pátek 8. března 2013

Průběh přípravy aukce volných kmitočtů

Pro doplnění a připoměnutí uvádím několik významných chronologických výtahů z přípravy a průběhu aukce kmitočtů , uvolněných úspěnou digitalizací , včetně průběžného dohledu resortních orgánů i vlády:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.1. 2011 č. 78  k postupu Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012

Vláda  
I. Schvaluje
1. Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě rádiového spektra v pásmu 790 - 862 MHz, v pásmu 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz a v pásmu 2500 - 2690 MHz pro období do roku 2012, uvedený v části III materiálu č.j. 24/11.

2. Určení kmitočtů v pásmu 790 - 862 MHz od 1.1. 2012 pro poskytování služeb elektronických komunikací vysokorychlostního přístupu v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2010/267/EU ze dne 6.5. 2010.

II. Ukládá
1. Ministru průmyslu a obchodu zajistit ve spolupráci s předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu, aby určení kmitočtů v pásmu 790 - 862 MHz podle bodu I/2 tohoto usnesení bylo zohledněno při realizaci státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko.

2. Předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu:
  1. Zajistit realizaci postupu podle bodu I/1 tohoto usnesení a předložit vládě do 31.8. 2011 průběžnou informaci o aktuálním stavu postupu při zajištění správy rádiového spektra v dotčených pásmech.
  2. Zahájit proces výběrového řízení podle postupu schváleného podle bodu I/1 tohoto usnesení do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona, kterým bude Českému telekomunikačnímu úřadu umožněno provádět výběrové řízení formou aukce (novela zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a některé související zákony (zákon o elektronických
Provedou:
  • Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  • Ministr průmyslu a obchodu
Předseda vlády RNDr. Petr Nečas, v. r.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Měsíční monitorovací zpráva č. 5/2012  Českého telekomunikačního úřadu Květen 2012

Manažerské shrnutí
Dne 11. května skončila konzultace návrhu podmínek aukce kmitočtů pro mobilní sítě nové generace. ČTÚ obdržel připomínky od dvaceti devíti subjektů, a to občanů a občanských iniciativ, poslanců, profesních sdružení, mobilních operátorů působících na českém trhu, provozovatelů televizního vysílání a dalších podnikatelských subjektů. Všechny obdržené připomínky vypořádal a poté, co uzavře konzultaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, vypořádání zveřejní.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aukce volných kmitočtů: Český telekomunikační úřad obdržel připomínky od dvaceti devíti subjektů
Praha, 15. května 2012. Český telekomunikační úřad oznamuje, že v termínu pro podání připomínek ke zveřejněnému návrhu podmínek aukce kmitočtů pro mobilní sítě nové generace obdržel připomínky od dvaceti devíti subjektů.  http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=9205

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vláda České republiky na svém zasedání dne 23. května projednala a vzala na vědomí další průběžnou informaci ČTÚ o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu, v rámci které ČTÚ vládu rovněž informoval o postupu přípravy vyhlášení  výběrového řízení (aukce) na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Na základě návrhu ČTÚ na vytvoření mechanismu podpory budování přístupových sítí nové generace (NGA) vláda svým usnesením současně uložila ministru průmyslu a obchodu, aby ve spolupráci s předsedou Rady ČTÚ zajistili zpracování návrhu programu podpory projektů zaměřených na budování těchto NGA sítí a předložili jej vládě k projednání do konce ledna 2013. 


USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. května 2012 č. 370

k Průběžné informaci o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí
rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb
vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012

             Vláda

             I. bere na vědomí Průběžnou informaci o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012, k 31. březnu 2012, obsaženou v části III materiálu č.j. 461/12;

            II. ukládá

                1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu zajistit zpracování návrhu programu podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy          a financování, a předložit návrh vládě k projednání do 31. ledna 2013,

                2. předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu předložit vládě do 31. prosince 2012 další průběžnou informaci o aktuálním stavu postupu při zajištění správy rádiového spektra v dotčených pásmech.
racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web_file/uv120523.0370.doc/$File/uv120523.0370.doc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2012 Českého telekomunikačního úřadu Červenec 2012
Dne 12. července zveřejnil ČTÚ na své elektronické úřední desce a v Telekomunikačním věstníku Vyhlášení výběrového řízení. Následně dne 10. července uspořádal seminář k vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek aukce kmitočtů digitální dividendy. Dalším krokem ve výběrovém řízení bylo dne 6. srpna zveřejnění odpovědí na otázky předložené ve stanovené lhůtě potenciálními zájemci o účast.

Dne 11. září 2012 otevřel ČTÚ za účasti notáře a zástupců zájemců o účast ve výběrovém řízení (aukci) na volné kmitočty obálky se žádostmi o udělení práv k rádiovým kmitočtům k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz  a 2 600 MHz, získaných zejména úspěšným přechodem na digitální televizní vysílání.
Ve stanovené lhůtě své žádosti doručili celkem čtyři zájemci Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a PPF Mobile Services a.s. Po posouzení splnění všech stanovených podmínek účasti v aukci byli dne 5. října všichni žadatelé informováni o tom, že se mohou účastnit aukce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. července 2012 č. 499

k Informaci Českého telekomunikačního úřadu o vypořádání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv
k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě
v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

             Vláda
             I. bere na vědomí Informaci Českého telekomunikačního úřadu o vypořá-dání připomínek z veřejné konzultace k textu návrhu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné  komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, uvedenou v části III materiálu č.j. 636/12;

            II. ukládá předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu zajistit do 15. července 2012 vyhlášení výběrového řízení na udělení práv k využívání  rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, a to za podmínek uvedených v informaci v bodě I tohoto    usnesení.

Provede:  předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. ledna 2013 č. 22

k Průběžné informaci o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí
rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb
vysokorychlostního přístupu k internetu v období do roku 2012
(stav ke dni 14. prosince 2012)

             Vláda
             I. bere na vědomí Průběžnou informaci o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu v období do roku 2012 (stav ke dni  14. prosince 2012), uvedenou v části III materiálu č.j. 1336/12;

            II. ukládá předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu předložit vládě souhrnnou informaci o průběhu a výsledcích výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k rádiovým kmitočtům v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které Český telekomunikační úřad vyhlásil dne 12. července 2012, a to do jednoho měsíce od oznámení jeho výsledků. 

Provede:  předseda Rady Českéhotelekomunikačního úřadu
------------------------------------------------------------------------------

Aukce zastavena a předseda Rady ČTÚ „předvolán“ na MPO:

Žádné komentáře: