čtvrtek 31. března 2011

ICT - Nová Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost na ISSS Při příležitosti konference ISSS 2011 se koná v Hradci Králové zasedání Řídícího výboru nově koncipované Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost i zasedání vlastní Rady. Hlavním bodem programu je ustanovení pracovních výborů a schválení plánu práce do konce roku 2011. Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost plní cíle poradního orgánu vlády a poskytuje vládě vědomostní odbornou základnu pro její rozhodování a odborníkům v oblasti informačních technologií dostatečný prostor pro komunikaci s vládou. Vláda České republiky svým usnesením č. 183 ze dne 9. března 2011 jednak obnovila složení Rady a jednak upravila její Statut. Podstatou navrhovaných změn je zejména: přejmenovat Radu na "Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost"; rozšířit struktury Rady o dva pracovní výbory (Pracovní výbor pro konkurenceschopnost a Pracovní výbor pro informační společnost); zřídit funkci výkonného místopředsedy, který zastupuje předsedu Rady v plném rozsahu. Navrhovanou změnou se posiluje úloha Rady směrem ke konkurenceschopnosti. Zřízením funkce výkonného místopředsedy se zvyšuje její schopnost pružně reagovat na požadavky vyplývající z aktuálních úkolů jak v oblasti konkurenceschopnosti, tak i informační společnosti, kde je neřešena řada aktuálních problémů a vázne horizontální komunikace mezi úřady.

Digi Česko na NKS i na ISSS

Jednací sál úterý 9.30–11.20 Digitalizace a nová média Přecházíme na digitální vysílání Ing. Zdeněk Duspiva, Národní koordinační skupina; Ing. Jiří Duchač, Český telekomunikační úřad; Ing. Pavel Hanuš, Česká televize, 45' Chytré televizory a nové platformy jako další fáze digitalizace ČT Mgr. Milan Fridrich, Česká televize, 20' Strategie Digitální Česko Ing. Jan Duben, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 45' Diskuse Ing. Zdeněk Duspiva, NKS; Ing. Jiří Duchač, ČTÚ; Ing. Jan Duben, MPO; Ing. Pavel Hanuš, ČT; Mgr. Milan Fridrich, ČT

Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2011

Dnes proběhla další tisková konference v Brně. V úterý byla prezentována problematika ukončení analogu a informační a asistenční podpora pro závěrečné týdny analogu v územní oblasti Trutnov. Byla zprovozněna další infostřediska pro osoby se zdravotním postižením v regionech a připraveny nové specializované semináře, další projekty budou navazovat. Po středečním trutnovském semináři pro techniky bude zanedlouho další z podobných akcí pro experty z Ostravska - nyní i k aktuálním krokům ČT coby skutečného tahouna digitalizace. Digi hlídky jsou rovněž již opět mezi lidmi v terénu a opět i na webovou objednávku. Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“), v souladu s nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „TPP“), již pošesté vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech. Zpráva obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace k termínu 15. března 2011, informace o stavu rozvoje všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání a zahrnuje i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým a digitálním zemským televizním vysíláním. K 15. březnu 2011 lze konstatovat, že přechod probíhá v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP. Vysílací síť 1 (především páteřní síť vysílačů velkého výkonu) je dobudována a v současné době se v této síti řeší problematika zajištění dostatečného pokrytí digitálním signálem v lokalitách, kde kvalitní příjem z vysílačů velkého výkonu není možný. V souvislosti s realizací digitálních opakovačů v jednotlivých lokalitách však v některých případech vyvstala řada nepředvídatelných technických problémů. Po spuštění opakovačů do reálného provozu se prokázalo, že díky místně specifickým geografickým podmínkám a jimi ovlivněnému šíření signálu, není možné v některých lokalitách pro zajištění dostatečného příjmu využít tzv. jednofrekvenční vysílací sítě (tzn. využít pro dokrytí místního vysílání shodného rádiového kanálu s vysílačem velkého výkonu, který v dané oblasti základní pokrytí zajišťuje). Na základě provedených měření kvality vysílání v daných podmínkách je tak nezbytné pro takové lokality vyhledat a použít jiný rádiový kanál. V případech, kde si již diváci zajistili úpravu přijímacích systémů (především se to týká společných anténních rozvodů), je pak bohužel nezbytné investovat další finanční prostředky na nové úpravy. Protože se však jedná o předem nepředvídatelné problémy, je třeba počítat s možností, že v určitých případech mohou být pro zajištění dostatečného příjmu využity i rádiové kanály rozdílné od kanálů místně příslušných vysílačů velkého výkonu. ČTÚ ve spolupráci s operátory vysílacích sítí přijal potřebná opatření a postupy, které by měly vést ke zvýšení informovanosti veřejnosti a tím i k minimalizaci negativního dopadu případných změn vysílacích kanálů na diváky. Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi vypočtené postupy podle vyhlášky u sítě 1 dosáhlo téměř 100 %, u vysílací sítě 2 dosáhlo více jak 89 % a u vysílací sítě 3 hodnoty přes 85 %. Vysílací síť 4 zajišťuje stále pokrytí pouze pro 25 % obyvatel České republiky (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava). Přechod analogového vysílání původních celoplošných programů na vysílání digitální však zajišťují pouze vysílací sítě 1 a 2, zatímco vysílací sítě 3 a 4 jsou využity pro šíření programů nových. V případě analogového vysílání se vypočtené pokrytí obyvatel České republiky snížilo u programu ČT1 na 62,9 % z původních 99,6 %, u programu ČT2 kleslo na 0,3 % z původních 90,8 %, u programu Nova kleslo na 75,7 % z původních 97,7 % a u programu Prima na 32,1 % z původních 73 %. Rozvoj vysílacích sítí 1 a 2 tak postupně naplňuje hlavní účel TPP, kterým je převedení stávajícího zemského celoplošného analogového televizního vysílání na vysílání digitální bez negativních dopadů na možnost příjmu televizního vysílání veřejností. Z dosavadního průběhu realizace přechodu, zkušeností a poznatků získaných od jednotlivých provozovatelů vysílání, operátorů vysílacích sítí i ohlasů veřejnosti vyplývá, že by i v dalším období neměl být problém splnit cíle procesu přechodu na celém území České republiky v termínech stanovených v TPP, ale mohlo by dojít k urychlení celého procesu tak, že by digitální vysílání v územních oblastech Jeseník a Zlín bylo zahájeno dříve než v termínech stanovených v TPP i v rámci vysílacích sítí 2 a 3. Rychlejší postup (především v termínech zahájení digitálního vysílání) by uvítali diváci na Moravě, kde zbývá zahájit digitální vysílání na konečných kmitočtech ve vysílacích sítích 2 a 3 v územních oblastech Ostrava, Jeseník a Zlín. Zpráva zahrnuje i aktuální stav vypínání analogových vysílačů malého výkonu (tzv. televizních převáděčů) v České republice. V příloze č. 1 je pro jednotlivé územní oblasti uveden podrobný přehled za období od září 2008 do února 2011. Na grafech jsou též uvedeny informace o navazujícím odnětí příslušných individuálních oprávnění. V návaznosti na monitorování procesu digitalizace byl v průběhu podzimních měsíců realizován již pátý rozsáhlý reprezentativní celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který je pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ. Výsledky výzkumu jsou přílohou č. 2 Zprávy o průběhu přechodu. Celý text zprávy naleznete na stránkách ČTÚ věnovaných digitalizaci: http://dtv.ctu.cz/

středa 30. března 2011

První rádio "na vodu"

Tým vědců z projektu Wind-Up Radio dokončil vývoj nového rádia, „poháněného“ vodou… Jde o certifikovaný systém „H2O ™ brand“, zveřejněný nyní poprvé ve vysílání BBC v programu Dragon’s Den. Nový přístroj umožní posluchačům poslech rozhlasu i ve sprše. Zařízení využívá tzv. mirkoturbíny s generátorem zajišťujícím dodávky energie přijímače. Zapnutí probíhá automaticky se spuštěním sprchy. Proud vody je současně využit pro dobíjení baterií…


http://www.tangogroup.net/

V Krkonoších a okolí skončí analogové vysílání

Trutnov - Na vypnutí analogového vysílání se musí začít připravovat lidé v Krkonoších a širokém okolí. Většina z nich už televizní signál přijímá digitálně, stále ale zůstává několik tisíc domácností, kterým hrozí, že na konci června kvůli takzvané analogové tmě vysílání neuvidí. Týká se to těch, kteří chytají signál z Černé hory na Trutnovsku, Ještědu v Liberci a Krásné u Chrudimi. ."Je to oblast, která zasahuje od Liberecka až na Rychnovsko a dosahuje až k Praze a středním Čechám," popisuje národní koordinátor digitalizace Zdeněk Duspiva. Obecně se dá říct, že digitální signál bude dostupný tam, kde byl dostupný analog. V hornatém terénu ale lidé mohou mít s příjmem potíže. Ty se dají řešit stavbou takzvaných dokrývačů. "Pokud v místě není dostatečně kvalitní signál, je ideální, aby se lidé obrátili na starostu, abychom mohli zahájit celý standardní proces dokrývání," vysvětluje Štěpán Janda z tiskový útvaru České televize. Podle odborníků zhruba deset procent lidí nechá nezbytné úpravy na poslední chvíli. V každém případě by se ale před tím měli poradit se specializovanou firmou. "Často to, co fungovalo pro analogové vysílání, už nemůže fungovat pro příjem digitálního vysílání," upozorňuje Janda. Celý proces digitalizace skončí pro ČR příští rok. zdroj: ČT24 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/211411000140329-udalosti-v-regionech/obsah/152535-vypnuti-analogoveho-vysilani-v-krkonosich/ čas cca 25:32 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/211411000140329-udalosti-v-regionech/ čtk http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=376221

ČSÚ: Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2010 (ČR)

Český statistický úřad zveřejnil publikaci Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2010 Zdrojová data vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ o využívání ICT a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v České republice, které se provádí od roku 2003 a od roku 2006 je plně srovnatelné s obdobnými šetřeními, jež se realizují v ostatních členských zemích EU. Z výsledků: V lednu 2010 mělo připojení k internetu 95% českých podniků, přičemž pevné vysokorychlostní připojení využívalo 86% podniků. Firemní počítačovou sít měly téměř dvě třetiny českých podniků. Každý třetí český podnik umožňoval svým zaměstnancům vzdálený přístup ke službám a aplikacím dostupným na firemní síti. Intranet mělo dle výsledků šetření 29% podniků. Extranetem disponovalo 16% firem. Ve srovnání se státy EU české podniky ve využití počítačových sítí (i podle statistik..) stále zaostávají.... Český statistický úřad bude postupně zveřejňovat další údaje z tohoto šetření včetně mezinárodního srovnání na svých internetových stránkách.

pondělí 28. března 2011

Akce NKS v závěru března a počátkem dubna

Po obsahově náročném 38. zasedání NKS v minulém týdnu a po pokračující podpoře digitalizace na Ostravsku se NKS přesouvá do dalších oblastí. V úterý se uskuteční v Trutnově tisková konference k podrobné regionální fázi informační kampaně, ve středu další ze série setkání a seminářů s odborníky a anténáři. Ve čtvrtek bude opět tisková konference, konkrétně v Brně se zacílením na celou Jižní Moravu. V neděli pak začíná ISSS v H.Králové, kde se bude řešit i digitální Česko i digitalizace (v úterý).

pátek 25. března 2011

ČT jde do finiše a dále vypíná zbývající analog

TZ ČT: 30. 4. skončí analogový vysílač ČT1 Frýdek – Lysá hora a 16 převaděčů

Česká televize k 30. 4. 2011 ukončí analogové zemské vysílání ČT1 z vysílače velkého výkonu Frýdek – Lysá hora i z 16 závislých analogových převaděčů. Jejich signály budou od 4. 4. 2011 označené piktogramem.

Česká televize dlouhodobě usiluje o urychlení přechodu od analogového k digitálnímu zemskému vysílání, zpracovala v tomto ohledu již řadu návrhů. Zatím nikdy se však nepodařilo dosáhnout dohody všech zainteresovaných stran. Stejné resumé má bohužel i snaha o řešení situace na Ostravsku.

Česká televize navrhovala pro Ostravsko provedení všech plánovaných kroků najednou k 30. dubnu 2011. Tím by se dosáhlo v předstihu cílového stavu televizní digitalizace v celém regionu. Na finálním jednání na Českém telekomunikačním úřadu (ČTÚ) ve čtvrtek 24. března 2011 se ovšem ukázalo, že k takovému řešení nelze získat souhlas našich partnerů.

Česká televize je oprávněna postupovat samostatně při vypínání analogového zemského vysílání ČT2, kdy v oprávněných případech nemusí striktně dodržovat pravidla Technického plánu přechodu (TPP). Jinak je tomu v případě vypínání analogového zemského vysílání ČT1. Vzhledem k tomu, že se přes veškerou intenzívní snahu České televize nepodařilo nakonec uzavřít dohodu všech zainteresovaných stran, Česká televize následně navrhla samostatné řešení situace podle původních plánů. K tomu si vyžádala souhlas Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Národní koordinační skupiny (NKS). Oba orgány dnes 25. března 2011 ve svém stanovisku doručeném České televizi konstatovaly, že navrhovaný postup České televize je plně v souladu s nařízením vlády č. 161 ze dne 28. dubna 2008 o Technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP).

Na základě těchto stanovisek Česká televize definitivně ukončí analogové zemské vysílání ČT1 z vysílače velkého výkonu Frýdek – Lysá hora krátce před půlnocí ze soboty 30. dubna na neděli 1. května 2011. Daný analogový signál Jedničky na 37. kanálu bude označen piktogramem a průběžně se zobrazující textovou lištou od pondělí 4. dubna 2011. Diváci tak podle dobře známých grafických prvků velnutých přímo do obrazu ČT1 snadno poznají, že přijímají analogové zemské vysílání, které bude v závěru dubna ukončeno, a musí tedy přejít na digitální příjem.

Současně s vypnutím analogového vysílače velkého výkonu ČT1 Frýdek – Lysá hora ukončí řádný provoz k 30. 4. 2011 i 16 závislých analogových vysílačů ČT1 malého výkonu (převaděčů): Březová (34. kanál), Bystřice nad Olší (30. kanál), Dolní Lhota (45. kanál), Držková (28. kanál), Halenkov (30. kanál), Horní Bečva (30. kanál), Horní Lomná (27. kanál), Hošťálková (32. kanál), Malé Karlovice (kanál R8), Nový Hrozenkov (26. kanál), Nový Hrozenkov – Vranča (45. kanál), Potštát (44. kanál), Pozděchov (44. kanál), Řeka (45. kanál), Velké Karlovice (31. kanál) a Zděchov (44. kanál). Rovněž diváci přijímající Jedničku z těchto analogových převaděčů uvidí od 4. 4. 2011 na ČT1 piktogram v podobě čtyř čtverečků vpravo dole na obrazovce a základní informace se dozvědí z průběžně se zobrazující textové lišty.

V územní oblasti Ostrava jsou v provozu již všechny tři digitální vysílače ČT velkého výkonu: od října 2008 Ostrava – Slezská Ostrava (vodárna Hladnov, 54. kanál), od března 2009 Ostrava – Hošťálkovice (54. kanál) a od června 2010 Frýdek – Lysá hora (54. kanál). Od listopadu 2010 vysílá také digitální opakovač ČT Valašské Meziříčí – Radhošť (54. kanál).

Česká televize je i nadále přesvědčena, že ve stávající fázi digitalizace zemského televizního vysílání existuje prostor pro eliminaci různých přechodných řešení a urychlení celého procesu. Vyzývá proto své partnery, aby znovu posoudili celou situaci a přehodnotili svá dosavadní stanoviska.

úterý 22. března 2011

Televize už je nezajímají....

Statistici chtějí při sčítání vědět, zda máte internet. Televize je už nezajímají

Začalo sčítání lidu. Autor: Filip Jandourek

Jakou máte národnost a jakého jste vyznání? Zdají se vám tyto otázky příliš intimní a nechcete na ně odpovídat? Nemusíte. Anebo si vyberte nové náboženství. Na Facebooku se už víc jak dvacet tisíc lidí přihlásilo k náboženství Jedi, což je fiktivní náboženství z Hvězdných válek.

Všechny ostatní kolonky vyplnit musíte, a to pravdivě. Už dávno ale nemusíme popisovat vybavení naší domácnosti. Jestli máme ledničku, televizor nebo auto už nikoho nezajímá.

„Uplatňovalo se to do roku 1991 a souviselo to v předchozím desetiletí zejména s plánovaným hospodářstvím, kdy se stát snažil zjistit určitou míru nasycenosti domácnosti nebo předměty. Snažil se podle toho také zjisti určité parametry životní úrovně, protože vybavenost domácností těmito předměty nebyla standardní,“ vysvětluje místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal.

A dodává ještě jeden důvod: vlastnictví těchto předmětů už není ukazatelem životní úrovně. „V současné době už vycházíme z toho, že pokud se týče otázek na osobní automobil, televizor nebo mrazničku, tak že je dneska vlastní prakticky každá domácnost. Pokud dnes někdo nemá televizor, tak to není kvůli tomu, že by nebyl na trhu, ale je to spíš otázka filozofie a životních hodnot,“

Na rozdíl od minulých sčítání ale jedna otázka přibyla. Statistici chtějí vědět, jestli je vaše domácnost vybavena počítačem a jestli máte přístup k internetu. „Rozvoj informační společnosti je celosvětově poměrně novým fenoménem. Je novým i v podmínkách České republiky. A z této odpovědi lze například pro každou obec zjistit, kdo je schopen sledovat například webové stránky obecního či městského úřadu,“ dodal Drápal.

pondělí 21. března 2011

Seminář, jednání, tiskovky a další akce NKS

V těchto dnech není nouze o každodenní akce k digitalizaci. Zítra seminář pro starosty a následně odborné setkání s anténáři a další jednání na ČTÚ k dořešení vypínání analogu v technicky náročných oblastech na Ostravsku . Následuje poměrně důležité zasedání NKS.

Hned další týden kromě jiného série tiskových konferencí.

První z nich se uskuteční v úterý 29. 3. 2011 v 10:30 na Městském úřadu v Trutnově
kde kromě NKS vystoupí i zástupci České televize a Českého telekomunikačního úřadu.
Hlavním tématem příspěvků je ukončení analogového TV vysílání v územní oblasti Trutnov (z vysílačů Trutnov – Černá hora, Hradec Králové – Krásné, Liberec – Ještěd a Rychnov nad Kněžnou – Litický Chlum), ke kterému dojde 30. června 2011.
Hned potom bude podobná tiskovka na Jižní Moravě.

pátek 18. března 2011

Japonci půjdou se svou televizní věží do světového čela, i přes ničivé zemětřesení.

Ostře sledovaná stavba nové japonské vysílací věže pokračuje úspěšně i přes nedávné ničivé zemětřesení v zemi. Stavba Tokio Sky Tree, druhé nejvyšší samostatně stojící televizní věže na světě, v těchto dnech dosáhla své plné výše 634 m - proti původním předpokladům samozřejmě bez slavnostních ceremonií. Věž je tak již vyšší než čínská věž v Guangzhou (nejvyšší zůstává Dubajská 828metrová Burj Khalifa). Po dokončení budě věž sloužit plně digitálnímu vysílání, které v Japonsku v roce 2012 zcela nahradí TV analog.

středa 16. března 2011

Nejistá budoucnost DVB-T

Další ze série pesimistické "propagace" pro některá média téměř definitivního konce digitálního vysílání v DVB-T u nás.

V mnoha textech k tomu stačil jen pouhý konec do té doby příliš mediálně nezajímavé kauzy Z1, jindy krach DVB-T prezentují a tak trochu "S-M" propagují i ti, kteří na něm vydělali milióny až stamilióny a vydělávají v podstatě dál. Nakonec je tady ale stále ještě divák, který si většinou vybere podle svých skutečných zájmů a možností....

http://ppk.chip.cz/cs/aktualni-cislo/ppk-07-2011-demo.html
http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=372888_hp_M
a mnoho dalších...

Kampaň zesiluje - další semináře pro starosty a anténáře

V rámci informační kampaně v regionech, kde zanedlouho dojde k ukončení zastaralého analogového televizního vysílání, proběhnou další akce.
Jedním je například další seminář pro starosty, který se tentokrát po akci v Jihlavě v minulých dnech, uskuteční v Hradci Králové 22. března od 9,30 hodin v kongresovém centru ALDIS.

Další den -23. března 2011 - se od 10:00 hodin koná seminář a pracovní setkání s odborníky a firmami na anténní systémy a technické úpravy pro příjem TV vysílání. Akce se uskuteční
v restauraci hotelu Amerika ve Velkém Meziříčí. Akce se kromě pořádající NKS zúčastní zástupci televizí (ČT) a operátorů digitálních sítí a pracovníků ČTÚ a dalších odborníků. Setkání záštítil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

V dalších dnech budou v dotčených regionech otevřena ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením v ČR a občanských sdružením Trianon a dalšími spolupracujícími subjekty již tradiční informační "digi" střediska pro osoby se zdravotním postižením a uspořádány speciální semináře pro lidi s handikepem (vč. akcí pro neslyšící či nevidomé).

Levinský z ČRa v LN: Digitální televize v Česku živoří

"...Rozdělení televizních licencí poškodilo trh, novým televizním stanicím totiž znemožnilo přístup k vysílání. Nové televize tak dostanou prostor až příští rok,“ říká v rozhovoru pro dnešní Lidovky Kamil Levinský, budoucí generální ředitel Českých Radiokomunikací...Současná legislativa pokřivuje televizní trh..."

pondělí 14. března 2011

Nová specifikace pro interaktivní satelitní digitální vysílání DVB - RCS 2 schválena, čeká se formálně na ETSI

DVB Project schválil první dvě DVB-RCS2 specifikace pro 2. generaci interaktivního satelitního systému, využívajícího "zpětnou vazbu". DVB-RCS2 ("Digital Video Broadcasting - Return Channel via Satellite") využívá "state-of-art" technologii, která umožňuje podstatné vylepšení oproti první generaci systémů. DVB-RCS2 je nativně vyvinuta pro služby IP a je určena pro interaktivní satelitní služby v několika tržních segmentech.

Specifikace druhé generace DVB interaktivní satelitní služby bude nyní předložena k normalizaci u ETSI.

První dva dokumenty jsou nyní k dispozici na internetových stránkách DVB BlueBooks A155 část 1 a část 2 A155 .

Původní základní standard DVB - RCS byl schválen již v roce 1999

sobota 5. března 2011

Za měsíc ISSS i o digitalizaci

Čtrnáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2011) se blíží. Za měsíc, ve dnech 4. a 5. dubna 2011, se v Hradci Králové již tradičně setkají vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků s odborníky na informatizaci veřejné správy a dodavateli moderních technologií a služeb a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. Tato tradiční akce se ani letos neobejde bez bloku a prezentacím věnovancých televizní digitalizaci. ISSS je zejména dobrým prostorem pro kontakt se starosty a zástupci samosprávy.


V dubnu se uskuteční mj. také 12. výroční konference ČAEK o. s. - ta se bude konat dne 28. dubna 2011 v hotelu Crowne Plaza Prague, Koulova 15, Praha 6-Dejvice.

Eurokomisařka: Chci aby digitální rádio bylo v čele digitální revoluce

Víceprezidentka Evropské komise pro digitální agendu Neelie Kroesová veřejně podpořila digitalizaci rozhlasového vysílání. Alespoň tak je vykládán její projev na 20. výročním setkání asociace evropských rádií v Bruselu ( Association of European Radio AER).

Kroesová se věnovala obecně celé digitální agendě a pokroku v přechodu na digitální televizní vysílání a dalšímu využití uvolněných kmitočtů. Zvláštní část svého vystoupení věnovala rozhlasové digitalizaci. Snahou komisařky i EK bude v této oblasti sjednotit roztříštěné legislativní a právní podmínky v jednotlivých zemích a umožnění vzniku jednotného kompatibilního evropského trhu.

Zatím i podle komisařky mají lidé dostatek informací o výhodách digitalizace jako takové, ale o digitálním rozhlasu vědí málo nebo téměř vůbec. Komisařka rovněž připomněla, že v jiných ICT oborech Evropa našla společný koncept, včetně technologické harmonizace, ale v případě digitálního rozhlasu se každá ze zemí vydávali vlastní cestou, která většinou dospěla do slepé uličky nebo v lepším případě do fáze stagnace. Kroesová podpořila aktuální tendenci aplikovat kompatibilitu systémů v nových přístrojích (DAB, DAB+, DMB).

EK by neměla podle všech dosavadních vyjádření táhnout celou proceduru, ale jen vytvořit podmínky. O žádné přímé či finanční podpoře se neuvažuje.

čtvrtek 3. března 2011

Rakousko definitvně skoncuje s televizním analogem již 27. dubna

Analogového televizní vysílání v Rakousku definitivně skončí letos 27. dubna. K tomuto datu budou vypnuty poslední analogové vysílače v oblasti Korutan.

Všechny ostatní části Rakouska jsou již plně digitalizovány. Celý proces v zemi , kde donedávna neexistovala ani jedna terestrická komerční televize, začal v roce 2006 v Eisenstadtu v regionu Burgenland.

Odebrání kmitočtů úspěšným komerčním rádiím v Maďarsku potvrdil Nejvyšší soud

Maďarský Nejvyšší soud potvrdil dřívější rozhodnutí Městského soudu, který mj. konstatoval pochybení při medializovaném rozhodnutí o přerozdělení kmitočtů, které vedlo k odebrání licencí úspěšným maďarským komerčním rádiím v roce 2009 (Např. Slager či radio Danubius).
I přes toto rozhodnutí ale soud nevyhověl žádostem rádií a odebrání licencí, resp. kmitočtů je tak platné. Soud to mj. zdůvodnil i tím, že nemůže nyní nařizovat regulátorovi , aby ukončil již platné nové licenční smlouvy s novými rádii vysílající na předtím odebraných kmitočtech. Obecně panuje jasno v tom, že tehdejší rozhodnutí bylo motivováno politicky a zahraniční investoři stále pokračují ve snaze domoci se zpět kmitočtů nebo alespoň náhrady za zmařené investice.

Katolické rádio podle soudu moc zářilo

Italský nejvyšší soud v tomto týdnu potvrdil rozsudek proti Vatikánskému rozhlasu pro porušení zákona , který limituje emise elektromagnetického záření. Soud potvrdil rozhodnutí soudu nižšího stupně o udělení pokuty pro Radio Vatican jako náhradu škody pro město Cesano, které se nachází poblíž vysílače. Současně ale bylo zastaveno trestní řízení proti kardinálovi Roberto Tuccimu, tehdejšímu představiteli rádia.

Případ Rádia Vatican se stal horkým politickým tématem v roce 2001, kdy místní orgány v oblasti Santa Maria v Galerii na okraji Říma vznesly obvinění, že elektromagnetické impulsy z hlavního vatikánského vysílače byly příčinou zvýšeného výskytu zhoubných chorob v oblasti. Přestože úřady nemohly prokázat žádné vědecké souvislosti mezi nemocí a rozhlasovým vysíláním, státní zástupci nakonec shledali, že Vatikánský rozhlas se provinil vyšší hladinou elektromagnetických emisí.

Další setkání se starosty, nyní z Vysočiny, Jižní Moravy a dalších oblastí

středa 2. března 2011

Hillary Clintonová: USA prohrávají informační válku

Americká ministryně zahraničí Hillary Clinotonová před pár hodinami při svém projevu ve Washingtonu před pár hodinami veřejně v souvislosti s děním v arabském světě přiznala, že USA prohrávají informační válku. Při té příležitosti potvrdila, že skutečným vítězem je televize Al-Džazíra a také nové mediální kanály, do kterých investovalo Rusko a Čína. Přiznala , že sama nejvíce sledovala ruský zpravodajský kanál RT ( angličtině). Tyto výroky na zahraničních serverech vyvolali smíšené ale vážné diskuze o smyslu a důsledcích těchto výroků stejně jako nepochopení míchání role vrcholného diplomata s rolí uživatele médií a jejich hodnocení. Zejména zmínka o ruských a čínských „nových médiích“ je pod palbou kritiky pro jejich zjevně propagandistický cíl.

Vysočina se připravuje na příchod analogové tmy

Jihlava - Přesně za tři měsíce nastane na Vysočině takzvaná analogová tma. Poslední květnový den přestanou v kraji analogově vysílat tři silné vysílače: Jihlava-Javořice, Třebíč-Klučovská hora a Pacov-Stražiště. Lidé si proto budou muset pořídit digitální přijímač a zkontrolovat antény. V těchto dnech začíná rozsáhlá informační kampaň. Vše podstatné o digitalizaci se dozvíte ve zpravodajství České televize, na internetových stránkách Digitálně.tv, v teletextu ČT1 (strana 650) nebo na bezplatné infolince 800 90 60 30.