sobota 25. června 2016

Evropský soud - Poplatky ČRo nejsou předmětem DPH


Soudní dvůr Evropské unie podpořil postoj Českého rozhlasu v jeho dlouholetém sporu s finančním ředitelstvím. V rozsudku, kterým odpověděl na otázku českého Nejvyššího správního soudu (NSS), totiž unijní soud došel k závěru, že veřejnoprávní vysílání není „službou za protiplnění“ ve smyslu příslušné směrnice a rozhlasové poplatky tak nejsou předmětem daně z přidané hodnoty (DPH). Ve složitém sporu jde v důsledku o stamiliony korun.
Městský soud v Praze předloni v červnu přiznal Českému rozhlasunadměrný odpočet daně z přidané hodnoty za období březen až prosinec 2006 v celkové výši 72,8 milionu korun. Rozhlas nárok uplatňoval prostřednictvím dodatečných daňových přiznání. Podle názoru rozhlasu by výnosy z poplatků předmětem daně být neměly, protože nevyplývají ze žádného smluvního vztahu.
Odvolací finanční ředitelství podalo proti rozhodnutí městského soudu kasační stížnost k NSS, který se obrátil na soud EU. Vlastní řízení NSS přerušil, dokud neobdrží odpověď.
„Je nutno konstatovat, že mezi Českým rozhlasem a poplatníky rozhlasového poplatku není dán právní vztah, v jehož rámci by byla vzájemně poskytována plnění, ani neexistuje přímá souvislost mezi touto službou veřejnoprávního vysílání a tímto poplatkem,“ uvedl dnes v rozsudku unijní soud.
Soud upozornil, že povinnost poplatek platit je dána zákonem a není důsledkem přímého právního vztahu mezi plátcem poplatku a veřejnoprávním rozhlasem. Poplatek totiž musí platit všichni, kdo vlastní rozhlasový přijímač, i kdyby jej používali pouze k poslechu jiných stanic než těch, které provozuje Český rozhlas.
Poplatek podle soudu není platbou ceny za službu veřejnoprávního vysílání. Soud též připomněl, že přístup k veřejnoprávnímu vysílání rozhlasu je volný a není podmíněn zaplacením rozhlasového poplatku.
Evropský soudní dvůr tak dnes ve svém rozsudku převzal březnový právní názor generálního advokáta soudu Macieje Szpunara.
-čtk-

středa 8. června 2016

Digitální rádio dnes na vládě, zatím ve zprávě ČTÚ...

Vláda dnes projednává Výroční zprávu ČTÚ za rok 2015. V dokumentu je v samostatné části mj. popisována i problematika digitálního rozhlasového vysílání.  Vláda se bude finální rozhlasovou  digitální koncepcí zabývat do konce června, možná s malou prodlevou.Příprava na budoucí digitální rozhlasové vysílání

V možnosti zahájení řádného vysílání zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) nedošlo k významnému posunu. V souladu se zněním části plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/22/11/2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5 – 146 MHz nebyla již vydána další individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro T-DAB v tomto pásmu. Nová individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vyhrazených pro T-DAB České republice Plánem Ženeva 2006 budou vydána až na základě žádostí držitelů přídělů rádiových kmitočtů udělených v připravovaných výběrových řízeních. Stávající legislativní rámec omezující možnosti komerčních provozovatelů vysílání i dosud nedořešená pozice provozovatele vysílání ze zákona však stále brání vlastnímu vyhlášení těchto výběrových řízení.

V průběhu roku došlo díky iniciativě Českého rozhlasu k určitému posunu, protože Český rozhlas ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi uvedl počátkem srpna do experimentálního provozu vysílač Praha město (kmitočtový blok 12 C), jehož technické parametry se blíží parametrům plánované reálné vysílací sítě. Vzhledem k provozu v režimu experimentálního vysílání bylo individuální oprávnění vydáno na období jednoho kalendářního roku – tedy s platností do konce května 2016.

Zemské digitální rozhlasové vysílání v České republice je proto možné v současné době přijímat prostřednictvím 11 vysílačů využívajících kmitočty III. pásma (170 – 230 MHz) a 9 vysílačů využívajících kmitočty L pásma (pásmo 1452 – 1492 MHz). Pro větší část vysílačů ve III. pásmu je však platnost mezinárodní koordinace časově omezena a jejich provoz tak bude muset být v průběhu roku 2016 ukončen, protože se jedná o kmitočty zkoordinované mimo rámec Plánu Ženeva 2006.

Významný rozvoj vysílacích sítí v L pásmu se též nepředpokládá. Kromě skutečnosti, že na trhu není dostatečná nabídka přijímačů, které by toto kmitočtové pásmo podporovaly, bylo v květnu 2015 schváleno rozhodnutí Evropské komise (rozhodnutí EU 2015/750) o harmonizaci využití kmitočtového pásma 1452 – 1492 MHz v zemích EU, které kromě možnosti využití pro mobilní služby stanovuje i technické podmínky kompatibility jednotlivých služeb. Sousední státy již koncem roku přistoupily k implementaci tohoto rozhodnutí a nebudou proto koordinovat jakékoliv další požadavky pro T-DAB vysílače, které by tyto podmínky kompatibility nesplňovaly.

středa 1. června 2016

Rozšíření digitálního rozhlasového vysílání na Slovensku

Rozhlasoví poslucháči, ktorí majú rozhlasový prijímač s podporou T-DAB, resp. T-DAB+, si v okolí miest Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Levice a Nitra postupne môžu vychutnať príjem digitálneho rozhlasového vysielania. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) vydal na základe žiadostí spoločností Towercom, a.s. a AVIS s.r.o. povolenia na používanie frekvencií pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie.
RÚ vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na používanie frekvencií pre terestriálne (pozemské) digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ v rámci miestnych multiplexov Košice a  Banská Bystrica. RÚ okrem toto predĺžil povolenie spoločnosti Towercom, a.s. na používanie frekvencie 12C pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB+ v rámci miestneho multiplexu Bratislava do 30.09.2016. RÚ ďalej vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na používanie frekvencie pre terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie v štandarde T-DAB v rámci miestneho multiplexu Nitra.
Vysielač Košice – Heringeš má povolenú frekvenciu 12B a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Banská Bystrica – Laskomer má povolenú frekvenciu 12A a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Nitra – Zobor má povolenú frekvenciu 10C a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 20 000 W. Povolenie je platné do 30.06.2017.
RÚ už v minulosti vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenia na používanie frekvencií pre T-DAB v rámci miestnych multiplexov Nitra a Levice. Vysielač Nitra – Zobor má povolenú frekvenciu 11C a maximálny výkon ERP v nulovej rovine 5000 W. Platnosť povolenia je do 31.12.2016. Vysielač Levice – Nemocnica s poliklinikou má povolené frekvencie 10C a 11C s maximálnym výkonom ERP v nulovej rovine 2000 W. V prípade frekvencie 10C je povolenie platné do 30.6.2017 a v prípade frekvencie 11C je povolenie platné do 31.12.2016. U všetkých vysielačov je povolená vertikálna polarizácia, mód I, modulácia DQPSK.
Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex T-DAB si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní alebo pri miestnych multiplexoch DVB-T, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. RÚ túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak RÚ pridelí túto frekvenciu záujemcovi. RÚ prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. 
V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.

www.teleoff.gov.sk