středa 15. února 2017

Řešení DVB-T2 jako legislativní "nosič" pro posílení regulace mobilních operátorůMinisterstvo průmyslu a obchodu dnes předložilo dlouho očekávané řešení problematiky cen mobilního volání a datových služeb, společně s dokončením legislativního rámce pro přechod na DVB-T2. (PID:  ALBSAG6JNWBR). 

V rámci návrhu připravil ministr Jan Mládek vládě i usnesení, aby při souhlasu s materiálem navrhla Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení; tzv. "devadesátkou"..   
( § 90 odst. 2 až 7 Jednacího řádu PS)„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů“.Důvodem předložení je zajištění a implementace procesu přechodu na nový spektrálně efektivnější standard DVB-T2 jako klíčové části realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 648. 

Z hlediska zajištění právní jistoty pro subjekty, které se budou procesu přechodu na DVB-T2 účastnit nebo které budou tímto procesem zasaženy, doporučila Strategie zakotvit základní právní rámec přechodu na DVB-T2 do novely dotčených zákonů, která vymezí základní podmínky a principy procesu přechodu na DVB-T2 a udělí potřebné zákonné zmocnění pro vydání tzv. Technického plánu přechodu formou nařízení vlády. Obdobný postup byl aplikován při realizaci přechodu z analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.V první fázi jsou tedy předkládány návrhy změn zajišťující právní rámec nutných opatření přechodu. Jedná se o novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.Podstata navrhovaných změn spočívá v realizaci následujících hlavních věcných cílů, které je nutno prostřednictvím legislativního rámce vytvořeného pro účely realizace přechodu na DVB-T2 a v návaznosti na Strategii správy rádiového spektra schválenou usnesením vlády ze dne 3. června 2015 č. 421 a Strategii rozvojezemského digitálního televizního vysílání zajistit, zahrnují zejména následující cíle:·       zakotvit podmínky a pravidla pro souběžné šíření digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2 v období do roku 2021,

·     zmocnění k sestavení a vydání nařízení Technického plánu přechodu na DVB-T2, který stanoví některá pravidla pro finalizaci přechodu na DVB-T2 v období 2020 – 2021/2022,

·       provedení změny stávajících přídělů rádiových kmitočtů (tzv. refarmingu), na základě kterých dochází v současné době k šíření digitálního televizního vysílání ve formátu DVB-T a provozování k tomu určených celoplošných sítí,

·       další částí navrhovaných úprav je zajištění postupu úhrady nákladů, které přímo souvisejí s uskutečněním přechodu na DVB-T2,

·       zajištění ochrany kvality šíření a příjmu digitálního televizního vysílání v sítích DVB-T2 proti rušení z pásma 700 MHz a dalších pásem používaných pro mobilní služby přístupu k vysokorychlostnímu připojení.

Aktuální politický úkol je pak řešen nad rámec technické povahy celého navrhovaného právního předpisu se doplňuje úprava ve věci posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a posílení postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace, a to:

  • nová úprava přenositelnosti telefonních čísel, konkrétně se nově stanoví maximální délka výpovědní doby v případě přenesení čísla,
  • povinnou součástí smlouvy bude muset být ujednání o rozsahu možných jednostranných změn smlouvy i o způsobu jejich oznámení účastníkovi, a to včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy,

  • změna § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích v tom smyslu, že účastník má být informován o svém právu odstoupit od smlouvy na dobu určitou bez sankce, pokud změny smlouvy nevedou ke zlepšení jeho postavení,
  • nová úprava maximální výše sankce za spáchání nejzávažnějších přestupků, a to z 20 mil. Kč na 50 mil. Kč. Analogicky se navyšuje také maximální výše sankce v případě opakovaného spáchání, tj. ze současných 40 mil. Kč na 100 mil. Kč, což odpovídá i současné dikci zákona.
 Plný text v paragrafovém znění 

Dosavadní odstavec 22 se označuje jako odstavec 23.
1.             V § 118 odst. 23 písm. a) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč“.
2.             V § 118 odst. 23 písm. b) se částka „10 000 000 Kč“ nahrazuje slovy „15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší“ a text „i) až m)“ se nahrazuje textem „i) až n)“.
3.             V § 118 odst. 23 písm. c) se částka „20 000 000 Kč“ nahrazuje textem „50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší“ a text „nebo 21“ se nahrazuje textem „, 21 nebo 22“.
4.             V § 120 odst. 3 se slova „, nejvýše však na částku 40 000 000 Kč“ zrušují.

 
Návrh původní části novely zákona k DVB-T2  byl dne 30. listopadu 2016 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem dodání stanovisek do 29. prosince 2016, vypořádání připomínek je uvedeno v části VI. předkládaného materiálu. Všechny připomínky byly vypořádány a návrh je předkládán bez rozporu.

Nově navržené regulační úpravy  k činnosti ČTÚ ve vztahu k mobilním operátorům spolu se změnami kvůli DVB-T2 by pak tedy měla projednat ve zkráceném řízení.

Žádné komentáře: