úterý 29. ledna 2013

Nová vyhláška o hlasitosti reklam předložena k připomínkám

RRTV v souladu s novým zákonem předložila do meziresortu návrh "Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání" (PID
RACK94AK2HHI). N8vrh obsahuje několik variant řešení.

Právní úprava se týká regulace hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání. Zákonem č. 406/2012 Sb., který novelizoval zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zmocněna k vydání vyhlášky podle § 5 písm y) k provedení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. 
.................................................................................................................................................................


N á v r h
Vyhláška   ze dne               2012
o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stanoví podle §  5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, k provedení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 406/2012 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)        některé charakteristiky zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání,
b)        způsob měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání.
§ 2
Některé charakteristiky zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
(1)      Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit, aby zvuková složka jím vysílaných reklam, teleshoppingu a označení sponzora vyhovovala požadavkům Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a povolená maximální úroveň audio signálů“, Ženeva, srpen 2011 a požadavkům Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3343 „Praktické směrnice pro produkci a realizaci v souladu s EBU R 128“, Verze 1.1, Ženeva, říjen 2011.
(2)   Pro účely splnění povinnosti podle odstavce 1 je provozovatel televizního vysílání zejména povinen zajistit, že:
a)        hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora bude normována na cílovou hladinu -23,0 LUFS, s maximální odchylkou +/- 1,0 LU a
b)        maximální povolená skutečná špičková hladina (Maximum Permitted True Peak Level) hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora bude -1 dBTP (dB skutečné špičky) při měření měřicím zařízením odpovídajícím Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-R BS.1770-2 „Algoritmy pro měření hlasitosti zvukového programu a skutečné špičkové úrovně zvuku“, březen 2011 a Technickému dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3341 „Měření hlasitosti: měření ‚EBU Mód’ pro doplnění normalizace hlasitosti v souladu s EBU-R 128“, Ženeva, srpen 2011.
 
§ 3
Způsob měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání
(1)      Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání bude zahrnovat měření těchto veličin:
a)        hlasitost (Loudness Level) reklamy, teleshoppingu a označení sponzora,
b)        rozsah hodnot hlasitosti (Loudness Range) reklamy, teleshoppingu a označení sponzora a
c)        skutečná maximální špičková hladina (Maximum True Peak Level) hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení sponzora
při zohlednění toho, jak jsou obdobné pojmy definovány v Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128 „Normalizace hlasitosti a povolená maximální úroveň audio signálů“, Ženeva, srpen 2011.

(2)   Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání bude prováděno v celé délce reklamy, teleshoppingu a označení sponzora bez rozlišování na jejich jednotlivé součásti, jakými jsou mimo jiné řeč, hudba či ruchové efekty.

(3)   Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání bude prováděno hradlovací metodou podle Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-R BS.1770-2 „Algoritmy pro měření hlasitosti zvukového programu a skutečné špičkové úrovně zvuku“, březen 2011.

(4)   Měření hlasitosti zvukové složky reklamy, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání bude prováděno měřicím zařízením splňujícím požadavky Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-R BS.1770-2 „Algoritmy pro měření hlasitosti zvukového programu a skutečné špičkové úrovně zvuku“, březen 2011 a požadavky Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3341 „Měření hlasitosti: měření ‚EBU Mód’ pro doplnění normalizace hlasitosti v souladu s EBU-R 128“, Ženeva, srpen 2011, přičemž zároveň měřicí zařízení, jímž bude prováděno měření rozsahu hodnot hlasitosti, bude splňovat požadavky Technického dokumentu Evropské vysílací unie EBU Tech Doc 3342 „Rozsah hlasitosti: měřítko pro doplnění normalizace hlasitosti v souladu s EBU-R128“, Ženeva, srpen 2011.
§ 4
Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2013.
 JUDr. Kateřina Kalistová, předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 


Žádné komentáře: