pátek 22. března 2013

Digitální Česko v. 2.0 - text dokumentu

Vláda dne 20. března 2013 svým usnesením č. 203 projednala a schválila materiál Aktualizace Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice.
Aktualizovaná koncepce je postavena na třech pilířích, a to podpoře budování kvalitní infrastruktury, rozvoji digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti. Hlavním cílem je podpořit potenciál České republiky v oblasti rozvoje moderních informačních a komunikačních technologií a služeb, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány. V souladu s evropskou Digitální agendou si vláda stanovuje cíl v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu, a to rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňujících přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností. Pokud nechce Česká republika do budoucna zaostávat ve schopnosti konkurovat svým evropským i mimoevropským partnerům, musí dokázat stimulovat investice a odstranit bariéry, které brzdí růst digitální ekonomiky. 

Mezi další cíle vlády do roku 2020, stanovené schváleným dokumentem, proto patří například efektivní využívání rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, posílení samoregulačních mechanismů digitální ekonomiky, zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení nebo zdravotní postižení nebo podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti.
Tyto cíle budou realizovány prostřednictvím 17 opatření, na kterých se budou podílet kromě Ministerstva průmyslu a obchodu např. také Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury a Český telekomunikační úřad. Patří mezi ně například zpracování Strategie správy rádiového spektra, podpora přechodu na internetový protokol verze 6, vyhodnocování dopadů využívání nových technologií v oblasti ICT, mimo jiné i z hlediska kybernetické bezpečnosti, a podpora legální nabídky digitálního obsahu. Sledováním plnění těchto opatření je pověřena společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Navržený koordinační mechanismus by měla přispět k odstranění resortismu a roztříštěnosti ICT v České republice, která mimo jiné snižuje i možnosti využití potenciálu digitální ekonomiky. Předpokládá se rovněž aktivní účast odborné veřejnosti na naplňování této státní politiky. (TZ MPO)

Žádné komentáře: