pátek 21. října 2016

Česká televize a Český rozhlas míří pod kontrolu NKÚ (spolu se změnou Ústavy)Vláda v posledním říjnovém týdnu  (24.10.) projedná novelu Zákona o NKÚ spolu s navazující změnou Ústavy. Mezi kontrolované instituce se doplňuje i Český rozhlas a Česká televize. Předkladatelem je Úřad vlády České republiky.
Návrh zákona o NKÚ navazuje na současně zpracovaný a předložený návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a představuje provedení této navržené ústavní změny. Účelem novelizace zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu je tak „vytvoření zákonných podmínek pro řádnou aplikaci navržené ústavní změny spočívající v rozšíření kontrolní působnosti NKÚ.“
Materiál nebyl na základě udělené výjimky projednán v připomínkovém řízení, neboť se jedná o návrh z převážené části totožný s již dříve předloženým návrhem novely zákona
o NKÚ zpracovaným jako vládní návrh zákona k provedení Poslaneckou sněmovnou schváleného návrhu ústavního zákona, který rozšiřoval kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu ve stejném rozsahu, jako je navrženo nyní.
K tomuto původnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb. proběhlo řádné připomínkové řízení, kde zásadní připomínky, které se nepodařilo vypořádat, a staly se předmětem rozporu, byly předloženy vládě k rozhodnutí. Při projednávání tohoto návrhu zákona se vláda důkladně zabývala připomínkami vznesenými k němu v rámci připomínkového řízení, a neshledala důvody pro jejich vyhovění. Návrh zákona byl tak schválen s úpravami podle připomínek uvedených ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle vládou přijatých návrhů vznesených na tomto jednání usnesením ze dne 23. září 2015 č. 747.


NOVĚ:
§ 3a
 (1) Veřejnými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí
a)    majetek státu nebo územního samosprávného celku, jakož i majetek jiné právnické osoby, jde-li o
1.    státní podnik, státní fond, státní příspěvkovou organizaci nebo jinou státní organizaci,
2.    zdravotní pojišťovnu,
3.    veřejnou výzkumnou instituci,
4.    dobrovolný svazek obcí,
5.    příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
6.    regionální radu regionu soudržnosti,
7.    Českou televizi,
8.    Český rozhlas,
9.    veřejnou vysokou školu,
10.  školskou právnickou osobu zřízenou státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
11.  Českou národní banku,

Žádné komentáře: