středa 24. února 2016

Dostanou ČT a ČRo "devadesátku"?

Návrh na formální zjednodušení předkládání výročních zprýáv veřejnoprávních médií je připraven k projednání na vládě. 

Poslanecký návrh zákona, který má obecnou podporu všech zastoupených sil, byl  rozeslán poslancům jako tisk 708/0 formálně dne 1. 2. 2016 (byl projednán na Volebním výboru).
Navrhovatelé navrhli sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (tzv. "devadesátka" § 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).


Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2016.Zařazeno na program nejbližšího zasedání  vládyv pondělí  29. 2. 2016.

Jde o návrh, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
          
 .....................................................................................................................................................
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České televizi

Čl. I  Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 se slova „Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření České televize“.

 2. V § 8 odstavec 2 zní: „(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Zprávu o činnosti a hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Zpráva o činnosti a hospodaření České televize musí obsahovat rozpis financování všech hlavních činností televize a zdůvodněné stanovisko Rady, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně a v souladu s posláním České televize.“

 3. V § 8a odst. 9 se slova „Výroční zprávu o hospodaření České televize“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření České televize“.ČÁST DRUHÁ  Změna zákona o Českém rozhlasu

Čl. II Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 196/2009 Sb. a zákona č. 79/2015 Sb., se mění takto:

 1. V § 6 odst. 3 se slova „Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu nebo Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu“.

 2. V § 8 odstavec 2 zní: „(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Zpráva o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu musí obsahovat rozpis financování všech hlavních činností televize a zdůvodněné stanovisko Rady, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně a v souladu s posláním Českého rozhlasu.“.

 3. V § 8a odst. 10 se slova „Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu“ nahrazují slovy „Zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu“.

 ČÁST TŘETÍ  ÚČINNOST Čl. III       Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

úterý 23. února 2016

Rádio jede..... Únorový průzkum Radioplayer, prováděný  v Německu, Francii a Velké Británii,  ukázal mimo jiné, že:
- 82% zájemcům o koupi automobilu by nikdy neuvažovalo o pořízení auta bez rádia
- 84% zájemců o koupi automobilu "vždy" nebo "převážně" poslouchá rádio při každé cestě
- 74% všeho poslechu v autě tvoří  poslech rádia


Další údaje:
80% obyvatel EU poslouchá rozhlas po dobu nejméně 2 až 3 hodiny denně  -  většinou místní nebo regionální stanice. Rádio je nejméně ohroženo přírodními katastrofami a zůstává „nejbezpečnějším“  a navíc nejdůvěryhodnějším médiem
Zdroj: The Association of European Radios (AER)

čtvrtek 11. února 2016

Digitální rozhlas světa v listopadu v Praze...

Valné shromáždění asociace WorldDAB se bude konat 9. - 10. listopadu v Praze. Tato významná mezinárodní akce se bude zabývat pokrokem v rozvoji digitálního rozhlasového vysílání DAB / DAB + v  Evropě, Asii a Tichomoří ad.
http://www.content-technology.com/radio/wp-content/uploads/2015/08/unnamed1.jpg
Tato událost nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se o nejnovějším vývoji, diskutovat o aktuálních tématech a lépe porozumět trhu.
Více na www.worlddab.org.

středa 10. února 2016

"Evropská komise navrhuje povzbudit mobilní internetové služby kvalitními rádiovými frekvencemi..."

Evropská komise před dvěma dny předložila návrh na koordinované využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro mobilní služby. Podle EK se tím zlepší  přístup k internetu pro všechny Evropany a podpoří se rozvoj přeshraničních aplikací.

Rádiové frekvence neznají hranice. Spektrum je proto třeba na úrovni EU lépe koordinovat, aby se zabránilo interferenci a aby inovativní služby, jako jsou propojené automobily či zdravotní péče na dálku, mohly fungovat po celém kontinentu. EU rovněž musí zvládat rostoucí poptávku po bezdrátovém širokopásmovém přístupu. Do roku 2020 naroste mobilní internetový provoz v porovnání se současností téměř osminásobně. Komise dnes přijímá opatření, která mají tyto výzvy řešit. Jako součást své strategie k vytvoření jednotného digitálního trhu navrhuje vyvážený dlouhodobý přístup k využívání pásma ultra krátkých vln (UKV, 470–790 MHz). 

V současné době je toto pásmo využíváno zejména pro televizní vysílání. Podle předkládaného návrhu bude do roku 2020 větší část spektra v pásmu 700 MHz (694–790 MHz) uvolněna pro mobilní služby. Toto pásmo je ideální pro poskytování vysoce kvalitního internetového připojení, ať jsou jeho uživatelé kdekoli, ve velkoměstě, malé zapadlé vesnici či na dálnici. Kmitočty v pásmu do 700 MHz (470–694 MHz) zůstanou dostupné v prvé řadě pro audiovizuální služby. Evropanům se tak zajistí přístup k tvůrčímu obsahu na tabletech a chytrých telefonech, které jsou stále oblíbenější, ale také prostřednictvím klasického televizního vysílání. Dnešní návrh též vyhovuje nejnovějším mezinárodním dohodám o využívání pásma UKV, včetně pásma 700 MHz.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu řekl: „Udržovat 28 různých přístupů ke správě rádiových frekvencí v EU je na jednotném digitálním trhu z ekonomického hlediska nesmyslné. Dnes proto představujeme první návrh, jak koordinaci spektra v EU zlepšit. Navrhujeme jednotný přístup k využívání pásma 700 MHz pro mobilní služby. 


Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplnil: „Je-li naším cílem vysoce kvalitní mobilní internet pro všechny přístroje pro každého a všude, nepůjde to bez moderní infrastruktury a moderních pravidel. Tímto návrhem chceme dokázat, že můžeme mít oboje: dynamicky se rozvíjející audiovizuální odvětví i spektrum, které potřebujeme pro technologie 5G. Pásmo 700 MHz bude ideální pro nové slibné obory, například propojené automobily a internet věcí. Přál bych si, aby Evropa byla v technologii 5G průkopníkem. Všechny členské státy proto musí do roku 2020 něco udělat.“
Návrh má dvě hlavní složky:
  • pro pásmo 700 MHz stanoví společný harmonogram, dokdy má být pásmo v souladu s harmonizovanými technickými podmínkami fakticky zpřístupněno pro bezdrátový širokopásmový přístup, a související koordinační opatření na podporu této změny,
  • v pásmu do 700 MHz je dlouhodobá priorita dána distribuci audiovizuálních mediálních služeb široké veřejnosti, zároveň je však ve využívání této části spektra ponechána jistá flexibilita, aby bylo možné je přizpůsobit různé úrovni zájmu o zemské digitální televizní vysílání v jednotlivých členských státech.
Dnešní návrh usnadní vývoj inovativních přístrojů a služeb po celé EU a sníží s tím spojené náklady, protože už nebude třeba přepínat mezi různými pásmy a přizpůsobovat se odlišným vnitrostátním požadavkům.

Koordinovaný přechod do roku 2020
Komise navrhuje, aby pásmo 700 MHz bylo ve všech zemích EU přiděleno bezdrátovému širokopásmovému přístupu nejpozději do 30. června 2020. Toto datum není náhodné, od roku 2020 se totiž začne spouštět technologie 5G. Pokud chtějí členské státy tuto lhůtu dodržet, musí do 30. června 2017 přijmout a zveřejnit své vnitrostátní plány na pokrytí sítě a uvolnění tohoto pásma. Do konce roku 2017 budou rovněž muset uzavřít dohody o přeshraniční koordinaci. Vnitrostátní plány zajistí hladký přechod a dobré pokrytí sítě. Díky tomu bude možné překlenout digitální propast, a pokud jde o pokrytí, budou vytvořeny nezbytné podmínky pro propojené automobily či zdravotní péči na dálku.
Dva členské státy (Francie a Německo) již využití pásma 700 MHz pro mobilní služby povolily. Ve čtyřech dalších členských státech (v Dánsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království) se rýsují plány na přerozdělení pásma 700 MHz v několika následujících letech.
Komise počítá s tím, že dnešní návrh bude Evropským parlamentem i členskými státy urychleně přijat, aby byl zajištěn předvídatelný a včasný přechod.
Souvislosti
Pásmo ultra krátkých vln (UKV) tvoří kmitočty v rozmezí 470–790 MHz. V současné době je využíváno pro zemské digitální televizní vysílání a pro bezdrátové mikrofony při tvorbě programů a při zvláštních společenských akcích. V Evropě dochází k výraznému nárůstu poptávky po bezdrátových širokopásmových službách, který je zejména důsledkem sledování videí na mobilních přístrojích. Narůstající přenos mobilních dat vytváří tlak na stávající kapacitu sítí a na poptávku po dodatečném spektru. Dnešní návrh poskytuje širokopásmovému přístupu více spektra v pásmu 700 MHz (694–790 MHz). Zároveň usiluje o zachování evropského audiovizuálního modelu, který nabízí bezplatné nekódované vysílání (free-to-view) v zájmu veřejnosti a k tomu vyžaduje udržitelné zdroje spektra v pásmu do 700 MHz (470–694 MHz).

V roce 2014 pověřila Komise bývalého komisaře Pascala Lamyho, aby předsedal skupině na vysoké úrovni tvořené zástupci odvětví mobilních služeb, vysílání a médií, jejímž cílem bylo dosáhnout dohody ohledně budoucího využití pásma UKV. Předseda Lamy ve své zprávě doporučil, aby bylo pásmo 700 MHz vyčleněno pro bezdrátový širokopásmový přístup a zároveň se poskytly záruky, že zemské vysílání bude mít přístup ke spektru v kmitočtovém pásmu do 700 MHz, čímž se zachová evropský model audiovizuálního vysílání.

V následných veřejných konzultacích vyjádřili respondenti podporu koordinovanému postupu na úrovni EU. Zástupci členských států EU ve Skupině pro politiku rádiového spektra (RSPG) přijali stanovisko, které rovněž podporuje koordinovaný přístup EU k poskytování bezdrátového širokopásmového přístupu v kmitočtovém pásmu 700 MHz. Skupina ve svém stanovisku doporučila přijmout harmonizované technické podmínky a společnou lhůtu pro účinné využívání pásma 700 MHz, pásmo do 700 MHz dlouhodobě využívat pro distribuci audiovizuálních děl a zajistit jeho dostupnost pro zemské digitální televizní vysílání.
V návaznosti na výsledky konzultací se zúčastněnými stranami na úrovni EU a na mezinárodní dohody v rámci ITU vypracovala Komise přístup k dlouhodobému využívání pásma UKV tak, aby prospíval jednotnému digitálnímu trhu, zajišťoval efektivní správu tohoto cenného rádiového spektra a odrážel jeho sociální, kulturní a hospodářskou hodnotu.
Pokrok na cestě k vytvoření jednotného digitálního trhu 

Dnešní nová pravidla pro pásmo 700 MHz navazují na první návrhy předložené v rámci strategie jednotného digitálního trhu v prosinci 2015 ohledně autorského práva (tisková zpráva) a digitálních smluv (tisková zpráva). Strategie pro jednotný digitální trh obsahuje šestnáct klíčových opatření, která mají být předložena do konce tohoto roku.
Očekává se, že další kroky ohledně koordinace spektra budou součástí přepracovaných telekomunikačních předpisů EU, které budou představeny ještě letos.

Jak to bude s rozhlasem v roce 2016 a dál?

EBU připravila studii a prognózu o vývoji rádia v letošním roce a dalších fázích  spolu se stručným shrnutím rozhlasové digitalizace a dalších projektů u veřejnoprávních vysílatelů - viz PDFStrategie přechodu na DVB-T2 má prodloužený termín předložení vládě - 30. červen 2016Z usnesení vlády k termínům předkládání strategických materiálů:
hb) Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Původní termín:                31.03.2015
Prodloužený termín:         31.12.2015
Nový konečný termín:     31.01.2016,
hf)  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nutném pro realizaci opatření podle schválené Strategie správy rádiového spektra
Původní termín:                30.09.2015
Prodloužený termín:         31.12.2015
Nový konečný termín:     31.01.2016
hg) Návrh dalšího rozvoje zemského televizního vysílání, včetně postupu přechodu na technologicky vyšší standard DVB – T2, se zohlednění problematiky dalšího využívání kmitočtů v pásmu 700 MHz
Původní termín:                31.12.2015
Nový konečný termín:     30.06.2016,

Vláda opět odložila předložení rozhlasové digitální koncepce - na konec března 2016


Vláda ČR na svém posledním lednovém zasedání přehodnotila termíny úkolů pro příslušné vládní resorty a instituce a  u některých plánů termíny prodloužila. Mezi tyto materiály patří , kromě mediální legislativy, i "Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu včetně návrhu opatření".
USNESENÍ  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. ledna 2016 č. 70  ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. listopadu do 31. prosince 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Původní termín:                      31.05.2015
Prodloužený termín:               30.11.2015
Nový konečný termín:           29.02.2016,
           
Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu včetně návrhu opatření
Původní termín:                   31.12.2015
Nový konečný termín:         31.03.2016