pátek 9. května 2008

MUST CARRY v Belgii - po dvou letech od stížnosti druhá a poslední výstraha od EK

Původní rozsudek evropského soudu k „MUST CARRY RULES“ v Belgii byl citován s komentářem ve vztahu k českým podmínkám na webu ČAEK. Nyní Evropská komise zaslala Belgii v rámci procedury infringementu druhou a poslední výstrahu před zahájením dalších právních/soudních kroků kvůli „must carry rules“, která byla kvůli některým ustanovením spojeným s problematikou podmínek v některých dvojjazyčných oblastech země pro vysílatele a kvůli dalším pravidlům v belgické novele zákona o elektronických komunikacích zahájena již v roce 2006. Na aktivitě zesílily v posleeních dnech i snahy některých podnikatelských skupin a lobbistů zastupující dominantní provozovatele kabelových sítí pro televizní vysílání v ČR s cílem dosáhnout a změnit prostřednictvím Evropské komise část české legislativy, vzešlé z novely v roce 2006 a aktualizované poslanci v roce 2007.

Obecné podmínky z evropských norem z roku 2001 požadují pro "MC" stanovení tzv. veřejného zájmu a zařazení programů do této kategorie
(například přiznání statusu „must carry“ musí být dále založeno na objektivních kritériích, která jsou vhodná k zajištění pluralismu a případně umožňují prostřednictvím závazků veřejné služby přístup zejména k vnitrostátním a místním zprávám na dotyčném území. Takový status tak nemůže být automaticky přiznán všem televizním kanálům, ale musí být striktně omezen na ty, jejichž celkový obsah programů je způsobilý takový cíl uskutečnit. Mimoto počet kanálů vyhrazených soukromým subjektům televizního vysílání majícím uvedený status nesmí zjevně překročit to, co je nezbytné pro uskutečnění tohoto cíle... sleduje cíl obecného zájmu, jako je zachování pluralistického charakteru nabídky televizních programů na tomto území ve shodě s kulturní politikou téhož členského státu, a není nepřiměřená ve vztahu k tomuto cíli, což znamená, že provádění této úpravy musí vycházet z transparentního řízení založeného na objektivních, nediskriminačních a dopředu známých kritériích...).
Rozhodování o veřejném zájmu má být do značné míry předvídatelné a transparentní a také pravidelně přezkoumávané regulačním orgánem.

Je tedy podle některých předběžných vyjádření i prakticky možné, že v případě úspěchu může po případném rozhodnutí EK ve prospěch stěžovatelů v budoucnu dojít k zásadní změně ve vysílání současných televizí v rámci ČR, zejména TV NOVA a Prima a všech dalších nových digitálních TV v kabelových sítích a úpravě podmínek distribuce těchto programů . Podle některých informací již nyní probíhají sondážní předběžná jednání o potenciálních platebních podmínkách za kterých by mohly být tyto programy dále šířeny. Je zcela předčasné předvídat některé změny spolu s nemožností a předčasností odhadů, zda a jak se tyto potenciální změny promítnou do cen pro diváky. Procedura je zatím ve fázi „zkoumání“ příslušných úředníků direktoriátu EK. Pravdou je, že jde o poměrně složitý proces, který teoreticky může trvat na základě zkušeností z jiných států pravděpodobně i déle než dočasné podmínky v rámci přechodných ustanovení české legislativy.

Žádné komentáře: