čtvrtek 29. listopadu 2012

Druhý restart Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, která je odborným poradním orgánem vlády pro oblast konkurenceschopnosti a informační společnosti, prochází druhou personální a činnostní změnou. Současná etapa byla nastartoána na červencovém jednání vlády a přeobsazením postů v radě i v její výkonné složce a v návazbnosti na to doplnění nových členů rady.

USNESENÍ  VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. července 2012 č. 585

k návrhu na změnu Statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a o obměně jejích členů

Vláda

I. odvolává ke dni 25. července 2012

1. z funkce člena Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

(dále jen „Rada“)

a) Ing. Ivo Rosypala,

b) Mgr. Zdeňka Zajíčka,

c) Ing. Michaelu Vojtovou,

d) Ing. Jaroslava Kočovského,

e) Bc. Vladimíra Šišku,

f) RNDr. Blanku Fischerovou,

g) Ing. Jana Dubna,

h) Mgr. Františka Korbela, Ph.D.,

i) Mgr. Martina Krejzu,

j) Ing. Jaroslava Mráze,

k) Mgr. Karla Borůvku,

l) RNDr. Jiřího Schlangera,

m) Ing. Tomáše Šimčíka,

n) Ing. Rut Bízkovou,

o) Ing. Martina Tesaříka,

p) Ing. Cyrila Čapku,

q) PhDr. Pavla Dvořáka, CSc.,

r) doc. Ing. Ivu Ritschelovou, CSc.,

s) Ing. Antonína Šustu,

t) Ing. Karla Večeře,

u) Ing. Petra Rafaje,

v) Ing. Jaroslava Šmída,


2

2. z funkce tajemníka Rady Ing. Miloslava Marčana;


II. jmenuje s účinností od 26. července 2012


1. výkonným místopředsedou Rady Mgr. Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra

financí,


2. digitálním šampionem za Českou republiku Ing. Ondřeje Felixe, hlavního

architekta eGovernment;


III. mění usnesení vlády ze dne 21. března 2012 č. 183, o Mechanismu implementace
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020, tak, že se

1. zrušuje v části IV odst. 1 písm. b),

2. nahrazuje v části IV odst. 1 písm. c) slovy „b) projednat na pracovních

výborech a do 31. října 2012 schválit plán implementace Strategie, zpracovaný

Útvarem implementace Strategie,“,

3. nahrazuje v části IV odst. 3 písm. a) slovy „a) předkládat vládě zprávu

o stavu implementace Strategie konkurenceschopnosti v souladu se Statutem,“,

4. zrušuje v části IV odst. 3 písm. b),

5. zrušuje příloha uvedeného usnesení - Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost

a informační společnost;

IV. schvaluje Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační
společnost, obsažený v příloze tohoto usnesení;

V. ukládá

1. příslušným ministrům nebo vedoucím v případě zástupců ústředních

orgánů státní správy podle čl. 3 odst. 4 Statutu Rady navrhnout členy Rady,

2. předsedovi Rady

a) podle čl. 3 odst. 4 Statutu Rady jmenovat členy Rady na základě návrhu

příslušného resortního ministra nebo předsedy v případě zástupců ústředních orgánů

státní správy a na základě návrhu Asociace krajů České republiky a Svazu měst a obcí

České republiky v případě zástupců územních samosprávných celků,

3

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

b) podle čl. 11 odst. 3 Statutu Rady jmenovat tajemníka Rady,

c) podle čl. 7 odst. 3 Statutu Rady jmenovat 2. místopředsedu Řídícího

výboru pro konkurenceschopnost na návrh předsedy Řídícího výboru pro konkurenceschopnost,

d) podle čl. 7 odst. 5 Statutu Rady jmenovat 2. místopředsedu Řídícího

výboru pro informační společnost na návrh předsedy Řídícího výboru pro informační

společnost.

Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
Asociace krajů České republiky,
Svaz měst a obcí České republikyPředseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
----------------------------------------------------------------------------------


Členové Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost


Předseda 
RNDr. Petr Nečas, předseda vládyPředsednictvo Rady
MUDr. Martin Kuba
1. místopředseda Rady vlády pro informační společnost
ministr průmyslu a obchodu

Jan Kubice ministr vnitra

Ing. Miroslav Kalousek ministr financí

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ministr spravedlnosti

Mgr. Karolína Peakemístopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí

Ing. Kamil Jankovský ministr pro místní rozvoj

Mgr. Zdeněk Zajíček výkonný místopředseda Rady vlády pro informační společnost

Ing. Ondřej Felix digitální šampion za Českou republikuŽádné komentáře: