pondělí 21. července 2014

Novela zákona o reklamě má upřesnit pravidla pro “předvolební reklamu“


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů , předkládá do meziresortu Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o materiál, který je součástí schválený v Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014, schváleného usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března  2014.

Hlavním cílem návrhu je odstranit nedostatky v transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci reklamy. Nedostatky v transpozici vytkla České republice Evropská komise z  27. ledna 2014, kdy zaslala ČR formální upozornění (výzvu). Komise České republice vytýká zejména právní úpravu, která přesahuje rámec maximální harmonizace směrnice. Na základě výtek Komise přislíbila Česká republika vypuštění namítaných ustanovení ze zákona o regulaci reklamy, což se děje právě předkládaným návrhem.

Návrhem se dále adaptuje zákon o regulaci reklamy na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Uvedené nařízení se stává na území Evropské unie přímo použitelným k 13. 12. 2014, proto je třeba  zákon o regulaci  reklamy upravit tak, aby přímému použití nic nebránilo, aby porušení povinností podle nařízení bylo sankcionovatelné a zároveň je třeba zrušit úpravu, která plynula z nyní rušené směrnice ke značení a reklamě potravin. Návrhem se dále přenášejí dozorové pravomoci k reklamě na potraviny obsahující výživové nebo zdravotní tvrzení nebo obsahující v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům zavádějící informace z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou      a potravinářskou inspekci. Důvodem je zajištění efektivnějšího výkonu státní správy na tomto úseku.

Návrhem se odstraňují i neprovázanosti nebo nepřesnosti stávající právní úpravy, a to zejména s ohledem na požadavky praktického užití zákona orgány dozoru. Upravuje se např. ustanovení týkající se tzv. volební reklamy tak, aby bylo v praxi aplikovatelné, dále se uvolňují pravidla pro reklamu na činnosti v pohřebnictví, upřesňují se některé definice a v návaznosti na předchozí změny se upravuje správní trestání.

                       
Zákon stanovuje podnikateli různé povinnosti podle toho, zda je zadavatelem, zpracovatelem nebo šiřitelem reklamy. Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro vlastní potřebu, stává se de facto také jejím zadavatelem. Tato skutečnost nebyla v zákoně výslovně uvedena, byť v praxi ve většině případů zpracovatel automaticky plní ve vztahu k vlastní reklamě povinnosti zadavatele. Pro jednoznačnost právní úpravy a odstranění případných aplikačních problémů se navrhuje doplnit stávající právní úpravu o výslovné určení, že za zadavatele reklamy bude považována i osoba, která zpracuje reklamu pro vlastní účely.

Navrhované úpravy označuje předkladatel jako „vyžádané aplikační praxí a  odstranění nepřesností zákona vzniklých předchozími novelizacemi..“

Návrh řeší hlavní problémové okruhy:

Problematika „volební reklamy“
V rámci volební kampaně se vyskytují oznámení týkající se jednotlivých kandidátů či politických stran. Pro posouzení relevantnosti těchto oznámení je nezbytné, aby jejich adresát byl informován o tom, kdo si toto sdělení objednal, tedy o zdroji tohoto sdělení. Absence této informace je nežádoucí, neboť adresát oznámení bude hodnotit jiným způsobem informaci, kterou prohlašuje konkrétní kandidát sám o sobě, než tu, kterou poskytne např. jeho konkurent.

V současné době je sice anonymní reklama týkající se voleb zakázána, avšak toto ustanovení je v praxi neaplikovatelné - viz část 1.3.C, C.1 (str. 6-7), na což upozornila v rámci konzultace většina krajských živnostenských úřadů, které v roce 2013 řešily 21 podnětů ohledně anonymní reklamy týkající se voleb.

Reklama na činnosti v pohřebnictví
Pohřebnictví je specifickým druhem podnikatelské činnosti. Reklamu na pohřebnictví je třeba regulovat s přihlédnutím ke specifikům této činnosti a měla by být omezena s ohledem na zachování etických zásad a piety.

Úprava definice zadavatele reklamy a upřesnění stávajících povinností
K efektivnímu výkonu kontrolní činnosti a vedení správního řízení je často třeba zajistit součinnost osob, které disponují informacemi a údaji pro výkon dozoru nezbytnými. Je třeba, aby osoby, které těmito informacemi disponují, je uchovávaly po dobu, v níž je možné zahájit správní řízení, a poskytly je, i vzhledem k možnosti promlčení správního deliktu a k účinnosti uložené sankce za spáchání správního deliktu, v co nejkratším čase. Důsledkem těchto obtíží může být až nemožnost postihnout reklamu, která je v rozporu se zákonem.

Nedostatky správního trestání
V zákoně o regulaci reklamy je v některých případech za správní delikt označeno jednání, za něž podle tohoto zákona daný subjekt neodpovídá, a naopak za porušení některých povinností, které subjekty podle tohoto zákona mají, není stanovena sankce a jsou tedy nepostižitelné.

Neefektivita dozoru nad reklamou 


Materiál je k dispozici  pod PID KORN9M2GYHDU v EKLEPu

Žádné komentáře: