čtvrtek 13. března 2014

Více informací o životním prostředí má zajistit nový zákon, resp. jeho novela


V rámci vládního meziresortního připomínkování je zařazen návrh novely zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Hlavním cílem návrhu je zajištění plné kompatibility české právní úpravy se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (č. 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (směrnice INSPIRE).
 
V opačném případě, tedy nepřijetí návrhu, hrozí ČR zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie ze strany Evropské komise.

Komise v rámci tzv. pilotního projektu z ledna 2013 upozornila na některé nedostatky při transpozici směrnice INSPIRE. Předmětem kritiky Komise je jednak chybějící nebo nesprávná transpozice některých definic a pojmů, se kterými směrnice INSPIRE pracuje, avšak zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfŽP“), je dosud explicitně nevymezuje.


Komise ve svých výhradách pak rovněž upozorňuje na nesprávné provedení požadavku ,aby důvody, pro které je možné odepřít zpřístupnění prostorových dat, byly vykládány restriktivním způsobem atd. (jde o  upřesnění mechanismu zpřístupňování prostorových dat.


Návrh pak chce uvést do souladu i vztahk  Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“), který byl již upraven na základě usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 53 k přípravě námětů na redukci agend, úřadů a institucí.


Za účelem splnění prioritních cílů předkládaný návrh zavádí:


-   -  nové legální definice některých pojmů, např. metadata nebo služby založené na prostorových datech, 
  - výslovný požadavek, aby metadata vždy zahrnovala rovněž informaci o výši úhrady za zpřístupnění prostorových dat, pokud je požadována,

-     - pravidlo, podle kterého lze v případě průběžně aktualizovaných dat velkého objemu požadovat úhradu za prohlížecí služby založené na prostorových datech pouze tehdy, pokud tato úhrada slouží k zajištění zachování a údržby prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na prostorových datech,

-    -  povinnost restriktivního výkladu důvodů odepření prostorových dat,

-    - úpravu v oblasti EVVO. Státní program EVVO bude implementován do souhrnné Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dále jen „VUR“) a jediného Akčního plánu Strategie VUR - smyslem tohoto opatření je snižování administrativní náročnosti v oblasti EVVO (§ 13). V praxi je toto opatření již realizováno na základě Usnesení.

Předložený návrh představuje novelu pouze technického charakteru, která zpřesňuje stávající právní úpravu zpřístupňování prostorových dat.

Žádné komentáře: