středa 7. června 2017

Jak šel čas televizního světa jedniček a nul II. - kampaňNezbytnou součástí všech fází příprav i samotné realizace procesu televizní digitalizace byla od počátku informační kampaň. Tomuto tématu přirozeně rozuměli a rozumějí skoro všichni a tak debaty na to jak poskytnout srozumitelné, dostatečné a věrohodné informace, při současném požadavku na jejich „technickou neutralitu“, byly většinou nekonečné…
Ještě před formálním ustanovením Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice („NKS“) v roce 2006 se souběžně rozběhly práce na celkové strategii i informační a komunikační kampani.

Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury připravilo dokument Koncepce rozvoje digitálního televizního vysílání v České republice, jehož cílem bylo „urychlit přechod ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice, časově vymezit jednotlivé fáze tohoto přechodu, stanovit podmínky úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání a určit úlohu státu v celém procesu“. Koncepci schválila vláda dne 15. 3. 2006.

V souladu s Koncepcí rozvoje digitálního vysílání v České republice pak Český telekomunikační úřad  28. prosince 2006 vydal opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP) (pdf).

NKS formálně vznikla usnesením vlády ČR ze 17. května 2006 č. 563 „k institucionálnímu zabezpečení Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice“. Součástí předložených a schválených materiálů byly mj. i „Základní principy informační a komunikační kampaně k rozvoji digitálního vysílání v České republice, včetně odhadu finančních nákladů ( obsažené v části IV materiálu č.j.741/06). Institucionální zabezpečení Koncepce rozvoje digitálního TV vysílání v ČR (pdf)

Tehdejší vláda premiéra Jiřího Paroubka ve svém usnesení souhlasila s „použitím prostředků rozpočtové kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky na rok 2006 ve výši 40 mil. Kč alokovaných podle usnesení vlády ze dne 26. ledna 2005 č. 105 na dotační titul pro rozvoj vysokorychlostního přístupu k internetu na pokrytí výdajů informační kampaně a průzkumů penetrace v roce 2006. Vláda pak uložila ministryni informatiky daně Bérové předložit vládě ke schválení žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 338 – Ministerstvo informatiky v roce 2006.“

Pro další plánovanou komplexní informační kampaň v dalších etapách televizní digitalizace vláda uložila úkol tehdejšímu 1. místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi „vyčlenit ze státního rozpočtu na rok 2006 z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, finanční prostředky ve výši 45,1 mil. Kč na pokrytí výdajů informační kampaně a průzkumů penetrace v roce 2006 a převést je do rozpočtové kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky.“ Dále oka vláda rozhodla alokovat při přípravě státního rozpočtu na rok 2007 finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč v rozpočtové kapitole 338 - Ministerstvo informatiky na pokrytí výdajů informační kampaně a průzkumů penetrace v roce 2007 nad rámec střednědobého výhledu výdajů této kapitoly schváleného usnesením vlády ze dne 7. 9.2005 č. 1131.“  V podobné výši byla plánovány prostředky na kampaň i pro dalším roky (v té době ještě nebyl znám přesný časový harmonogram ani technický plán přechodu ad.).

V souladu s rozhodnutím vlády pak Ministerstvo informatiky 28.7.2006 vypsalo veřejnou soutěž na Centrální adrese na návrh kreativního konceptu a realizaci I. etapy  informační kampaně. NKS začala pracovat naplno, vznikly mj. i pracovní komise (Technická, Akademická, Legislativní ad.). V dalších týdnech soud zrušil rozhodování RRTV o nových TV licencích a nastala dlouhá patová situace… Vláda pak  formálně  16.8.2006 podala demisi a následně vznikla přechodná vláda Mirka Topolánka fungující do 7.1.20007 (demisi formálně podala již 11.10.2006).

Veřejná soutěž na první kampaň byla logicky zrušena ještě před finálním výběrem realizátora. Do konce roku 2006 se ale rozběhl pilotní testovací digitální projekt pro oblast Domažlic, který byl řešen mimo tzv. technický plán a tím i specifická informační kampaň byla provedena v podlimitním režimu z rozpočtu Ministerstva informatiky a ve spolupráce s Českou televizí. Po delších diskuzích se nakonec do závěru procesu na Domažlicku i informační kampaně zapojila i TV NOVA (způsobem sobě vlastním.. ). 


Další ucelený projekt přišel až s kompletní diginovelou 2007/2008, novým technickým plánem, včetně zajištění způsobu financování a mechanismu provedení informační kampaně až do samého konce celého přechodu od televizního analogu na digitální vysílání.


Pozn. Skutečně vynaložené finanční prostředky na komplexní informační kampaň, čerpané ze speciálního digitálního účtu z dílčí zbytkové části výnosů z reklamy na ČT (po odečtení příspěvku na kinematografii (150 mil.Kč ročně) a technické potřeby ČTÚ), v souhrnu za období 2008-2012 činily 200 mil. Kč. Z toho čtvrtinu tvořila podpora specifických skupin obyvatelstva se zdravotním postižením a podpora zdravotních zařízení, škol a ústavů sociální péče.

pondělí 29. května 2017

Digitální rozhlasové bezvládí

Proces české rozhlasové digitalizace se formálním avšak nedostatečným a neúplným splněním vládního úkolu dostal do slepé uličky. Pravidla, předvídatelnost podmínek ani elementární principy pro digitální éru rozhlasového vysílání a jeho dalšího rozvoje neexistují a už se o nich ani nikdo ze zainteresovaných politiků a státních úředníků vlastně ani moc bavit nechce. 

Poslední týdny a zřejmě i další před i povolební měsíce se ve veřejném prostoru zúžily na téma snížení cen služeb mobilních operátorů prostřednictvím „několika spásných paragrafů“, přidaných do digitální novely původně doplňující podmínky pro přechod na televizní přechod na systém DVB-T2. Toto digitální téma se pak stalo předmětem mediálních přestřelek, arbitrážních hrozeb a souboje PR agentur, vedených ne zrovna korektní formou.

Téma digitálního rozhlasu bylo i součástí programu tradiční květnové konference DIGIMEDIA 2017, letos upořádané již jako 12. ročník. V panelu akce bylo poměrně bohaté zastoupení broadcasterů, ale chyběli zástupci vládních a normotvorných orgánů a institucí. Jak v kuloárech zaznělo, i v případě jejich účasti by s velkou pravděpodobností „nic nového a jasného nezaznělo, když se tomu tak nestalo ani v předchozích měsících, resp. letech…“.  Diskutující se na setkání v prostorách ČT vlastně nahlas smiřovali (a někteří uklidňovali)  tím, že analog v FM pásmu neskončí, podmínky se nezmění a licence budou administrativně vyřešeny i pro další desetiletí… Podobně se pak ukázalo, že mnozí vidí řešení v masivně se rozvíjející broadbandové distribuci mediálního i audio obsahu, byť s možná většími riziky pro tradiční rozhlasové vysílání než si někteří dokáží uvědomit.

V pohledu na dlouho odloženou rozhlasovou digitalizace zůstávají zástupci komerční rozhlasové scény na svých obecně spíše negativních stanoviscích, i když ještě před lety vše znělo i z jejich strany příznivěji a naděje na všestrannou spolupráci a společný postup všech zainteresovaných byla výrazně větší. Parlamentní orgány s vlivem na mediální sféru prakticky nefungují a většina dříve ambiciózních protagonistů se věnuje jiným tématům a agendám, anebo vlastní osobní perspektivě. 

Státní i regulační orgány postrádají přiměřené politické zadání a strategii a tím i aktualizaci pravidel a podmínek pro praktické řešení dalších kroků. Aktivní je nadále veřejnoprávní rozhlas, který před lety připravil vlastní koncepci digitálního rozvoje, ale musí se vypořádat s omezeními, které loňská vládní strategie pro další reálné kroky zavedla. V nadcházejícím týdnu tak bude po experimentální fázi zahájeno ostré vysílání multiplexu ČRo v systému DAB. Na vše další si budou provozovatelé i posluchači muset počkat…sobota 29. dubna 2017

Rakousko má základní digitální rozhlasový plán

Rakouský regulační orgán KommAustria publikoval plán digitalizace, který principiálně, kromě Tv digitalizace, řeší i rozhasové vysílání v DAB+. KommAustria připravil strategii ve spolupráci s dalšími aktéry, včetně pracovní skupiny „Digital Platform Austria“ ( s více než 300 zástupci rakouského mediálního trhu). Plán digitalizace představuje náhled na priority rozvoje digitálního audiovizuálním mediálním trhu a souvisejících hlavních cílů úřadu po dobu nejméně dvou let. Stále ještě aktuální plán "Digitalisierungskonzept 2015"  končí dnem 30. dubna 2017

čtvrtek 27. dubna 2017

DIGI Report EBU - ČR s digitálním rozhlasem stále mezi nováčky


Evropské vysílací unie EBU , resp. Media Intelligence Service (MIS), zpřístupnily další zprávu o digitálním rozhlasovém vysílání v Evropě pro rok 2017. ČR je i díky zpomalení a odložení přechodu na digitální rozhlasové vysílánáí  stále vedena mezi "nováčky" zavádění nové rozhlasové technologie.  Evropa registruje fakt, že ČR nemá jasné podmínky pro souběh ani pro rozvoj digitálního rozhlasu...

Digital Radio Report je v PDF  k dispozici  zde.
MIS points directly to Norway as an example of this; the country recently became the first European country to begin switching off its FM signal. On the flip side, the report shows that progress toward digital radio has slowed in markets like the Czech Republic and Poland where stakeholders have not been able to reach a consensus on the specifics of a digital radio rollout. 

pondělí 24. dubna 2017

Jak šel čas televizního světa jedniček a nul…Celý proces televizní digitalizace je celkem bohatě zachycen na mnoha místech na webu, v televizních a rozhlasových archívech a v dalších záznamech i řadě knih. Některé texty od renomovaných autorů, kteří sice využili finanční granty, ale občas řadu důležitých kroků vynechali nebo je z kapacitních důvodů do memoárů nedostali. Jindy zase autoři bez ostychu pojmenovali někdejší klíčové Ministerstvo informatiky rovnou na Ministerstvo informací, ale to spíše jen jako perlička…
Za sebe bych rád připomněl některé významné i zajímavé věci z již téměř historických událostí.
Před startem…

Jedním ze základních dokumentů, který byl přijat v souvislosti ve prospěch digitalizace, je dohoda zemí CEPT v Chesteru 1997 obsahující základní kmitočtový plán pro zemské digitální vysílání. Česká republika jako člen CEPT se podpisem této mezinárodní dohody přihlásila k aktivitám, které následně umožnily najít cestu k přechodu na zemské digitální vysílání.

Již v roce 1999 bylo v ČR spuštěno experimentální vysílání v systému DVB-T v oblasti Prahy a později i v Brně. V roce 2000 vznikla při Radě pro rozhlasové a televizní vysílání meziresortní pracovní skupina pro digitální vysílání. Výsledkem její práce byla Koncepce přechodu na digitální vysílání, která byla projednána Stálou komisí pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny dne 8. března 2001.

Dne 4. července 2001 nabyl účinnosti zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tento předpis harmonizoval právní úpravu v této oblasti s právem ES, ale digitalizaci jako takové se nevěnoval.

V červenci 2001 pak vláda projednala „Koncepci přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice“, kterou zpracovalo Ministerstvo dopravy a spojů spolu s Ministerstvem kultury na základě usnesení vlády č. 7 z 5. ledna 2000. Tento materiál předpokládal novelizaci mediálního zákona. Z důvodu neshody na závěrech připomínkového řízení však byla příprava této novely přerušena.

V roce 2003 vláda svým usnesením č.159 uložila Ministerstvu informatiky spolu s Ministerstvem kultury předložit aktualizaci Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání, ve které by byly zohledněny změny, ke kterým od doby zpracování původní koncepce došlo. Materiál nazvaný Koncepce zahájení digitálního televizního vysílání v České republice pro roky 2004 až 2006 vláda projednala 28. dubna 2004. Vláda tak vyslovila souhlas se zahájením řádného digitálního televizního vysílání v období let 2004 až 2006.

Český telekomunikační úřad) vydal 15. července 2004 povolení k využívání rádiových kmitočtů na 3 přechodné digitální sítě (A, B a C) 3 držitelům telekomunikačních licencí (České Radiokomunikace a.s., Czech Digital Group a.s., ČESKÝ TELECOM, a.s.). RRTV pak na konci roku 2004 vyhlásila licenčřízení pro zemské digitální televizní vysílání na pozice v přechodných sítích B a C.

Dne 1. května 2005 nabyl účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“). Vládní návrh tohoto zákona obsahoval i novelu zákona o RTV zaměřenou na digitální vysílání. Tato část návrhu však byla v průběhu projednávání v Parlamentu vypuštěna. Vláda proto v lednu 2005 předložila návrh zákona, kterým se mění mediální zákon samostatně. Základ byl pak použit pro tzv. „poslaneckou iniciativu“ kvůli snaze o zrychlení schvalovací procedury (marně...).

Na podzim roku 2005 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplnila licence stávajícím provozovatelům celoplošného televizního vysílání o možnost vysílat digitálně v Praze, Brně a Ostravě. ČTÚ vyhradil České televizi rádiové kmitočty umožňující provozování vysílání v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 písm. b) zákona
č. 483/1991 Sb., o České televizi. Dne 21. října 2005 bylo v síti A zahájeno řádné zemské digitální vysílání s nabídkou tří programů ČT, programu televize Nova a pěti programů Českého rozhlasu.

Novela mediálního zákona …

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2005. Ten byl později poslanci upravován a měněn, aby nakonec prošel komplikovaným projednávání a poměrně nepřehledným až chaotickým finálním hlasováním.  Výsledný text zákona pak byl kompromisem, který nebyl plně funkční…

Procedura je zde (tisk 885). Samotné hlasování o stovkách dílčích změn ve formě poslaneckých návrhů a jejich vzájemných kolizích dospělo do stavu, kdy bylo nutné vyčkat několik dní až  parlamentní legislativci sestaví konečné znění. Některá ustanovení vypadla a tak například zákaz neslušných slov ve vysílání prošel, ale sankce za jeho porušení při hlasovacím maratonu nakonec vypadly…

Samotný proces digitalizace nakonec tak i přes velké a dlouhé taktizování, souboje a diskuze nebyl legislativně dořešen, když přijatý zákon například obsahoval 90 denní lhůtu pro přihlášení se k technickému plánu, který ale nemohl do té doby být dokončen (TPP byl přijat až 28. prosince 2006).
Čl. II Přechodná ustanovení
1. Provozovateli celoplošného televizního vysílání s licencí opravňující k zemskému analogovému vysílání programu, jemuž byla rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) licence rozšířena o právo vysílat tento program i digitálně,
a)  který do 180 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o rozšíření licence zahájí digitální vysílání tohoto programu prostřednictvím sítě zemských rádiových vysílacích zařízení, a
b) který do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona doručí Radě písemné prohlášení obsahující souhlas s prováděním změn v souboru technických parametrů vysílání stanoveném v licenci v souladu s Technickým plánem přechodu a závazek ukončit analogové vysílání v termínu stanoveném Technickým plánem přechodu,vznikne právo na udělení licence k zemskému digitálnímu celoplošnému vysílání dalšího programu, včetně služeb přímo souvisejících s tímto programem.
Zákon byl vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 235/2006 Sb.

Komplexní řešení včetně legislativního rámce pak přišlo až v novém volebním období a přijetím nového digitálního zákona - ve shodě všech zainteresovaných, doprovozené příslušnými podzákonnými a dalšími inovovanými předpisy…
Koncepce rozvoje digitálního televizního vysílání v České republice
Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury připravilo dokument Koncepce rozvoje digitálního televizního vysílání v České republice, jehož cílem bylo urychlit přechod ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání a časově vymezit jednotlivé fáze tohoto přechodu, stanovit podmínky úplného vypnutí zemského analogového TV vysílání a určit úlohu státu v celém procesu. Koncepci schválila vláda dne 15. 3. 2006.
První TPP jako slepá ulička...
V souladu s Koncepcí rozvoje digitálního vysílání v České republice Český telekomunikační úřad dne 28. prosince 2006 vydal Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP) jako tzv. opatření obecné povahy (pdf, 339 kB).
Další díl vzpomínek bude věnován vzniku Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání a přípravám komplexní legislativní úpravy i dalším krokům.