středa 28. srpna 2013

Vláda schválila statut Státního fondu kinematografie

Vláda ČR na svém jednání dne 28. srpna schválila Statut Státního fondu kinematografie. 
Vláda tak uzavřela proces vytváření kompletní nové právní úpravy podpory české kinematografie a filmového průmyslu v ČR. Návrh Statutu s žádostí o předložení ke schválení Vládě ČR předložila Rada Fondu ministru kultury v souladu s § 9 odst. 3 zákona o audiovizi dopisem ze dne 22. srpna 2013. 

TEXT Statutu je v pdf ZDE

Statut Fondu upravuje podrobnosti o činnosti, organizaci a hospodaření Fondu, který je zřízen na základě zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie.
Zákon o audiovizi nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013. Předmětem zákona jsou zejména povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního filmového archivu a především zřízení nového subjektu, Státního fondu kinematografie (dále jen Fond). Zákon upravuje jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie a poskytování pobídek filmovému průmyslu. Předložení Statutu Fondu k projednání Vládou ČR předcházelo notifikační řízení u Evropské komise vzhledem k tomu, že zákonem o audiovizi byl ustaven nový systém veřejné podpory.
Proces Notifikace u Evropské komise trval 9 měsíců a byl velmi náročný. Náročnost vyplývala právě z důvodu potřeby definovat míru, proporcionalitu a adekvátnost podpory v oblasti kinematografie, tedy v rámci uměleckých kritérií a potřeb tohoto důležitého segmentu české kultury.
Výsledkem je udělení povolení aplikace schématu podpory dle zákona o audiovizi Evropskou komisí, na jejímž základě bylo doplněno konečné znění předkládaného návrhu Statutu. Schválený materiál Statutu rozvádí jednotlivá ustanovení zákona o audiovizi, zohledňuje postup dle správního řádu a požadavky rozpočtových pravidel a dalších zákonů souvisejících s udělováním dotací, dále pak obsahuje požadavky Rady Fondu na kritéria kulturního charakteru a požadavky Evropské komise vyplývající s textu materiálu Notifikace.
Schválením Statutu se tak konečně po tři čtvrtě roce umožní žadatelům působícím v oblasti kinematografie žádat o podporu u Státního Fondu kinematografie.


Výzvy k podávání žádostí a potřebné formuláře budou zveřejněny Fondem v úterý 3. září na webových stránkách Fondu www.fondkinematografie.cz.


Lhůta pro podávání žádostí je zákonem definována na min. 1 měsíc, žádosti je tedy možno podávat do 3. října.

Žádosti o podporu bude možné podávat na základě Výzev na okruhy definované v § 31 zákona o audiovizi a sice:
  • vývoj českého kinematografického díla,
  • výroba českého kinematografického díla,
  • distribuce kinematografického díla,
  • projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie,
  • propagace českého kinematografického díla,
  • publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy,
  • vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie,
  • filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Rada Fondu má letos k rozdělení mezi výše uvedené okruhy celkem 132 mil Kč.

Krátkodobou koncepci Rady Fondu naleznete ZDE
Více informací včetně textu schváleného Statutu Státního fondu kinematografie naleznete na stránkách www.fondkinematografie.cz .

Žádné komentáře: