pondělí 25. ledna 2016

Lukáš Polák míří z DIGIZONE do ČRo na digitální rozhlasový web www.digitalniradio.cz

S webem o digitálním rádiu pomůže ČRo L. Polák

25. 01. Novým spolupracovníkem Českého rozhlasu se stane současný redaktor serveru Digizone.cz Lukáš Polák. Spolupracovat má na obsahu webu věnovaného digitalizaci rádia www.digitalniradio.cz. Polák posledních osm let působí na serveru Digizone.cz, kde se právě zaměřuje na technické aspekty vysílání. Z Digizone.cz odchází ke konci ledna 2016. Dříve spolupracoval se servery Technet.cz, RadioTV.cz a satCentrum.com.

ICT - UNIE brzy bez šéfa aneb pohled na stav ICT v ČR

"....Jednou věcí je frustrace ze státní správy. To je jeden argument pro konec a zrovna dost veliký. Se státní správou se nedá nic domluvit, nastala doba, kdy se nekomunikuje, vše se připravuje tajně a tak dále..." více na LUPĚ zde

MPO jednalo o Strategii udržitelného rozvoje zemského digitálního vysílání

Strategie rozvoje DTT předpokládá poměrně dlouhé období souběžného vysílání stejných TV programů ve dvou standardech DVB-T a DVB-T2 od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2020.


čtvrtek 21. ledna 2016

Koncesionářské poplatky - drobná úprava


Aktuální poslanecký návrh (tisk 701)  - ZÁKON ze dne …2016, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.  
V § 4 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., se číslovka „2,15“ nahrazuje číslovkou „2,5“. 
Čl. II  Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
-------------------------------- 

Cíl návrhu - Navrhovaná novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích pozměňuje podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti pro fyzické osoby ze sociálních důvodů. Změna se dotýká zvýšení limitního násobku životního minima z 2,15násobku na 2,5násobek za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Tato změna znamená, že od poplatkové povinnosti je jako jednotlivec osvobozena fyzická osoba, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí bude činit méně než 8.525,- Kč. Navrhovaná změna se dotýká též fyzické osoby žijící v téže domácnosti s dalšími osobami. Ostatní podmínky a povinnosti týkající se osvobození od rozhlasového a televizního poplatku zůstávají nezměněny. Navrhovaným opatřením by mělo dojít k tomu, aby na možnost osvobození od poplatkové povinnosti dosáhl větší okruh sociálně potřebných občanů, zejména důchodců.


"Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích osvobozuje od povinnosti placení rozhlasového a televizního poplatku fyzické osoby, a to ze zdravotních důvodů nebo ze sociálních důvodů. Osvobození ze zdravotních důvodů se týká osob s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osob s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící. Tyto osoby jsou rovněž osvobozeny v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti. Osvobození ze sociálních důvodů se týká fyzické osoby v případě, jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, nebo žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti. Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/2006 Sb.“). 

Dle zákona č. 110/2006 Sb. činí částka životního minima jednotlivce měsíčně 3.410,- Kč, přičemž se za jednotlivce považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami. Aby tedy u jednotlivce došlo k osvobození od rozhlasového a televizního poplatku ze sociálních důvodů nesmí jeho čistý příjem přesáhnout částku 7.332,- Kč (2,15násobek částky 3.410,- Kč). V této souvislosti je třeba uvést, že současná výše životního minima byla stanovena nařízením vlády č. 409/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012. Stejně tak limitní násobek byl navýšen z původního 1,4násobku na současný 2,15násobek s účinností od 1. ledna 2007. Tento stav je v nerovnováze zejména s příjmy důchodců, které se řadí mezi ty nejnižší, na straně jedné, na straně druhé však výrazně stouply náklady na nejzákladnější životní potřeby (náklady na výživu a na ostatní základní osobní potřeby). Ty v žádném případě nemohou dorovnat přijímané valorizace důchodů, ani případně přiznané sociální dávky."

 

80 % nově vyrobených aut ve Velké Británii má digitální rádio.

Britský ministr pro kulturu a digitální ekonomiku Ed Vaizey oznámil, že více než 80 % nově vyrobených aut v UK má již zabudováno digitální rádio. Informace pocházejí od od analytiků CAP a ze Společnosti motorových výrobců a obchodníků (The Society of Motor Manufacturers and Traders  - SMMT) za 4. čtvrtletí 2105 ukazují, že počet nových automobilů vybavených digitálním rádiem vzrostl na 80,1 % proti 61,2 % ve 4. čtvrtletí 2014 ( 4. čtvrtletí 2010 to bylo jen 7,5 %).   Je to druhý největší čtvrtletní nárůst od sledování tohoto trendu, jehož sledování začalo v roce 2010. Dalších 7 % všech nových automobilů má DAB rozhraní k dispozici jako nadstandardní výběr, přičemž celkový podíl nových vozů, které jsou k dispozici s digitálním rádiem, vzrostl ve 4. čtvrtletí 2015 na téměř 90 %.
 

úterý 19. ledna 2016

Slovinský digitální rozhlas brzy odstartuje - uděleny první celoplošné digitální licence pro RTVS

Slovinská státní "Agentura pro komunikačních sítě a služby "(ÁKOS) udělila první licence pro řádné digitální rozhlasové vysílání v DABu +  ve Slovinsku. Licence byla vydána  pro provozovatele veřejnoprávního vysílání RTV Slovenia pro celoplošnou terestrickou síť R1.

Senátorská novela autorského zákona ve prospěch folklóru

"Cílem návrhu zákona je změnit právní úpravu oznamovacích povinností provozovatelů a dodavatelů živých veřejných hudebních produkcí kolektivním správcům včetně souvisejících lhůt a zejména osvobodit od těchto oznamovacích povinností ty provozovatele a dodavatele živé veřejné produkce, kteří provozují pouze hudební výtvory tradiční lidové kultury, kde není pravé jméno autora obecně známo..."

Návrh jde aktuálně do meziresortního připomínkového řízení neděle 17. ledna 2016

Vládní koncepce pro digitální rozhlas má (malé) zpožděníV průběhu loňského roku projednala vláda návrhy strategických dokumentů, které se dotýkaly i rozhlasové digitalizace. Šlo zejména o 2. vyhodnocení projektu Digitální Česko 2.0. a následně aktualizované Strategie správy kmitočtového spektra. 

Proti původním plánům, které se v návrzích objevovaly ještě do začátku roku 2015, nakonec došlo sice ke „stylisticky“ malému, ale věcně zásadnímu posunu – místo koncepce rozhlasové digitalizace v ČR se nakonec vláda na základě resortních návrhů usnesla na zpracování limitovaného rozsahu Koncepce pouze pro ČRo (Český rozhlas).


Vláda ve svém  usnesení  ze dne 3.6.2015 (č.421) ke Strategii správy rádiového spektra  uložila „ministru kultury zpracovat ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání  vládě do 31. prosince 2015  předložit návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu včetně návrhu opatření“.


Materiál prošel pracovním připomínkováním s tím, že podle všech dostupných informací stále není úplný soulad v názorech na další postup. Každopádně se očekává rozfázování i časový odklad a korekce některých plánovaných kroků, a to i ve vztahu a s odkazem na plánované legislativní úpravy.

čtvrtek 14. ledna 2016

Nařízení k jednotnému evropskému trhu elektronických komunikací

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/2015 ze dne 25. listopadu 2015 (v PDF)

Evropský parlament schválil finální znění nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. 

Dne 26. listopadu 2015 bylo toto nařízení publikováno v Úředním věstníku EU.


Koncoví uživatelé budou mít právo svobodně přistupovat k obsahu a distribuovat jej, provozovat či užívat služby a aplikace, a poskytovatelé přístupu k internetu budou mít povinnost nakládat stejně se stejnými typy provozu při zajišťování služeb přístupu k internetu.

U roamingu dojde ke zrušení příplatků za používání telefonu v zahraničí v polovině roku 2017 (konkrétně 15. června 2017).

První norské rádio opustilo analogové FM vysílání


Ještě před plánovaným oficiálním koncem analogového rozhlasu v Norsku  v roce 2017 ukončila provoz v pásmu FM první komerční rádia. Jde o síť skupiny  Bauer Media  se stanicemi Radio rock a KISS, které jsou dále dostupná přes internet a v digitálním vysílání DAB +.

pondělí 11. ledna 2016