čtvrtek 3. prosince 2015

Rozhlasová digitalizace i v roce 2016 podle aktuálních příprav zatím bez zákona, stejně jako média obecně....Na příští rok zatím oficiálně není ze strany vládních institucí plánována na rok 2016 žádná změna mediálních zákonů ani úprava norem pro digitalizaci, ale návrh není zatím konečný. 

Ministerstvo kultury má v pracovní podobě naplánovány tyto legislativní normy:
  • Návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Aktuálně je připravený návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.
Při přípravě návrhu Plánu byly zohledněny úkoly uvedené ve Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 a dále byly do návrhu Plánu promítnuty legislativní úkoly vyplývající z legislativních závazků České republiky k Evropské unii, jakož i legislativní úkoly uložené zvláštními usneseními vlády a úkoly vyplývající z vlastních potřeb příslušných orgánů. 

Předložený návrh Plánu obsahuje celkem 117 legislativních úkolů, z toho 3 věcné záměry zákonů, 18 návrhů zákonů, 54 návrhů novel zákonů, 23 návrhů nařízení vlády, 16 návrhů novel nařízení vlády a ve 3 případech dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. 


Výhled legislativních plánů  na roky 2015 -2017 zůstává stejný, zatím 

P.S. Asi 48 % legislativních úkolů obsažených v Plánu má implementační povahu.


Definitivní hlasování o konečné podobě legislaticního plánu bude mít vláda na svém zasedání 14. prosince 2015.

Žádné komentáře: