9. prosince 2015 Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) odhalil časový plán na využití více než 40 digitálních kmitočtových  přídělů a 100 lokálních alotmentů. Jde o poměrně zásadní krok, byť s větší mírou opatrnosti (rozuměj "pomalosti") než někteří pozorovatelé očekávali. Plán je rozvržen na 8 let až do roku 2023.Tento krok uvítala například Aliance pro digitální rozhlasové vysílání  i další subjekty podporující digitální rozhlas ve Francii. Asociace společně s menšími provozovateli digitálního rozhlasu by uvítal spíše zrychlení než riziko „dvourychlostního“ přechodu na rozhlasový digitál.
 


Aliance ("L'Alliance pour la Radio Numérique Terrestre" - Aliance pro digitální rozhlasové vysílání, sdružující další skupiny  SIRTI, SNRL či WorldDMB, byla vytvořena v říjnu 2014) navrhuje předložit "zrychlující" aktualizaci tohoto plánu již na počátku roku 2016.


Text je, po vypořádání letní veřejné konzutace, v PDF a ve francouzštině zde

neděle 13. prosince 2015

Ohrožuje Evropská komise svým rozhodnutím o nedovolené státní podpoře DVB-T i digitální rozhlas?Evropský soud potvrdil svým rozhodnutím povinnost vrácení již poskytnuté španělské státní podpory pro digitální pozemní televizní vysílání (260 miliónů €. Jde o kroky z roku 2005 a 2009, kdy španělské státní orgány přijaly řadu opatření zaměřených na usnadnění přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Cílem bylo dosáhnout 98% pokrytí španělské populace, obdobně jako před započetím procesu přechodu). 

V červnu 2013 Evropská komise na základě stížnosti satelitního operátora SES Astrapřijala rozhodnutí, ve kterém prohlásila podporu, přiznanou provozovatelům zemského televizního vysílání, za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem v celém Španělsku, s výjimkou autonomní oblasti Kastilie-La Mancha. Ve stejném rozhodnutí Komise nařídila vrácení podpor od příjemců. Španělsko, Baskicka, Galicijska a Katalánska, spolu s operátory, požádali generální Soudní dvůr, aby zrušil rozhodnutí Komise. Podle rozsudku ze dne 26. listopadu 2015 soudní tribunál zamítá všechny předchozí akcea potvrzuje rozhodnutí Komise. V argumentaci pak je mj. konstatováno, že žádná studie, předložené španělskými orgány, neodůvodnila volbu pozemní digitální platformy jako nadřazenou ostatním formám šíření mediálního obsahu.

Tribunál Evropského soudního dvora v Lucemburku tak potvrdil dřívější rozhodnutí Evropské komise nařizující vrácení státní podpory poskytnuté Španělskem provozovatelům zemského televizního vysílání. „Opatření, přijatá španělskými orgány, nebyla v souladu se zásadou technologické neutrality“ uvádí soud a dodává „Digitalizaci TV vysílání lze provádět technicky prostřednictvím pozemních, satelitních nebo kabelových platforem nebo prostřednictvím širokopásmového přístupu k internetu“. Toto rozhodnutí bude mít také precedentní dopad na případnou „státní pomoc“, pokud jde o digitalizaci rozhlasu (DAB atd).

čtvrtek 3. prosince 2015

Rozhlasová digitalizace i v roce 2016 podle aktuálních příprav zatím bez zákona, stejně jako média obecně....Na příští rok zatím oficiálně není ze strany vládních institucí plánována na rok 2016 žádná změna mediálních zákonů ani úprava norem pro digitalizaci, ale návrh není zatím konečný. 

Ministerstvo kultury má v pracovní podobě naplánovány tyto legislativní normy:
  • Návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Aktuálně je připravený návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.
Při přípravě návrhu Plánu byly zohledněny úkoly uvedené ve Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 a dále byly do návrhu Plánu promítnuty legislativní úkoly vyplývající z legislativních závazků České republiky k Evropské unii, jakož i legislativní úkoly uložené zvláštními usneseními vlády a úkoly vyplývající z vlastních potřeb příslušných orgánů. 

Předložený návrh Plánu obsahuje celkem 117 legislativních úkolů, z toho 3 věcné záměry zákonů, 18 návrhů zákonů, 54 návrhů novel zákonů, 23 návrhů nařízení vlády, 16 návrhů novel nařízení vlády a ve 3 případech dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. 


Výhled legislativních plánů  na roky 2015 -2017 zůstává stejný, zatím 

P.S. Asi 48 % legislativních úkolů obsažených v Plánu má implementační povahu.


Definitivní hlasování o konečné podobě legislaticního plánu bude mít vláda na svém zasedání 14. prosince 2015.

Národní plán rozvoje sítí nové generace i se zákonem o snižování nákladů na jejich budování - brzy na vládě

Do vládního meziresortu odešel nábrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Jeho cílem je definovat strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a zejména prostřednictvím cíleně směřované podpory realizovat rozvoj budování přístupových sítí nové generace. 

Tyto sítě svým významem a rozsahem v konečném důsledku podpoří hospodářský růst České republiky, přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelských činností, kvantitativně a kvalitativně posílí českou ekonomiku především s ohledem na vyšší přidanou hodnotu produkce a v neposlední řadě také zvýší efektivitu státní správy a místní samosprávy.

Národní plán musí podle předběžné podmínky 2.2 obsahovat:

1) plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající soukromou a veřejnou infrastrukturu a plánované investice,
2) modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám,
3) opatření k podnícení soukromých investic.

Současně se připomínkuje i návrh novely zákona "ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí (252/15)". Termín je do 1.12.2015

Cílem této  implementace evropské  směrnice je stanovit určitá minimální práva a povinnosti platné v celé EU se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací by rovněž přispělo k dosažení digitalizace veřejného sektoru, což by kromě snížení nákladů na veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům přineslo digitální pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství.