neděle 9. prosince 2012

Poslanecká novela "telekomunikačního" zákona na vládě příliš neuspěla - na řadě je SněmovnaNávrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 836)  projednala vláda 28. listopadu s nepříliš lichotivých stanoviskem – viz usnesenívlády.
Vláda ve svém doprovodném stanovisku (PDF) není s návrhem  zcela spokojená:
" ....Jakkoliv vláda vítá snahu řešit některé praktické problémy v oblasti poskytování
veřejně dostupné služby elektronických komunikací, vůči některým navrženým
řešením má výhrady a pochybuje o jejich vhodnosti či účelnosti.
1. Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
nebo připojení k veřejné komunikační síti, pokud je uzavřena prostřednictvím
některého z prostředků komunikace na dálku, by se měla řídit obecnými ustanovení
o spotřebitelských smlouvách (§ 51a an. občanského zákoníku). Doplnění odstavce 9
do ustanovení § 63 zákona o elektronických komunikacích vytváří duplicitní právní
úpravu k úpravě spotřebitelských smluv, což není nutné, ani vhodné.

2. Vláda nesouhlasí s tím, aby neposkytnutí předsmluvních informací bylo
sankcionováno neplatností smlouvy. Poskytnutí informací a uzavření smlouvy jsou
v zásadě odlišné úkony, které spolu nesouvisí a sankce absolutní neplatnosti smlouvy
za neposkytnutí předsmluvních informací by tak vedla k vysoké právní nejistotě
v soukromoprávních vztazích.

3. Předložený návrh zákona se vztahuje pouze na nově uzavřené smlouvy
o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení
k veřejné komunikační síti. Návrhem není řešena problematika stávajících smluv
o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení
k veřejné komunikační síti. Do návrhu je třeba v tomto smyslu doplnit mimo jiné
přechodné ustanovení,

4. Předložený návrh zákona je pouze částečně slučitelný s právem Evropské
unie, a to konkrétně se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES
ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí
a služeb elektronických komunikací, se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací
a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS,
2 směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.

5. Navrhovaná úprava správních deliktů neodpovídá stávajícím zvyklostem
dodržovaným při formulování skutkových podstat správních deliktů.

6. Předložený návrh zákona je třeba v rámci jeho dalšího projednávání podrobit
legislativně technické revizi a zpřesnit formulace některých navrhovaných ustanovení...." 


Návrhem se prvně bude zabývat  HV - Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl ve čtvrtek 13. prosince 2012) č. 10
-----------------------------
Poslanecký návrh  ve svém zdůvodnění mj. uvádí: "... Návrh novely zákona je předložen z důvodů potřeby řešit nekalé praktiky operátorů – tzn.  podnikatelů v elektronických komunikacích vůči zákazníkům a vůči ostatním podnikatelům v oblasti elektronických komunikací. Tyto praktiky brání vzniku konkurence na telekomunikačním trhu a tím pádem brání zlepšení kvality služeb a snížení cen..."

více dříve -  viz tady a  zde

Žádné komentáře: