neděle 4. května 2008

"...členství v RRTV sice není tolik práce, ale je to velká starost a odpovědnost..."

Jde o aktuální výňatek z jedoho ze zajímavých rozhovorů , i když na jiné téma. Mírně aktuálním tématem je pak i nadále problematika volby a odvolávání členů a vůbec skutečná nezávislost regulačních orgánů. Je to i námětem aktivity Rady Evropy, která se zabývá právě postavením a reálnou nezávislostí členů regulačních orgánů pro oblast médií i pro telekomunikace , v návaznosti na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy již z roku 2000 (Recommendation Rec(2000)23 ), více aktuálně zde.
Z archívu je také k dispozici stanovisko evropské asociace mediálních regulačních orgánů z roku 2003:
"...Přesná pravidla by měla být stanovena rovněž ohledně možnosti odvolat členy regulačních orgánů, a to tak, aby se zabránilo využívání odvolání jakožto prostředku politického nátlaku. Konkrétně by odvolání mělo být možné pouze v případě nerespektování pravidel upravujících neslučitelnost funkcí, které členové musí dodržovat, nebo neschopnosti vykonávat své funkce, pokud je tato neschopnost řádně konstatována, aniž by tím byla pro dotyčnou osobu dotčena možnost napadnout své odvolání u soudů. Odvolání členů z důvodu porušení zákona, ať šlo o skutek související či nesouvisející s výkonem jejich funkcí, by mělo být možné pouze v závažných případech jasně vymezených zákonem s podmínkou, že v dotyčné věci bylo vyneseno pravomocné soudní rozhodnutí...“ Zdroj TZ RRTV z července 2003

Žádné komentáře: