pondělí 10. dubna 2017

Zkratka k dílčí rozhlasové digitalizaci neprošlaPoslanecká sněmovna v uplynulém týdnu projednala a schválila návrh Zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. V rámci II. čtení byly podány poslanecké opozměňovací návrhy, když jeden z nich od poslance Kudely řešil i rozhlasovou digitalizaci, ale jen dílčím způsobem -  problematiku digitálního vysílání Českého rozhlasu.
...................................................................................................

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna 2017 
VII. volební období 
__________________________________________________________

Pozměňovací návrh

k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 936) Předkladatel: Petr Kudela. Datum: 24.2.2017

V části druhé „Změna zákona o elektronických komunikacích“ se za novelizační bod 3 vkládá nový novelizační bod 4, který zní:
„4. V § 22 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou zní:
Úřad vyhradí pro Český rozhlas kmitočty umožňující provozování digitálního rozhlasového vysílání v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) a v § 3 odst. 2 zvláštního zákona.67 Pro účely multiplexu veřejné služby68 v oblasti rozhlasového vysílání se práva k vyhrazeným rádiovým kmitočtům v rozsahu jedné celoplošné vysílací sítě v pásmu VHF udělují na žádost Českého rozhlasu přídělem bez předchozího výběrového řízení. Pokud Český rozhlas do 90 dnů ode dne, kdy byly rádiové kmitočty vyhrazeny, o příděl nepožádá, Úřad postupuje při udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle tohoto zákona.
67 zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. 
68 § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.“
Dosavadní novelizační body 4 až 13 se dále označují jako novelizační body 5 až 14.
Odůvodnění

Účelem nového odstavce 6 je připravit kompetence Českého telekomunikačního úřadu pro blížící se digitalizaci rádiového vysílání. Pro umožnění provozování rozhlasových programů soukromých provozovatelů i Českého rozhlasu na celém území České republiky je proto Úřadu uložena povinnost vyhradit (garantovat) pro Český rozhlas příslušné kmitočty. K vyhrazení kmitočtů přistupuje Úřad v součinnosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Dále je pro účely plnění veřejné služby umožněno Českému rozhlasu získat práva k vyhrazeným radiovým kmitočtům přídělem bez předchozího výběrového řízení. Český rozhlas, který je coby veřejnoprávní instituce určen k plnění specifických úkolů, tak se výrazně odlišuje od soukromých provozovatelů rozhlasového vysílání. Zákonem o Českém rozhlasu je této instituci stanovena povinnost poskytovat službu veřejnosti, kterou plní zejména tím, že tvoří a šíří programy na celém území České republiky.

------------------------------------
stenozáznam PSP

Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, přeji vám krásný den. Dovoluji si vystoupit ke sněmovnímu tisku 936, zavádění vysokorychlostního internetu. Je to dobře, že tento sněmovní tisk projednáváme, škoda je to, že ho projednáváme až v průběhu roku 2017, že nebyl projednán a přijat daleko dříve. 

V rámci sněmovního tisku byly předloženy některé pozměňovací návrhy. Dovolím si upozornit na pozměňovací návrh A2, který podle mě dává prostor pro zabetonování jakéhosi současného stavu v rozporu se současnou legislativou. Dneska legislativa říká, že se provozovatelům telekomunikačních sítí přidělí frekvence pro určité využívání určitým způsobem, a my dnes v rámci touhy po širším využití těchto pásem dáváme prostor k tomu, aby se tomu, kdo pásmo vysoutěží, umožnilo jiné využití než takové, ke kterému mu ta licence byla přidělena. Domnívám se, že toto je sice v jakýchsi současných tendencích, nicméně to odporuje soutěžnímu principu, tak aby se mohli soutěžitelé o toto frekvenční pásmo ucházet. Proto doporučuji pozměňovací návrh A2 neakceptovat.
Na druhou stranu chci upozornit na pozměňovací návrh, který jsem předložil já, je uveden pod písmenem C. Předložil ho kolega Jaroslav Klaška mým jménem. Jde o digitalizaci Českého rozhlasu. My jsme tady ve Sněmovně projednávali zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013, zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014 a zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015. Z jedné té zprávy si dovolím vyseknout: "Program Radia Junior" - a takových programů je v nabídce Českého rozhlasu více - "byl v roce 2015 šířen digitálně prostřednictvím multiplexu veřejné služby DVBT skrze televizní vysílání." Nevím, kdo sleduje rozhlasové vysílání prostřednictvím televize. Satelitem DVBS - stejný problém, zase prostřednictvím televizního vysílání, a systémem TDAB dle možnosti příjmu v sítích provozovatelů. Systém TDAB je šířen pouze z vysílače z Prahy a zkušebně v nějakých vysílačích v Brně a Ostravě, to je všechno.
Všichni jsme plátci koncesionářských poplatků pro Český rozhlas. Český rozhlas z našich koncesionářských poplatků vyrábí obsah, dobrý, cenný obsah, konkrétně Radio Junior pro děti je velmi dobré, ale nemáme jako občané České republiky a plátci koncesionářských poplatků možnost tento program sledovat. Zákon o Českém rozhlase jsme zde projednávali v roce 2014. Když jsem se ptal po digitalizaci, tak mi řekli ne, nedělej s tím nic, vláda schválí koncepci rozvoje Českého rozhlasu. Pravda, vláda schválila loni v létě koncepci rozvoje Českého rozhlasu, ale takovým stylem, že pozemní digitální vysílání Českého rozhlasu postavila na vedlejší kolej, vagon po té vedlejší koleji rozjela a ten vagon se nám zasekne na nějaké zarážce, na slepé koleji, a potom se řekne: ten vagon je špatný, protože nikam nedojel. Vláda totiž odsouhlasila zakonzervování tohoto stavu, jaký je teď v oblasti rozhlasového vysílání, někdy do roku 2024, a to z důvodu, protože komerční vysílatelé si to prostě nepřejí, jim vyhovuje stávající stav, kdy není možné do rozhlasového vysílání přidávat další rozhlasové stanice z důvodu naplněnosti, a paradoxně se do tohoto pásma už dneska nevejdou ani stanice Českého rozhlasu. Takže my všichni občané platíme Český rozhlas, ten na základě zákona vyrábí obsah, ale tento obsah je k nám téměř nedoručitelný.
Proto jsem navrhl pozměňovací návrh, na základě kterého by Český telekomunikační úřad mohl Českému rozhlasu přidělit frekvence pro vysílání pozemního digitálního rádiového vysílání, a samozřejmě bude na občanech, aby si postupně ty digitální přijímače pořizovali. Nikdo neříkal občanům, že si musí pořídit rozhlasové přijímače, když rozhlasové vysílání začalo, nikdo nenařizoval občanům, aby si pořídili televizní přijímače, když začalo televizní vysílání. Stejně tak bude na velmi dobrovolném a pozvolném přístupu občanů to, aby si pořídili přijímače pro rozhlasové digitální vysílání, tak aby mohli přijímat obsah rozhlasovým způsobem, který Český rozhlas šíří.
Garanční výbor, hospodářský výbor, na můj pozměňovací návrh dal negativní stanovisko. Já jsem si toho vědom. Já jsem tady k digitalizaci Českého rozhlasu už několikrát vystupoval a budu vystupovat, protože se domnívám, že konzervovat systém je špatné. Digitalizace rozhlasového vysílání proběhla v Rakousku, v Norsku už je analogové vysílání úplně vypnuto. A jenom my konzervujeme stávající analogový systém, protože si to takto přejí komerční vysílatelé. Děkuji.

Žádné komentáře: