pátek 10. ledna 2014

Slovensko dokončilo aukci kmitočtů

Výsledky elektronickej aukcie


08.01.2014

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) verejne oznamuje základné informácie o výsledkoch výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Aukcie sa zúčastnili štyria účastníci: Orange Slovensko, Slovak Telekom, SWAN a Telefónica Slovakia. Vydražené boli všetky ponúkané frekvenčné bloky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 163,9 mil. eur, čo je o cca 11% viac ako súčet vyvolávacích cien. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Orange získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 4,8 MHz v pásme 1800 MHz a 2 x 30 MHz v pásme 2600 MHz. Slovak Telekom získal 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, 2 x 40 MHz v pásme 2600 MHz FDD a 50 MHz v pásme 2600 MHz TDD. SWAN získal 2 x 15 MHz v pásme 1800 MHz. Telefónica Slovakia získala 2 x 10 MHz v pásme 800 MHz, a 2 x 0,6 MHz v pásme 1800 MHz.
     „Sme potešení dôverou investorov, ktorá sa prejavila aj v ponúkanej jednorazovej úhrade za pridelenie frekvencií“, povedal Ladislav Mikuš, poverený predseda RÚ. „Príjemným prekvapením je vstup štvrtého operátora, čo by sa malo prejaviť v rýchlom nasadení nových technológií a v cenovo dostupných službách pre občanov“, doplnil poverený predseda RÚ. „Už pred aukciou a počas aukcie účastníci aukcie začali budovať nové siete, preto očakávame, že rozvojové kritériá budú splnené pred stanovenými termínmi“, uzavrel Mikuš. Zajtra, t.j. 9.1.2014 RÚ zverejní úplné výsledky aukcie podľa bodu 2.5 aukčného poriadku. RÚ plánuje 15.1.2014 uskutočniť pracovné stretnutie pre novinárov a odbornú verejnosť, kde bude podrobne informovať o procese prípravy a o priebehu aukcie.
     Výberové konanie sa začalo 28.8.2013, keď predchodca RÚ – Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Výberové konanie sa uskutočnilo formou elektronickej aukcie, vo formáte CCA (Combinatorial Clock Auction). Všetky povolenia vydal 30.12.2013 TÚ SR. Povolenia sú právoplatné, všetci účastníci aukcie sa vzdali opravného prostriedku – rozkladu.
     Cieľom výberového konania bolo umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra. 
----------
Kompletné informácie o výsledkoch elektronickej aukcie


Bratislava, 09.01.2014  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) podľa bodu 2.5 Aukčného poriadku verejne oznamuje výsledky výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie.

Držiteľ povolenia
Pridelené frekvencie a výška jednorazovej úhrady
Orange Slovensko, a.s.
800 MHz: 801 - 806/842 - 847 MHz; 806 - 811/847 - 852  MHz

1800 MHz: 1715,1 - 1716,3/1810,1 - 1811,3 MHz;

1724,1 - 1725,1/ 1819,1 - 1820,1 MHz; 1743,9 - 1746,1/1838,9 - 1841,1 MHz;

1749,9 - 1750,3/1844,9 - 1845,3 MHz.

2600 MHz (FDD): 2620 - 2625/2500 - 2505 MHz;

2625 - 2630/2505 - 2510 MHz; 2630 - 2635/2510 - 2515 MHz;

2635 - 2640/2515 - 2520 MHz; 2640 - 2645/2520 - 2525 MHz;
 Vydané: 30.12.2013
2645 - 2650/2525 - 2530 MHz.
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 46 700 000 eur .
Suma finálnych priraďovacích cien vo všetkých relevantných kategóriách blokov (ďalej len „priraďovacia fáza“): 9 440 895 eur.
 Právoplatné: 07.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 56 140 895 eur.
Slovak Telekom, a.s.
800 MHz: 791 - 796/832 - 837 MHz; 796 - 801/837 - 842 MHz

2600 MHz (FDD): 2650 - 2655/2530 - 2535 MHz;

2655 - 2660/2535 - 2540 MHz; 2660 - 2665/2540 - 2545 MHz;

2665 - 2670/2545 - 2550 MHz; 2670 - 2675/2550 - 2555 MHz;

2675 - 2680/2555 - 2560 MHz; 2680 - 2685/2560 - 2565 MHz;

2685 - 2690/2565 - 2570 MHz.

2600 MHz (TDD): 2570 - 2575 MHz; 2575 - 2580 MHz; 2580 - 2585 MHz;  

2585 - 2590 MHz; 2590 - 2595 MHz; 2595 - 2600 MHz; 2600 - 2605 MHz;
 Vydané: 30.12.2013
2605 - 2610 MHz; 2610 - 2615 MHz; 2615 - 2620 MHz.
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 60 846 000 eur. Priraďovacia fáza: 0
 Právoplatné: 08.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 60 846 000 eur.
SWAN, a.s.
1800 MHz: 1710,1 - 1715,1/1805,1 - 1810,1 MHz;
 Vydané: 30.12.2013
1766,1 - 1771,1/1861,1 - 1866,1 MHz; 1771,1 - 1776,1/1866,1 - 1871,1 MHz.
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 6 600 000 eur. Priraďovacia fáza: 0
 Právoplatné: 08.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 6 600 000 eur.
Telefónica Slovakia, s.r.o.
800 MHz: 811 - 816/852 - 857 MHz; 816 - 821/857 - 862 MHz
 Vydané: 30.12.2013
1800 MHz: 1765,5 - 1766,1/1860,5 - 1861,1 MHz
Finálna cena z hl. fázy aukcie: 38 300 000 eur. Priraďovacia fáza: 2 000 001.
 Právoplatné: 03.01.2014
Výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie: 40 300 001 eur.
      
Platnosť povolení pre pásma 800 MHz a 2600 MHz je do 31.12.2028. Platnosť povolení pre pásmo 1800 MHz je do 7.9.2026. Úhrady sú splatné v dvoch častiach. Prvá do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia a druhá do 31.05.2014. Konkrétne výšky splátok sú stanovené v povolení.
  Žádné komentáře: