středa 18. června 2008

Držitel licence TV Prima získal se zpožděním bonusovou digitální televizní licenci podle původní digi novely z roku 2006

Držitel licence TV Prima získal se zpožděním bonusovou digitální televizní licenci podle původní digi novely z roku 2006, o kterou požádala skupina regionálních televizí (ty se musely přihlásit k pův. TPP a splnit další zákonné podmínky). Formát celoplošné regionální televize je s regionálními odpojovanými vstupy (programu s časovým rozsahem vysílání doplňujícím časový rozsah vysílání provozovatelů místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech podle smlouvy o vytvoření programové sítě), nosičem bude na ženy zaměřený formát TV Prima klub.
Rada si musela v zásadě poradit s faktem, že se Prima přihlásila i nepřihlásila k TPP (jde o stejný subjekt držitele původní pražské regionální licence a celoplošné satelitní licence kombinované s regionálním odpojováním pro celoplošné terestr. vysílání...) a dala přednost pozitivní variantě - tzn. přihlášení se k TPP.


„…Provozovatelé místního nebo regionálního vysílání s digitální licencí (bod 8), kteří ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona vysílají program analogově na sdílených kmitočtech s
provozovatelem celoplošného televizního vysílání s licencí (dále jen "provozovatelé místního nebo
regionálního vysílání na sdílených kmitočtech
a) jejichž souhrnný územní rozsah regionálního nebo místního vysílání přesahuje 33 % celkového
území České republiky nebo jejichž vysílání může přijímat v souhrnu alespoň 33 % obyvatel České
republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu
b) kteří uzavřeli smlouvu o vytvoření programové sítě,mohou určit právnickou osobu, které vznikne právo na udělení licence k digitálnímu
vysílání jednoho celoplošného televizního programu s časovým rozsahem vysílání doplňujícím časový rozsah vysílání provozovatelů místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech podle smlouvy o vytvoření programové sítě.
Licenci této právnické osobě Rada udělí do 60 dnů ode dne, kdy obdrží její žádost o udělení licence splňující zákonem stanovené podmínky a bude-li podle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu k dispozici volná přenosová kapacita regionální vysílací sítě. Nebude-li podle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu k dispozici volná přenosová kapacita regionální vysílací sítě, Rada této právnické osobě udělí licenci přednostně do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o udělení přídělu rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K žádosti o udělení licence musí být přiloženo písemné prohlášení všech provozovatelů místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech vytvářejících programovou síť, že žádost podává jimi určená právnická osoba, které má být udělena licence podle tohoto bodu; takové písemné prohlášení může každý provozovatel místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech vystavit pouze jednou. Na programovou síť vytvořenou podle tohoto bodu se nevztahuje ustanovení § 57 zákona č. 231/2001 Sb. , ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona...“

Žádné komentáře: