neděle 27. října 2013

Evropská rada odsunula jednání o zdanění digitální ekonomiky a podpořila projekt „propojeného kontinentu“ i lepší „koordinaci“ přidělování kmitočtůEvropská rada  - Závěry z bruselského zasedání 24. a 25. října 2013:
 

I. DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, INOVACE A SLUŽBY

1.
Pro růst a konkurenceschopnost Evropy v globalizovaném světě má zásadní význam silná digitální ekonomika. Z tohoto důvodu je nezbytné vynaložit veškeré úsilí, aby evropský průmysl získal v oblasti digitálních produktů a služeb opět na dynamice. Naléhavě zapotřebí je integrovaný, jednotný digitální a telekomunikační trh, jenž přinese prospěch spotřebitelům i podnikům. V rámci své strategie růstu musí Evropa ve všech odvětvích hospodářství podpořit digitální, daty podložené inovace. Zvláště by měla být zvážena podpora zmenšení digitální propasti mezi členskými státy.

Investice do digitální ekonomiky

2.
Aby Evropa plně využila potenciál digitální ekonomiky, podpořila produktivitu a vytvořila novou hospodářskou činnost a kvalifikovaná pracovní místa, potřebuje investice a vhodný regulační rámec. Je třeba podpořit nové investice s cílem urychlit zavedení infrastruktury, která umožní dosáhnout cílů Digitální agendy pro Evropu týkajících se rychlosti širokopásmového připojení, a urychlit zavedení nových technologií, jako je 4G, při současném zachování technologické neutrality. Je třeba urychleně přijmout legislativní opatření ke snížení nákladů na zavedení širokopásmového připojení.

3.
Důležitým faktorem, který přispívá k produktivitě a lepším službám, je několik strategických technologií, jako jsou data velkého objemu a cloud computing. Technologie cloud computingu by měla zlepšit přístup k datům a zjednodušit jejich sdílení. Cílem technologie dat velkého objemu je zpracování, sběr, ukládání a analýza velkého množství dat. Opatření EU by měla zajistit vhodné rámcové podmínky pro jednotný trh v oblasti dat velkého objemu a cloud computingu, zejména tím, že podpoří přísné normy pro bezpečné, vysoce kvalitní a spolehlivé služby cloud computingu.Evropská komise a členské státy by měly za podpory „evropského partnerství pro cloud computing“ i nadále činit vše pro to, aby Evropa při zavádění cloud computingu zaujala čelní místo. Evropská rada vyzývá ke zřízení stabilní sítě národních digitálních koordinátorů, která by mohla hrát při rozvoji cloud computingu, dat velkého objemu a otevřených dat strategickou úlohu.

4.
Pro digitální ekonomiku je důležité rovněž úsilí, které je v současné době vynakládá
no s cílem řešit otázky daňových úniků, daňových podvodů, agresivního daňového plánování, oslabování daňové základny a přesouvání zisku. Aby členské státy a EU dosáhly co nejlepšího řešení v rámci plánu OECD týkajícího se boje proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku, měly by členské státy případně dále koordinovat své postoje. Komise se při probíhajícím přezkumu systému DPH bude rovněž zabývat otázkami, které jsou pro digitální ekonomiku specifické, jako jsou rozdílné daňové sazby u digitálních a fyzických produktů. Evropská rada vítá iniciativu Komise na vytvoření skupiny odborníků, která se bude zabývat zdaněním digitální ekonomiky. K otázkám zdanění se Evropská rada vrátí na letošním prosincovém zasedání.


Podpora jednotného digitálního trhu vstřícného vůči spotřebitelům a podnikům

5.
Zcela zásadní význam má překonání roztříštěnosti trhu, podpora účinné hospodářské soutěže a přilákání soukromých investic prostřednictvím lepšího, předvídatelného a stabilního celounijního právního rámce při současném zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a poskytnutí určité flexibility členským státům pro přijetí dodatečných opatření na ochranu spotřebitelů. Evropská rada v této souvislosti vítá balíček zaměřený na vytvoření „propojeného kontinentu“, který předložila Komise, a vyzývá normotvůrce, aby se jím v zájmu včasného přijetí intenzivně zabýval. Zdůrazňuje, že je třeba lépe koordinovat načasování a podmínky přidělování frekvenčního spektra a současně respektovat pravomoci jednotlivých členských států v této oblasti.

6.
Je nezbytné splnit závazek dotvořit jednotný digitální trh do roku 2015; současná roztříštěnost trhu brání plnému rozvinutí potenciálu digitální ekonomiky. K tomu je zapotřebí komplexní přístup podporující inovace a hospodářskou soutěž v oblasti digitálních služeb
 
7.
Je nezbytné vynaložit veškeré úsilí a urychlit práci na projednávaných legislativních návrzích, zejména pokud jde o návrhy týkající se elektronické identifikace a důvěryhodných služeb, elektronické fakturace a platebních služeb, aby mohly být přijaty do konce tohoto legislativního období. Rovněž je třeba řešit problémy související s přístupem k vlastnímu „digitálnímu životu“ z různých platforem; tyto problémy přetrvávají z důvodu nedostatečné interoperability nebo nedostatečné přenositelnosti obsahu a dat. Výše uvedené problémy znesnadňují využívání digitálních služeb a narušují hospodářskou soutěž. S cílem zajistit tuto interoperabilitu a přenositelnost je třeba zavést otevřený a nediskriminační rámec, aniž by se bránilo rozvoji rychle rostoucí digitální oblasti a vytvářela nadbytečná administrativní zátěž, zejména pro malé a střední podniky. Poskytování digitálních služeb a obsahu v rámci jednotného trhu vyžaduje, aby byl zaveden systém autorských práv odpovídající digitálnímu věku. Komise proto na jaře roku 2014 dokončí svůj přezkum rámce EU pro autorská práva. Evropský systém autorských práv je důležité modernizovat a stejně tak i usnadnit poskytování licencí, avšak současně je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany práv duševního vlastnictví a zohledňovat kulturní rozmanitost.

8.
Je zapotřebí posílit důvěru občanů a podniků v digitální ekonomiku. Včasné přijetí pevného
obecného rámce EU v oblasti ochrany údajů a směrnice o kybernetické bezpečnosti má zásadní význam pro dotvoření jednotného digitálního trhu do roku 2015.

9.
Modernizace veřejné správy by měla pokračovat urychleným zavedením služeb, jako je elektronická veřejná správa, elektronické zdravotnictví, elektronická fakturace a elektronické zadávání zakázek. Občané a podniky v celé Evropě tak budou moci využívat většího počtu digitálních služeb a ve větší kvalitě, což současně povede k úsporám nákladů ve veřejném sektoru. Oblast otevřených dat je nevyužitým zdrojem s obrovským potenciálem pro vybudování silnější a vzájemně propojenější společnosti, která lépe uspokojuje potřeby občanů a umožňuje rozkvět inovací a prosperity. Aktivně je třeba podporovatinteroperabilitu a opakované využívání informací veřejného sektoru. Právní předpisy EU by měly být koncipovány tak, aby usnadnily digitální interakci mezi občany, podniky a veřejnými orgány. Mělo by být vyvinuto úsilí za účelem uplatňování zásady, že informace jsou od občanů získávány pouze jednou, a to při řádném respektování pravidel pro ochranu údajů.

 
Zlepšování dovedností

10. Uživatelé musejí mít nezbytné digitální dovednosti. Mnoho evropských občanů a podniků v současné době informační technologie nepoužívá v dostatečné míře; v důsledku toho je stále obtížnější obsadit digitální pracovní místa. V roce 2011 bylo v Evropské unii v odvětví informačních a telekomunikačních technologií 300 000 neobsazených pracovních míst; pokud se tento trend nepodaří zastavit, do roku 2015 by mohlo být neobsazeno až 900 000 pracovních míst. Tento nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi  brání dosažení cílů naší hospodářské a sociální politiky. 

11. K nápravě uvedené situace je třeba učinit konkrétní kroky:

a)
část evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020) by měla být použita
pro účely vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy v oblasti informačních
a komunikačních technologií a k podpoře rekvalifikace v této oblasti v souvislosti
s Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a to i prostřednictvím digitálních nástrojů a obsahu;

b)
měl by být zajištěn vyšší stupeň integrace digitálních dovedností do vzdělávání, od raných fází školní docházky po vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání
a přípravu a celoživotní učení;

c)
s cílem řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi je třeba posílit
tzv. Velkou koalici pro digitální pracovní místa prostřednictvím podpory cílených
programů pracovní mobility a používání nově vytvořené klasifikace ESCO (evropské
dovednosti/kompetence, kvalifikace a povolání);

d)
Komise ještě více zintenzivní práci na základě Přehledu dovedností EU pro digitální
pracovní místa v zájmu rychlejšího pokroku při přípravě celoevropských rámců
kompetencí pro digitální dovednosti.

 
12.
Ve všech třech oblastech – investice, jednotný digitální trh a zlepšování dovedností – je zapotřebí velmi pevné odhodlání, má-li být dosaženo cíle, jímž je posílení růstu,konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily pokrok v realizaci této agendy, a v průběhu roku 2014 se bude touto otázkou znovu zabývat.

Žádné komentáře: