čtvrtek 21. ledna 2016

Koncesionářské poplatky - drobná úprava


Aktuální poslanecký návrh (tisk 701)  - ZÁKON ze dne …2016, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.  
V § 4 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., se číslovka „2,15“ nahrazuje číslovkou „2,5“. 
Čl. II  Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
-------------------------------- 

Cíl návrhu - Navrhovaná novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích pozměňuje podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti pro fyzické osoby ze sociálních důvodů. Změna se dotýká zvýšení limitního násobku životního minima z 2,15násobku na 2,5násobek za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Tato změna znamená, že od poplatkové povinnosti je jako jednotlivec osvobozena fyzická osoba, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí bude činit méně než 8.525,- Kč. Navrhovaná změna se dotýká též fyzické osoby žijící v téže domácnosti s dalšími osobami. Ostatní podmínky a povinnosti týkající se osvobození od rozhlasového a televizního poplatku zůstávají nezměněny. Navrhovaným opatřením by mělo dojít k tomu, aby na možnost osvobození od poplatkové povinnosti dosáhl větší okruh sociálně potřebných občanů, zejména důchodců.


"Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích osvobozuje od povinnosti placení rozhlasového a televizního poplatku fyzické osoby, a to ze zdravotních důvodů nebo ze sociálních důvodů. Osvobození ze zdravotních důvodů se týká osob s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osob s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící. Tyto osoby jsou rovněž osvobozeny v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti. Osvobození ze sociálních důvodů se týká fyzické osoby v případě, jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, nebo žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti. Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/2006 Sb.“). 

Dle zákona č. 110/2006 Sb. činí částka životního minima jednotlivce měsíčně 3.410,- Kč, přičemž se za jednotlivce považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami. Aby tedy u jednotlivce došlo k osvobození od rozhlasového a televizního poplatku ze sociálních důvodů nesmí jeho čistý příjem přesáhnout částku 7.332,- Kč (2,15násobek částky 3.410,- Kč). V této souvislosti je třeba uvést, že současná výše životního minima byla stanovena nařízením vlády č. 409/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012. Stejně tak limitní násobek byl navýšen z původního 1,4násobku na současný 2,15násobek s účinností od 1. ledna 2007. Tento stav je v nerovnováze zejména s příjmy důchodců, které se řadí mezi ty nejnižší, na straně jedné, na straně druhé však výrazně stouply náklady na nejzákladnější životní potřeby (náklady na výživu a na ostatní základní osobní potřeby). Ty v žádném případě nemohou dorovnat přijímané valorizace důchodů, ani případně přiznané sociální dávky."

 

Žádné komentáře: