úterý 1. července 2008

EK: Jak dál se státní pomocí veřejnoprávním médiím?

Evropská komise zveřejnila výsledky veřejné konzultace k tématu revize dosavadních směrnic a předpisů v otázce „Státní pomoci“ v prostředí veřejnoprávního vysílání (Komunikát 2001/C 320/04). K dispozici jsou kromě dotazníků ( v češtině) i přesné odpovědi všech dotazovaných institucí v rámci zemí EU, včetně stanoviska České republiky.

"...V roce 2001 přijala Komise své sdělení o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání (tzv. „sdělení o vysílání“), které obsahuje pokyny k posouzení slučitelnosti financování veřejnoprávních vysílacích stanic s čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES a s protokolem k Amsterdamské smlouvě.

V souladu s protokolem k Amsterdamské smlouvě mají členské státy širokou pravomoc při vymezení, organizaci a financování veřejnoprávního vysílání. Proto také Komise přijímá širokou definici veřejnoprávního vysílání, kam jako součást vyváženého a pestrého programu patří také sportovní a zábavní přenosy. Svoboda výběru finančních zdrojů v zásadě zahrnujemožnost, aby veřejnoprávní vysílací stanice získávala finanční prostředky ze státních zdrojů a z příjmů z reklamy zároveň.
Členské státy si mohou samy stanovit definici veřejné služby, vyjma ověřování „zjevných chyb“1, avšak musí srozumitelným a přesným způsobem určit její závazky. Komise dále ověřuje možné nepřiměřené účinky
nadměrného vyrovnávání a křížových subvencí obchodních činností na hospodářskou
soutěž a zkoumá, zda nedochází k chování, které je v rozporu s hospodářskou soutěží.
Sdělení o vysílání se ukázalo být vhodným nástrojem k ověřování finančních režimů ve
značném počtu členských států. Od roku 2001, kdy bylo přijato sdělení o vysílání,
učinila Komise v této oblasti téměř 20 rozhodnutí. Ve většině případů byla šetření
zahájena na základě stížnosti
.,,"

Žádné komentáře: