středa 8. června 2016

Digitální rádio dnes na vládě, zatím ve zprávě ČTÚ...

Vláda dnes projednává Výroční zprávu ČTÚ za rok 2015. V dokumentu je v samostatné části mj. popisována i problematika digitálního rozhlasového vysílání.  Vláda se bude finální rozhlasovou  digitální koncepcí zabývat do konce června, možná s malou prodlevou.Příprava na budoucí digitální rozhlasové vysílání

V možnosti zahájení řádného vysílání zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) nedošlo k významnému posunu. V souladu se zněním části plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/22/11/2013-7 pro kmitočtové pásmo 87,5 – 146 MHz nebyla již vydána další individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro T-DAB v tomto pásmu. Nová individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vyhrazených pro T-DAB České republice Plánem Ženeva 2006 budou vydána až na základě žádostí držitelů přídělů rádiových kmitočtů udělených v připravovaných výběrových řízeních. Stávající legislativní rámec omezující možnosti komerčních provozovatelů vysílání i dosud nedořešená pozice provozovatele vysílání ze zákona však stále brání vlastnímu vyhlášení těchto výběrových řízení.

V průběhu roku došlo díky iniciativě Českého rozhlasu k určitému posunu, protože Český rozhlas ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi uvedl počátkem srpna do experimentálního provozu vysílač Praha město (kmitočtový blok 12 C), jehož technické parametry se blíží parametrům plánované reálné vysílací sítě. Vzhledem k provozu v režimu experimentálního vysílání bylo individuální oprávnění vydáno na období jednoho kalendářního roku – tedy s platností do konce května 2016.

Zemské digitální rozhlasové vysílání v České republice je proto možné v současné době přijímat prostřednictvím 11 vysílačů využívajících kmitočty III. pásma (170 – 230 MHz) a 9 vysílačů využívajících kmitočty L pásma (pásmo 1452 – 1492 MHz). Pro větší část vysílačů ve III. pásmu je však platnost mezinárodní koordinace časově omezena a jejich provoz tak bude muset být v průběhu roku 2016 ukončen, protože se jedná o kmitočty zkoordinované mimo rámec Plánu Ženeva 2006.

Významný rozvoj vysílacích sítí v L pásmu se též nepředpokládá. Kromě skutečnosti, že na trhu není dostatečná nabídka přijímačů, které by toto kmitočtové pásmo podporovaly, bylo v květnu 2015 schváleno rozhodnutí Evropské komise (rozhodnutí EU 2015/750) o harmonizaci využití kmitočtového pásma 1452 – 1492 MHz v zemích EU, které kromě možnosti využití pro mobilní služby stanovuje i technické podmínky kompatibility jednotlivých služeb. Sousední státy již koncem roku přistoupily k implementaci tohoto rozhodnutí a nebudou proto koordinovat jakékoliv další požadavky pro T-DAB vysílače, které by tyto podmínky kompatibility nesplňovaly.

Žádné komentáře: