úterý 8. ledna 2013

Návrh autorského zákona bude patřit ke stěžejním kauzám, nejen kulturním

Ministerstvo kultury v souladu s dříve avizovanými plány předložilo návrh autorského zákona (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)). Návrh, který ve finále má značné dopady na více oblastí kultury, práva i obchodu, je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Termín pro připomínky je stanoven do 4.2.2013.
Předkládaný text je výsledkem rozsáhlých veřejných konzultací vedených Ministerstvem kultury v uplynulých dvou letech. Návrh zákona souvisí s povinností transponovat dvě směrnice EU - směrnice 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv souvisejících, a směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.
Návrh, který je v souladu s programovým prohlášením vlády, je předkládán v některých částech s alternativními možnostmi a jejich zhodnocení.
Návrh novely v souladu s původním záměrem zvýšit transparentnost výkonu kolektivní správy práv a se schválenou rámcovou pozicí ČR předjímá i některá ustanovení z aktuálně projednávaného návrhu směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro území více států k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.

Návrh zákona předpokládá určitý limitovaný dopad na státní rozpočet, zejména v důsledku navrženého zvýšení odměny za půjčování děl v knihovnách a nákladů Národní knihovny ČR na vybudování a vedení Registru děl pro užití knihovnami k umožnění digitalizace děl nedostupných na trhu a jejich následného zpřístupnění veřejnosti. Návrh zákona předpokládá vytvoření nových mimorozpočtových zdrojů pro financování kultury ze zákonem stanovených odvodů některých odměn vybíraných kolektivními správci, které nelze vyplatit příslušným nositelům práv, do Státního fondu kultury a Státního fondu kinematografie.

Dosavadní Autorský zákon ( Zákon č. 121/2000 Sb., ) nabyl účinnosti dne 1. prosince 2000 a od té doby byl několikrát novelizován. Nejobsáhlejší (vládní) novela byla přijata zákonem č. 216/2006 Sb. s účinností od 22. května 2006. Touto novelou byla především dokončena transpozice dvou směrnic ES.
Nový návrh bude podle předpokladu jedním ze stěžejních v oblasti kultury, kdy se očekává náročné a mediálně sledované projednávání.

Žádné komentáře: